آموزش بهداشت وتکنولوژی آموزشی

.۱ صفاری، محسن و همکاران؛ اصول و مبانی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت. تهران. سماط. ۱۳۸۷

.۲ شعبانی، حسن؛ مهارتهای آموزشی؛ روشها و فنون تدریس؛ انتشارات سمت. آخرین چاپ

۳٫  محسنی زنوزی هاشم؛ تکنولوژی آموزشی؛ نشر یسطرون. آخرین چاپ

.۴ احدیان؛ مقدمات تکنولوژی آموزشی؛ آخرین چاپ با ضمائم

بهداشت عمومی

۱ . پارک ک. درسنامه طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی . ترجمه رفایی شیرپاک و  افتخاراردبیلی . جلد

  های ۲و ۳و ۴

 .۲راهنمای تغذیه با شیر مادر ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

 ۳٫ نوری محمدرضا . بهداشت مدارس. انتشارات واقفی مشهد. آخرین چاپ

.۴ حاتمی حسین و همکاران. کتاب جامع بهداشت عمومی . جلد ۱ ، فصل۳٫ گفتارهای ۱ تا ۳٫ فصل ۸٫

  ، گفتارهای ۳ تا ۱۳ و گفتارهای ۱۶ و ۱۹ جلد ۳٫فصل ۱۰ گفتار اول ) ایمن سازی). فصل  ۱۱،

   گفتارهای ۱۵ و ۱۸ و ۱۹ و۲۱٫ فصل ۱۴ ، گفتار۱۲

 

جامعه شناسی

۱ قرایی امان ا… مبانی جامعه شناسی . انتشارات ابجد. آخرین چاپ

.۲ گلشنی فومنی محمد رسول. جامعه شناسی سازمان ها .

 ۳٫توسلی غلامعباس . نظریه های جامعه شناسی

.۴ جامعه شناسی پزشکی ، توکل و آرمسترانگ، چاپ سوم انتشارات حقوقی

 

روانشناسی

.۱ زمینه روانشناسی هیلگارد انتشارات رشد ۱۳۹۰

.۲ کدیور پروین. روان شناسی تربیتی . انتشارات سمت . ۱۳۹۰

 ۳٫ روانشناسی اجتماعی ، یوسف کریمی ،انتشارات ارسباران، ویرایش سوم، چاپ بیست وهفتم