دفترچه انتخاب رشته آزمون دکتری ۱۳۹۵ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

دفترچه انتخاب رشته آزمون دکتری ۱۳۹۵

نتایج تکمیل ظرفیت سال ۹۴ دانشگاه آزاد اسلامی در مقطع دکتری دفترچه انتخاب رشته آزمون دکتری ۱۳۹۵

امکان انتخاب رشته آزمون دکتری تخصصی سراسری سال ۱۳۹۵ در پایگاه سازمان سنجش آموزش کشور فراهم شد.

به گزارش کنکوری ارشد دکترا با توجه به انتشار دفترچه شماره ۲ آزمون دکتری تخصصی سال ۹۶- ۹۵ از سوی سازمان سنجش، داوطلبان می توانند نسبت به انتخاب رشته های تحصیلی اقدام نمایند.

دفترچه انتخاب رشته آزمون دکتری ۱۳۹۵ دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی از طریق لینک زیر قابل دریافت است:

دانلود

دفترچه انتخاب رشته آزمون دکتری ۱۳۹۵

با سلام، ضمن آرزوي توفيق الهي براي داوطلبـان گرامـي شـركت كننده در آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» (نيمه متمركز) سال 1395 و با اين اميد كه پذيرفته شدگان بتوانند در سنگرهاي علـم و ايمان، پاسداراني شايسته براي حفاظت از حريم اسـلام و تـداوم بخش دسـتاوردهاي انقـلاب اسـلامي در دانشـگاههـا و مؤسسـات آموزش عالي باشند، نظر شما را به مندرجات اين دفترچه معطوف ميدارد. از آنجائيكه ممكن است پس از قرار گرفتن فايل دفترچه راهنمـاي انتخاب رشته (اين دفترچه) در سايت سازمان، تغييراتـي از طـرف معاونت آموزشي وزارت متبوع و يا دانشگاههاي پذيرنده دانشجو به اين سازمان اعلام گردد كه ملاك عمل قرار خواهد گرفت، لـذا بـه داوطلبان توصيه ميشود به تغييراتي كـه در قالـب اطلاعيـههـا از طريق سايت سازمان اطلاع رساني ميشود توجه نمـوده و در ايـن راستا اقدامات لازم را انجام دهند (ملاك عمل پذيرش دانشـجو در آزمون براساس آخرين تغييراتي است كه بصورت اطلاعيه رسمي و از طريق سايت سازمان و هفتهنامه پيك سنجش منتشر ميگـردد. عدم اطـلاع از اطلاعيـههـاي اعـلام شـده هـيچگونـه حقـي بـراي داوطلبان ايجاد نميكند).

الف) روش گزينش: 1) نتايج اوليه داوطلبان: نتايج اوليه وضعيت علمـي داوطلبـان بصورت كارنامه و براساس نمره كل تراز نهايي حاصـل از ميـانگين وزني نمرات خام تراز شده با توجه به ضرايب دروس امتحاني (زبان عمـومي بـا ضـريب 1، اسـتعداد تحصـيلي بـا ضـريب 1 و دروس اختصاصي «استاندارد همتراز» با ضريب 4) و رتبه آنان با توجه بـه سهميه و كدرشته امتحاني كه داوطلب در آزمون آن شركت نموده است، اعلام خواهد شد. تبصره 1: كليه داوطلبان مجاز بـه انتخـاب رشـته ضـرورت دارد بـا توجه به نتايج درج شـده در كارنامـه آنـان از تـاريخ 95/1/17 بـه پايگاه اطلاع رساني اين سازمان  مراجعه نموده و پس از مطالعه دفترچـه راهنمـاي انتخـاب رشـته (دفترچه شماره 2) نسبت بـه انتخـاب 50 كدرشـته محـل اقـدام نمايد. تبصره 2: داوطلباني كه نسبت به انتخاب رشته اقدام مـينماينـد، لازم اسـت بـراي اطـلاع از حدنصـاب كدرشـته محـلهـاي مـورد درخواست و ساير شرايط و ضوابط پذيرش دانشـجو بـراي ارزيـابي تخصصي (مرحله دوم آزمون) بـه اطلاعيـهاي كـه اواخـر دهـه اول ارديبهشت ماه در پايگـاه اطـلاعرسـاني ايـن سـازمان و همچنـين دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده قرار ميگيرد، مراجعـه نمايند. تبصره 3: بديهي است عدم مراجعه و اقدام مطـابق اطلاعيـههـاي ذكر شده در تبصره 2، به منزله انصراف از پـذيرش بـوده و امكـان آزمون كتبـي يـا مصـاحبه مجـدد در هـيچ يـك از دانشـگاههـا و مؤسسات وجود نخواهد داشت. تبصره 4: شرط شركت در مراحل ارزيابي تخصصي انجام انتخـاب كدرشته محل توسط داوطلبان در فرم انتخـاب رشـته اينترنتـي و كسب حدنصاب كدرشته محل مورد تقاضـا مـيباشـد. بـه عبـارت ديگر اگر داوطلبي حدنصاب كدرشته محلي را كسب نموده ولي در زمان مقرر اقدام به انتخاب رشته و درج آن كدرشته محل در فـرم انتخاب رشته اينترنتـي ننمـوده باشـد، امكـان شـركت در مراحـل ارزيابي تخصصي براي وي ميسر نخواهد بود.

2) پذيرش نهايي داوطلبان: پس از اعلام نتايج اوليـه بصـورت كارنامه، داوطلبان ميبايست با توجه به اطلاعيههاي صادره توسـط دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و در صورت داشـتن حدنصـاب علمي لازم و شرايط و ضوابط اعلام شده در اطلاعيههاي مذكور بـه دانشگاههاي مورد تقاضا جهت انجام مرحله ارزيابي تخصصي، طبق زمان اعلام شده و با در دست داشتن مدارك لازم مراجعه نماينـد. پــس از انجــام مرحلــه ارزيــابي تخصصــي، فهرســت اســامي پذيرفتهشدگان نهـايي (بـا اعمـال حدنصـاب لازم بـراي داوطلبـان داراي سهميه رزمندگان، ايثارگران و مربيان) توسط دانشـگاههـاي پذيرنده در دهه اول شهريور ماه 1395 اعلام خواهد شد. تذكر مهم: ملاك پذيرش نهايي، نمره مرحله ارزيابي تخصصي كه توسط دانشگاهها و مؤسسات پذيرنده داده ميشود، خواهد بود.

3) امتياز متقاضيان آيين نامـه اسـتعدادهاي درخشـان: داوطلبـان واجـد شـرايط بـراي پـذيرش در دوره دكتـري «Ph.D» ميتوانند براساس آييننامه شماره 21/67272 مورخ 1393/4/18 و مصوبات مربوط شوراي هدايت استعدادهاي درخشـان وزارت علـوم، تحقيقات و فناوري اقدام نمايند. ب) شيوههاي آموزشي در مقطع دكتري «Ph.D»: – شيوه آموزشي و پژوهشي: شيوه آموزشي و پژوهشي، روشي است كه محتواي برنامه آن مشـتمل بـر واحـدهاي درسـي و پايـاننامـه ميباشد. اين شيوه تا سال 1389 تنها شيوه آموزشي در ايران بـوده و پذيرش دانشجو در كليه دانشـگاههـا و مؤسسـات آمـوزش عـالي كشور فقط به اين روش صورت ميگرفت. – شيوه پژوهش محور: بر اساس آييننامـه دوره دكتـري، برگـزاري دوره دكتري پژوهش محور مشروط به داشتن طرح پژوهشي تقاضا محور (طرح پژوهشي كه داراي كارفرماي مشخص كه برابر قرارداد، اجراي آن به دانشگاه/مؤسسه واگذار و اعتبارات كامل آن به همـراه هزينههاي نظارت بر آن توسط كارفرمـا تـأمين و نتيجـه كـار نيـز تحويل گرفته ميشود) با كارفرمـاي مشـخص (شخصـيت حقـوقي «اعم از دولتي و غيردولتي» است كه طي يك قرارداد، انجام طـرح پژوهشي را به دانشگاه/مؤسسه واگذار نمـوده و متعهـد بـه تـأمين كليه هزينههاي انجام و نظارت بر اجـراي موضـوع قـرارداد اسـت) ميباشد. طرح پژوهشي تقاضا محور بايد داراي شرايط زيـر باشـد:

1- مورد نياز يك كارفرماي خارج از دانشگاه و يـا مؤسسـه باشـد. 2- پيشنهاديه طرح مراحل ارزيابي تخصصي شامل: داوري، تأييديه شوراي پژوهشي دانشگاه/مؤسسه و كارفرمـا را طـي نمـوده باشـد. 3- طرح پژوهشي بايد به لحاظ علمي، حداقل در حد رسـاله دوره دكتري مورد نظر دانشگاه/مؤسسه باشد. 4- شرح خدمات و هزينـه اجراي طرح پژوهشي، مشخص باشد و تـأمين آن توسـط كارفرمـا طي قراردادي «مطابق الگوي مورد نيـاز معاونـت» بـين دانشـگاه/ مؤسسه و كارفرما امضاء و مبادله شده باشد. 5- مدت قرارداد بايـد متناسب با تحصيل دانشجو باشد. 6- مبلغ مصوب بايد در قـرارداد قيد شده و مناسب با هزينههاي رساله باشد. 7- نحوه هزينـه كـرد اعتبار طرح مطابق ضوابط دانشـگاه/مؤسسـه مـيباشـد. لـذا كليـه دانشـگاههـا و مؤسسـات پژوهشـي مـيبايسـت در زمـان معرفـي داوطلبـان دوره دكتـري پـژوهش محـور داراي قـرارداد معتبـر بـا كارفرماي مشخص باشند و مصاحبه و پذيرش نهايي نيز بر مبنـاي طرح پژوهشي تقاضا محور كه قرار است، موضـوع رسـاله دانشـجو قرار گيرد، انجام شود. * تذكر: طول مدت دوره در هر دو شيوه حداكثر 5 سال است. در موارد اسـتثنايي افـزايش طـول مـدت دوره بـا تشـخيص شـوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه مجاز است و همچنـين انتقـال، تغييـر رشته و مهمان در هر دو شيوه ممنوع است.

ج) مقررات آموزشي دوره دكتري «Ph.D»: داوطلبان جهت كسب اطلاعات در خصوص ساير شرايط و ضـوابط دوره دكتري، مقررات آموزشي، شرايط و ضوابط، امكانات و ميـزان شهريه دانشگاهها و مؤسسات آمـوزش عـالي مجـري در دورههـاي نوبت دوم، غيرانتفاعي، پيام نـور و پـرديس خـودگردان بـه سـايت اينترنتي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و يـا پايگـاههـاي اطـلاع رساني دانشـگاههـا و مؤسسـات آمـوزش عـالي پذيرنـده دانشـجو، مراجعه نمايند. د) سهميه رزمندگان و ايثارگران: بر اساس قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهـادگران داوطلب بسيجي به دانشگاهها و مؤسسـات آمـوزش عـالي مصـوب 1368/2/18 هيأت محترم وزيران و قـانون اصـلاح قـانون مـذكور مصوب 1371/9/11 مجلس محترم شوراي اسلامي و همچنـين بـا توجه به تصويب قانون جامع خدمات رسـاني بـه ايثـارگران، افـراد مشمول بندهاي «الف» و «ب» متقاضـي اسـتفاده از سـهميه هـا و تسهيلات مندرج در صـفحات 4 و 5 دفترچـه راهنمـاي ثبـتنـام (دفترچه شماره يك)، در هر يك از كد رشته محلها، بيست و پنج درصد (25%) ظرفيت به رزمندگان و ايثارگران اختصاص مـييابـد كه حد نصاب نمره علمي لازم بـراي رزمنـدگان 80% و ايثـارگران 70% نمره آخرين فـرد پذيرفتـه شـده در سـهميه آزاد در مرحلـه ارزيابي تخصصي ميباشد. ه ) سهميه مربيان: بر اساس قانون برقراري عـدالت آموزشـي در پـذيرش دانشـجو در دورههاي تحصيلات تكميلي و تخصصـي مصـوب مـورخ 89/1/29 مجلس شوراي اسلامي، ده درصد (10%) سهميه مازاد بـر ظرفيـت درج شده در اين دفترچه (حداقل يك نفر در هر كدرشـته محـل) براي مربيان رسمي قطعي و يا رسمي آزمايشـي دانشـگاههـا و مؤسسـات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، به شـرط كسـب حداقل هشتاد درصد (80%) نمره آخـرين فـرد پذيرفتـه شـده در سهميه آزاد مرحله ارزيابي تخصصي اختصاص مييابد. و) پذيرش اتباع خارجي: كليه اتباع غيرايراني شركتكننده در آزمـون ورودي دوره دكتـري «Ph.D» (نيمـهمتمركـز) سـال 1395، بايـد عـلاوه بـر دارا بـودن شـرايط عمـومي و اختصاصـي ايـن آزمـون (منـدرج در دفترچـه راهنماي شماره 1)، بند مربوط را در تقاضانامه ثبتنـام اينترنتـي، علامتگذاري نموده باشند. بديهي است چنانچه اتباع غيرايراني كـه در رديف پذيرفتهشدگان نهايي اين آزمـون قـرار گيرنـد، در زمـان ثبتنام بند 16 تقاضانامه را علامتگذاري ننمـوده باشـند، پـذيرش آنان لغو خواهد شد. ضمناً كليه اتباع غيرايراني شـركت كننـده در آزمون مـيبايسـت داراي كليـه شـرايط و ضـوابط ثبـتنـام اتبـاع خارجي، مندرج در صـفحات 3 و 4 دفترچـه راهنمـاي ثبـتنـام و شركت در آزمون (شماره 1) باشـند و در غيـر اينصـورت پـذيرش آنان لغو خواهد شد. ز) كارنامه اعلام نتايج اوليه آزمون: به منظور آگاهي داوطلبـان شـركتكننـده در آزمـون ورودي دوره دكتري «Ph.D» (نيمـهمتمركـز) سـال 1395، بـراي هـر يـك از داوطلبان كارنامهاي حاوي اطلاعات ثبـتنـامي، نمـرات اكتسـابي، نمره كل تراز نهايي و رتبه داوطلب در سهميه بـه منظـور انتخـاب كدرشته محلهاي تحصيلي صادر شده است كه منحصراً از طريـق پايگاه اينترنتي اين سازمان  بـا وارد كردن شماره داوطلبـي يـا شـماره پرونـده و درج مشخصـات فردي (نام خانوادگي و نام، شماره شناسنامه، سال تولد و نام پـدر) قابل مشاهده ميباشد. ضـمناً بـه اطـلاع مـيرسـاند كـه نمـرات و رتبه هـاي اعلامـي در كارنامـه منحصـراً بـراي اطـلاع و راهنمـايي داوطلبان براي انتخاب كدرشتهمحل ميباشد. مندرجات كارنامه: اطلاعات كارنامه اعلام نتايج اوليه آزمـون هر يك از داوطلبان به شرح ذيل ميباشد:

1- ز) مشخصات ثبت نامي در اين قسمت مشخصـات ثبـتنـامي داوطلـب (طبـق منـدرجات تقاضانامه اينترنتـي و اصـلاحات احتمـالي بعـد از آن) بـه ترتيـب شامل: شماره داوطلب، شماره پرونده، نامخانوادگي و نـام، جـنس، شماره شناسنامه، سال تولد، سهميه ثبتنامي، كد ارگـان سـهميه رزمنده يا ايثارگر، مربي رسمي «قطعـي يـا آزمايشـي» (بـراي آن دسته از داوطلباني كه مربي رسـمي قطعـي يـا رسـمي آزمايشـي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بودهاند و در تقاضانامه ثبـتنـامي اينترنتي نسبت به علامتگذاري بند مربوط اقدام نمودهاند)، معـدل مقطـع كارشناسـي، معـدل مقطـع كارشناسـي ارشـد يـا دكتـري حرفهاي، ماه و سال اخذ مدرك كارشناسي، ماه و سال اخذ مدرك كارشناسي ارشد يا دكتري حرفـهاي، نـام رشـته تحصـيلي مقطـع كارشناسي، نام رشته تحصيلي مقطع كارشناسي ارشد، نام دانشگاه يا مؤسسه فارغالتحصيلي در مقطـع كارشناسـي، نـام دانشـگاه يـا مؤسسه فـارغالتحصـيلي در مقطـع كارشناسـي ارشـد و وضـعيت فارغالتحصيلي داوطلب، بر اساس اطلاعاتي كه داوطلب در اختيـار اين سازمان گذاشته، درج گرديده است. * تذكرات خيلي مهم در رابطه با معدل: 1- معدلهاي مندرج در اين كارنامه، بر اساس معـدلهـاي اعـلام شده توسط داوطلب در تقاضانامه اينترنتي و يا اصلاحات مـورد درخواست داوطلب بعد از ثبتنام، به شرح ذيل در اين كارنامـه درج شده است و لازم اسـت داوطلبـان بـه هنگـام شـركت در مرحله ارزيابي تخصصـي و همچنـين در صـورت قبـولي اصـل مدركي كه نشانگر اين معدل باشد را بـه همـراه سـاير مـدارك ثبتنامي، به مؤسسه محل قبولي خود ارائه نمايند. بديهي است در غير اينصورت مطابق ضوابط و مقررات قانوني اقـدام خواهـد شد. 2- داوطلبان پس از بررسي كارنامـه نتـايج اوليـه در صـورتي كـه معدل يا معدلهاي اعلام شده در كارنامه، معـدل واقعـي آنـان نباشد و يـا اينكـه مطـابق ضـوابط ذيـل معـدل خـود را اعـلام ننمودهاند، لازم است در زمان انتخاب رشته به سـايت سـازمان مراجعه و طبق ضوابط نسبت به اصلاح معدل خود اقدام نمـوده و مستندات مربوط به آن را در زمان مرحله ارزيـابي تخصصـي در دانشگاههاي مربوط به همراه داشته باشند. تبصره 1: آن دسته از داوطلباني كه به هنگام پرينت كارت ورود بـه جلسه و يا درخواستهاي كتبي پس از آن، نسبت به اصلاح معدل خود اقدام نمودهاند، همان معدل اصلاح شده در ايـن كارنامـه درج شده است. تبصره 2: براي دانشجويان سال آخر دوره كارشناسي ارشد كـه حداكثر تا تاريخ 1395/6/31 فارغالتحصيل خواهند شد، ميـانگين واحدهاي گذرانيده شده اعلامي آنان تـا تـاريخ 1394/11/30 درج شده است. (به اين دسته از داوطلبـان در اطلاعيـه پرينـت كـارت، تأكيد شده بود كه ميبايست آخـرين وضـعيت معـدل خـود را تـا تاريخ 94/11/30 در هنگام پرينت كـارت شـركت در آزمـون درج نمايند). تبصره 3: براي فارغالتحصيلان دوره كارشناسي ارشـد پيوسـته، بـا توجه به اينكه اينگونه داوطلبان، فاقد معدل كارشناسي ميباشـند، منحصراً معدل مقطع كارشناسي ارشد اعلامي آنان درج شده است.

دفترچه انتخاب رشته آزمون دکتری ۱۳۹۵

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما