شرايط و ضوابط رشته هاي بورسيه دکتری 95

شرايط و ضوابط رشته هاي بورسيه دکتری 95

معرفی دانشگاه استنفورد شرايط و ضوابط رشته هاي بورسيه دکتری 95

متقاضيان بورس اعزام به خارج، بورسـيه وزارتخانـه هـا، بورسـيه سازمانها و يا مؤسسات آموزش عالي داراي شرايط خاص در هر يك از كد رشته هاي تحصيلي، بايد عـلاوه بـر دارا بـودن شـرايط عمومي و اختصاصي مندرج در دفترچه هاي راهنمـاي ثبـت نـام (شـماره 1) و دفترچـه راهنمـاي انتخـاب رشـته (شـماره 2) و همچنين احراز حد نصاب نمره مرحله ارزيابي تخصصـي، واجـد شرايط و ضوابط اختصاصي وزارتخانه و يـا سـازمان و يـا ارگـان بورس دهنده و يا مؤسسه آموزش عالي داراي شرايط خاص نيـز باشند.

1-ل) شرايط اختصاصي داوطلبان ويژه بورس خارج از كشور:

1- حـداقل ميـانگين (معـدل) نمـرههـاي دروس كارشناسـي و كارشناسي ارشد ناپيوسته به ترتيـب 15 و 17 تـراز شـده و دورههاي كارشناسي ارشد پيوسته و يا دكتري حرفـهاي 17 تراز شده. 2- حداكثر سن داوطلبان در زمان تقاضا 30 سال. تبصره: حداكثر سن داوطلبان حسب موارد، با توجـه بـه شـروط زير ميتواند افزايش يابد. 2-1- ايثارگران (فرزنـدان و همسـران شـهدا، جانبـازان 25% و بــالاتر و فرزنــدان و همســران آنــان، آزادگــان و فرزنــدان و همسران آنان) حداكثر سن 33 سال. 2-2- مربيان (رسمي قطعي و يا رسمي آزمايشي) عضـو هيـأت علمي واجد شرايط، حداكثر سن 33 سال.

2-ل) نحوه پذيرش بورسیه دکتری و اعزام:

1- شركت در آزمون ورودي دوره دكتري (نيمه متمركـز) سـال 1395 و كسـب حدنصـاب اعـلام شـده توسـط دانشـگاه يـا مؤسسه پذيرنده بورسيه.

2- انجام مصاحبه علمـي و ارزيـابي تخصصـي در دانشـگاههـا و مراكز آموزش عالي كشور داراي سهميه.

3- دانشگاه پس از مصاحبه علمي، سـهميه هـاي بـورس خـارج خود را انتخاب و به شوراي مركزي بورس اعلام ميكند.

4- پس از ارزيابي نهايي و تأييد نتايج (گزارش) واصله از طـرف دانشگاهها توسط شوراي مركزي بـورس، نتـايج بـه سـازمان سنجش آموزش كشور اعلام ميشود.

5- سازمان سنجش آموزش كشور نتايج را بصورت رسمي اعلام ميكند.

6- رشته، گرايش و كشور مورد اعزام به تشخيص دانشگاه داراي سـهميه و همـاهنگي اداره كـل بـورس و اعـزام دانشـجويان خواهد بود.

7- قبولي هاي بـورس خـارج از كشـور بـر اسـاس سـهميه هـر دانشگاه ميباشد و نظارت و تأييد در اخذ پـذيرش، وضـعيت تحصيلي به عهده دانشگاه داراي سهميه ميباشد.

8- پذيرفته شدگان اعزام بايستي حـداكثر تـا 31 شـهريور مـاه سال 1396، نسبت به اخذ حدنصاب نمـره زبـان، پـذيرش از دانشگاه مورد تأييد داراي سهميه و اداره كل بـورس و اعـزام دانشجويان، سپردن وثيقـه بـه دانشـگاه يـاد شـده، دريافـت رواديد و ساير موارد اعزام اقدام كنند. بـديهي اسـت پـس از اتمام زمان مذكور، قبولي فرد (كان لم يكن) تلقي ميشود. تبصره: حداقل كسب نمره زبان براي اعزام داوطلبان رشـته هـاي فنـي و مهندسـي، كشـاورزي و علـوم پايـه: MSRT=55، رشتههاي علوم انساني و هنر: MSRT=60 و يا معـادل آن در آزمـونهـاي: TOEFL ،TOLIMO و IELTS تعيـين شده است. داوطلبان بايد توجه داشته باشـند كـه افـزون بـر نمره مذكور، در صورتي كه دانشگاه پذيرش دهنده، قبـولي و كسب نمره آزمون زبان خاصي را ملاك پـذيرش خـود قـرار دهد، داوطلـب موظـف اسـت آن شـرط را تـا قبـل از اعـزام برآورده كند.

9- پذيرش از دانشگاه خـارج، انتخـاب اسـتاد راهنمـاي خـارج، موضوع رساله دكتري و استاد ناظر داخلي (يكـي از اعضـاي هيـأت علمـي دانشـگاه داراي سـهميه مـرتبط بـا تخصـص پذيرفته شـده) پـس از تأييـد دانشـگاه داراي سـهميه و بـا هماهنگي اداره كل بورس و اعزام دانشجويان انجام ميشود.

10- ميزان وثيقه با توجه به كشور محل تحصـيل و بـر اسـاس مصوبات شوراي مركزي بورس تعيين ميگردد.

11- طبق قانون اصلاح ماده 3 قانون اعزام دانشجو بـه خـارج از كشور در شرايط مساوي اولويت با داوطلبان متأهل ميباشد.

12- دانشجويان شاغل به تحصيل در دورههاي كارشناسي ارشد بايــد تــا پايــان شــهريور مــاه ســال جــاري (95/6/31) فارغالتحصيل شوند.

13- عدم مراجعه داوطلبان واجد شرايط جهت تشـكيل پرونـده به اداره كل بورس و اعزام دانشجو تا پايان شهريور ماه سـال جاري (95/6/31) به منزله انصراف ميباشد.

شرايط و ضوابط رشته هاي بورسيه دکتری 95

3-ل) ساير شرايط:

1- امكان تبديل بورس خارج به داخل وجود ندارد.

2- اعزام داوطلبان يا مربيان آموزشي و پژوهشي واجـد شـرايط كه محل خدمت آتي آنـان در سـاير دسـتگاههـاي اجرايـي دولتي و غيردولتي است مشروط به تقبـل 100% هزينـه هـا توسط دستگاه مربوط و ارائه موافقـتنامـه رسـمي از سـاير دستگاههاي اجرايي، با مطمح نظر قرار دادن ماده 61 قـانون مديريت خدمات كشوري ميسر خواهد بود.

3- مسـؤوليت هرگونـه مغـايرت در ميـانگين دروس (معـدل) و اطلاعات و مدارك مورد نظـر، متوجـه متقاضـي اسـت و در صورت اثبات تخلف، در هر يك از مراحل اعم از طي فراينـد بورس، حين تحصيل يا پس از پايان تحصيلات، پذيرش فرد ابطال ميشود و بايد هزينههاي مترتب بر آن را بپردازد.

4- اعطاي بورس تحصيلي و مزايـاي ناشـي از آن صـرفاً امتيـاز اعطايي از سوي سازمان امور دانشجويان اسـت و در صـورت وجود اعتبار قابل پرداخت خواهد بود.

کنکوری ارشد دکترا

+تغییر سهم مصاحبه و نمره کتبی آزمون جامع دکتری دانشگاه آزاد

+تغییر در آیین‌نامه‌ آزمون دکتری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما