منابع آزمون کارشناسی ارشد مامایی ۹۶-۹۵

بارداری و زایمان

Obstetric Williams مایلز (فصل های ۱۵- ۱۶- ۲۷- ۲۸)/ Cunningham & … مترجم دکتر بهرام قاضی جهانی – انتشارات گلبان آخرین چاپ

بیماریهای زنان

Novak Gynecology

بیماریهای داخلی و جراحی مربوط به مامایی

بخش بیماریهای داخلی جراحی در مامایی  Obstetric Williams  –  )Cunningham & … مترجم: دکتر بهرام قاضی جهانی(

نوزادان

Nelson Text book of Pediatrics  \  Behrman آخرین چاپ

بهداشت، تغذیه مادر و کودک، تنظیم خانواده

بخش تنظیم خانواده و مراقبت های دوران بارداری و بعد از زایمان

Obstetric

Williams

بخش تنظیم خانواده هورمون شناسی بالینی

درسنامه طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی

(جلد ۲ – فصل ۲ و ۳ و ۴ و ۵)

دستورالعمل های شیر مادر – واکسیناسیون –

دستورالعمل های مربوط به مراقبت های دوران بارداری

اصول و کلیات خدمات بهداشتی

نوزادان نلسون فصل رشد و نمو کودک

جنین شناسی

Moor و Langman و کتابهای معتبر فارسی جنین شناسی پزشکی که با مراجع انگلیسی مذکور مطابقت داشته باشند