مهلت تکمیل ظرفیت کنکور دکتری تمدید شد

منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیولوژی ۹۶-۹۵

فیزیولوژی

فیزیولوژی پزشکی/ گایتون آخرین چاپ

فیزیولوژی / گانونگ آخرین چاپ

Tex book of physiology/  Bern & Levy

 

زیست شناسی جانوری

مبانی زیست شناسی (زیست شناسی سلول – رده بندی جانوری/ ابوالقاسم امین(۱۳۹۱)- چاپ یازدهم، انتشارات امیر کبیر

جانور شناسی عمومی مهره داران/  طلعت حبیبی محمد مهدی راعی(۱۳۹۱)، چاپ هشتم، انتشارات دانشگاه تهران

کتاب جانور شناسی مهره داران / محمد درویش – آخرین چاپ

Jane B.Reece, Lisa A.Urry et al(2010) Campbell Biology, 9th ed. Benjamin Cumminings

بیوشیمی

Principles of Biochemistry / Lehninger

Text book of Biochemistry / Devlin

استفاده از کتب فارسی تالیفی که سرفصل آنها متناسب با رفرنسهای فوق باشد بلامانع است.