قابل توجه پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دکتری (Ph.D) سال تحصیلی ۹۶-۹۵ (روزانه -پردیس دانشگاهی – بورس اعزام ) متقاضی شرکت در ارزیابی تخصصی ( تکمیل ظرفیتدانشگاه شیراز

متن اطلاعیه

مواد امتحانی و ضرائب آزمون دکتری سال تحصیلی۹۶-۹۵  در مرحله تکمیل ظرفیت

۱- دانشکده ادبیات و علوم انسانی

۲-دانشکده الهیات  (جدید)

۳-دانشکده حقوق و علوم سیاسی

۴- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

۵- دانشکده دامپزشکی

۶- دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

۷- دانشکده کشاورزی

۸-دانشکده مهندسی

۹- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

۱۰- دانشکده مهندسی شیمی،نفت و گاز

۱۱- دانشکده مهندسی مکانیک

۱۲- دانشکده علوم