نكاتي راجع به مرحله ارزيابي تخصصي دکتری 95

نكاتي راجع به مرحله ارزيابي تخصصي دکتری 95

1- مؤسسات مجري دورههاي دكتـري چگـونگي تشـكيل پرونـده متقاضيان، زمان و مكان برگزاري آزمون، نحوه مصـاحبه علمـي يا برگزاري آزمون تخصصـي را از طريـق پايگـاه اطـلاع رسـاني مؤسسه به داوطلبان اعلام خواهند نمود.

2- در صورت نياز و همچنين تشخيص مؤسسه مبني بر برگـزاري آزمون تخصصي، مواد آزمون و ضرايب امتحاني از طريق پايگـاه اطلاع رساني مؤسسه به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.

3- مرحله دوم (ارزيابي تخصصي) در مؤسسـه بـراي هـر داوطلـب صرفاً يك بار انجام ميشود و عدم مراجعه داوطلبان در مرحلـه دوم، به منزله انصراف آنان تلقي شده و برگزاري مجدد براي آن دسـته از داوطلبـاني كـه در ايـن مرحلـه شـركت ننمـودهانـد، امكانپذير نخواهد بود. ك) تذكرات و نكات مهم: 1- نظر به اينكه تغيير رشته، تغيير گرايش و انتقال دانشجويان در مقطع دكتري امكانپذير نبوده، لذا به داوطلبان تأكيد ميگردد در خصوص مراجعه به دانشگاههـا بـراي درخواسـت پـذيرش و انجام مرحله ارزيابي تخصصي، دقت لازم را بعمل آورند. 2- به داوطلبان توصيه ميگردد قبل از اقدام به انتخاب رشتههـاي تحصيلي در اينترنت، كد رشته محلهـاي انتخـابي خـود را بـه ترتيب علاقه در فرم نمونه مندرج در صـفحه 92 ايـن دفترچـه درج و سپس به پايگاه اينترنتي اين سازمان مراجعه تا در مدت زمان كوتـاهتر (بـراي داوطلبـان بـه هنگـام انتخـاب رشـته در اينترنت محدوديت زماني وجود دارد) و خطاي كمتـري نسـبت به تكميل فرم انتخاب رشتههاي تحصيلي خود اقدام نمايند. دفتــر 94/1/24 مــورخ 2/21/7414 شــماره نامــه اســتناد بــه -3 برنامهريزي آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، دارندگان مــدرك تحصــيلي دكتــري تخصصــي (Ph.D) بــا توجــه بــه محدوديت ظرفيت پذيرش در ايـن آزمـون، مجـاز بـه شـركت مجدد در آزمون ورودي دوره دكتري نميباشند.

4- نظر به اينكـه پـذيرش نهـايي براسـاس نمـره مرحلـه ارزيـابي تخصصــي و نتيجــه بررســي صــلاحيتهــاي عمــومي صــورت ميگيرد، لذا آن دسته از داوطلبـاني كـه بـر اسـاس حدنصـاب تعيين شده دانشگاهها و مؤسسات بـه آن دانشـگاههـا مراجعـه نموده و پس از مرحله ارزيابي تخصصي، واجد شرايط هر يك از دانشگاههـا و مؤسسـات قـرار مـيگيرنـد، لازم اسـت از تـاريخ صـلاحيتهـاي بررسـي انجـام براي 95/5/28 لغايت 95/5/12 عمومي، نسبت به واريز مبلغ 290/000 (دويست و نـود هـزار) ريال از طريق پرداخت الكترونيك در سايت سازمان عمل نموده و سپس نسبت به تكميل فرم مشخصات بررسي صلاحيتهـاي عمومي مندرج در سايت اطلاع رساني اين سازمان اقدام و آن را از طريق سيستم اينترنتي بـه سـازمان ارسـال و كـد پيگيـري مربوط را دريافت نمايند. بديهي است داوطلبـاني كـه در ايـن خصوص اقدام نكنند، از مراحل گزينش نهايي حذف خواهند شد.

5- مطـابق ضـوابط، پذيرفتـه شـدگان نهـايي آزمـون ورودي دوره دكتري «Ph.D» سال 1394 (اعـم از پـذيرش شـهريورماه يـا مرحله تكميل ظرفيت)، مجاز به ثبتنام و شـركت در آزمـون ورودي دوره دكتري سال 1395 نبودهاند.

6- مطـابق ضـوابط، پذيرفتـهشـدگان نهـايي آزمـون ورودي دوره دكتري «Ph.D» سال 1395، مجاز به ثبـتنـام و شـركت در آزمون ورودي دوره دكتري سال 1396 نخواهند بـود. لـذا بـه داوطلبـان توصـيه مـيشـود در انتخـاب رشـته و مراجعـه بـه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي براي انجام مرحله ارزيـابي تخصصي، دقت لازم را بعمل آورند.

7- دانشجويان اخراجي، انصرافي، ترك تحصيل تـا پايـان خـدمت دوره ضرورت مجاز به شركت در آزمون و تحصيل در دانشـگاه نميباشند. سقف سـنوات تحصـيلي دوره دكتـري، حـداكثر 5 سال ميباشد و دانشجوياني كه طي اين مدت موفق بـه اتمـام تحصيل نشوند، شرايط ادامه تحصيل را از دست خواهند داد.

8- دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره دكتري مجاز بـه شـركت در آزمون مجدد نيستند و دانشجويان مرد در صورت انصـراف از تحصيل در دانشگاه، چهار ماه فرصت دارند بـراي رسـيدگي به وضعيت مشموليت، خود را به وظيفه عمومي معرفي نمايند.

9- سربازان در حال انجام خدمت، مجاز بـه تحصـيل همزمـان بـا انجام خـدمت دوره ضـرورت نيسـتند و در صـورت قبـولي در دانشــگاه و نداشــتن غيبــت، بــراي برخــورداري از معافيــت تحصيلي، از خدمت ترخيص خواهند شد.

10- مشمولان غايب به هيچ وجه حـق شـركت در ايـن آزمـون را نداشته و در صورت شركت و قبولي، مجوز تحصيل براي آنـان صادر نخواهد شد و دانشگاهها نيـز مجـاز بـه ثبـتنـام از آنهـا نميباشند.

11- هر موقع مشخص شود كه داوطلب، حقايق را كتمان نمـوده يـا واجد يكي از شرايط و ضوابط مندرج در اين دفترچه نميباشد، در هر مرحلهاي از آزمـون (ثبـتنـام، شـركت در آزمـون، پذيرفته شدن، حين تحصيل در دانشگاه و …) محروم خواهد شد.

12- از كليه پذيرفته شدگان نهايي كدرشته محلهاي دورههاي غيـر روزانه شامل: دورههاي نوبت دوم، دانشگاه پيام نور، دانشگاهها و مؤسسات غيرانتفاعي و پرديس خودگردان در دانشـگاه هـا و مؤسسات آموزش عالي، شهريه اخذ خواهد شد. داوطلبان جهت اطلاع از ميزان شـهريه دورههـاي مختلـف بـه پايگـاههـاي اطلاعرساني دانشگاهها و مراكز آمـوزش عـالي مـورد نظـر مراجعه نمايند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما