بیش از ۸۰ درصد ظرفیت دانشگاه‌های غیرانتفاعی خالی ماند

رئیس اتحادیه موسسات و دانشگاه‌های غیرانتفاعی گفت: علی رغم اجرای مرحله تکمیل ظرفیت پذیرش دانشجو همچنان ظرفیت دانشگاه و موسسات غیرانتفاعی در سراسر کشور تا ۸۵ درصد خالی ماند.

علی آهون منش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ثبت نام تکمیل ظرفیت موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی تا ۱۹ آبان ادامه دارد اما علی رغم تکمیل ظرفیت به علت کمبود دانشجو، همچنان ظرفیت دانشگاه و موسسات غیرانتفاعی در سراسر کشور ۸۰ تا ۸۵ درصد خالی مانده است.

وی ادامه داد: از طرفی برای دانشگاه‌ها و موسسات آمورش عالی غیرانتفاعی یک چهارچوب مشخصی تعیین شده که در قالب آن می توانند به پذیرش دانشجو اقدام کنند.

رئیس اتحادیه موسسات و دانشگاه‌های غیرانتفاعی افزود: درحال حاضر رشته هایی مانند روانشناسی، مترجمی زبان و تربیت بدنی متقاضی دارد ولی موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی ملزم هستند که فقط در چهارچوب فنی و مهندسی دانشجو پذیرش کنند که این مسئله نیز موجب شده که از تعداد داوطللبان کاسته شود.