پیام نور

حذف و اضافه نیمسال دوم دانشگاه پیام نور از ۲۶ بهمن ۹۵ آغاز شده بود و تا ۵ اسفند ۹۵ ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، بر اساس تقویم آموزشی، مهلت حذف و اضافه نیمسال دوم دانشگاه پیام نور از تاریخ ۲۶ اسفند ۹۵ در سامانه گلستان آغاز شده و تا ۵ اسفند ۹۵ ادامه دارد.

همچنین هم اکنون رسانه تعاملی دانشگاه پیام نور با شرایط ویژه و استفاده از تسهیلات دانشجویی از طریق mytv.behseema.tv برای تمامی دانشجویان فعال شده است.

محتویات الکترونیکی ارائه شده براساس سر فصل های امتحانات پایان ترم است.