بررسی تجمیع رشته محل‌های فاقد متقاضی در دانشگاه آزاد

تجمیع رشته محل های فاقد متقاضی دانشگاه آزاد در جلسه شورای استان تهران این دانشگاه بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری کنکوری ارشد دکتری به نقل از دانشگاه ازاد، در این جلسه موضوع تجمیع رشته های کم جمعیت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و رئیس دانشگاه آزاد بر ضرورت اجرای این موضوع تاکید کرد.

حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد در این جلسه گفت: شورای استان ها برای اولین بار در این دانشگاه شکل گرفته و در این جلسات تصمیمات اخذ شده مورد بررسی دقیق تر قرار می گیرد و تنها در این صورت است که مشارکت معنا پیدا می کند.