دفترچه سوالات و کلید ازمون دکتری سراسری و آزاد سال ۱۳۹۶

دفترچه سوالات ازمون دکتری سراسری سال ۱۳۹6دفترچه سوالات و کلید ازمون دکتری سراسری و آزاد سال ۱۳۹۶

دفترچه سوالات و کلید ازمون دکتری سراسری و آزاد سال ۱۳۹۶دکتری

کلید سوالات دکتری۹۶

+پاسخنامه سوالات دکتری۹۶

+کلید تشریحی سوالات زبان دکتری فنی مهندسی و علوم پایه ۱۳۹۶

++دانلود سوالات و کلید دکتری۹۶-۹۵-۹۴-۹۳

دانلود سوالات دکتری ۹۶

دانلود سوالات کلید دکتری 96

دانلودجغرافیای سیاسی
دانلودجغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانلودجغرافیا و برنامه ریزی روستایی
دانلودژئومورفولوژی
دانلودسنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
دانلودعلوم اقتصادی
دانلودتاریخ – تاریخ اسلام
دانلودتاریخ – تاریخ ایران دوره اسلام
دانلودتاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام
دانلوداقتصاد نفت و گاز
دانلودمدیریت بازرگانی
دانلودمدیریت دولتی
دانلودمدیریت راهبردی و آینده پژوهی
دانلودمدیریت
دانلودمدیریت آموزشی
دانلودمدیریت فناوری اطلاعات
دانلودمدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز
دانلودکارآفرینی
دانلودگردشگری
دانلودمالی
دانلودحسابداری
دانلودزبان و ادبیات فارسی
دانلودعلم شناسی و دانش شناسی
دانلودفلسفه
دانلودفلسفه – منطق
دانلودفلسفه – علم
دانلودفلسفه تعلیم و تربیت
دانلودعلوم اجتماعی
دانلودمددکاری اجتماعی
دانلودعلوم سیاسی
دانلودمشاوره
دانلودجمعیت شناسی
دانلودعلوم ارتباطات
دانلودباستان شناسي
دانلودمحیط زیست – برنامه ریزی
دانلودالهیات – علوم قرآن و حدیث
دانلودالهیات – فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانلودالهیات – ادیان و عرفان
دانلودالهیات – تارخ و تمدن ملل اسلامی
دانلود الهیات – کلام
دانلودفقه شافعی
دانلودمدرسی معارف اسلامی
دانلودبرنامه ریزی درسی
دانلودتربیت بدنی – مدیریت ورزشی
دانلودتربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی
دانلودتربیت بدنی – آسیب شناسی
دانلودتربیت بدنی -رفتارحرکتی
دانلودتربیت بدنی – بیومکانیک ورزشی
دانلودشیمی – شیمی فیزیک
دانلودشیمی – شیمی آلی
دانلودشیمی – شیمی تجزیه
دانلودشیمی – شیمی معدنی
دانلودشيمي -شيمي پليمر
دانلودشيمي كاربردي
دانلودآب و هواشناسي
دانلودزمین شناسی سنگ شناسی رسوبی
دانلودزمین شناسی آب شناسی
دانلودزمین شناسی مهندسی
دانلودزمین شناسی زیست محیطی
دانلودزمین شناسی پترولوژی
دانلودزمین شناسی اقتصادی
دانلودزمین شناسی تکتونیک
دانلودزیست شناسی – سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی
دانلودزیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی
دانلودزيست شناسي -سلولي وتكويني گياهي
دانلودعلوم جانوري -فيزيولوژي جانوري
دانلودعلوم جانوري -بيوسيستماتيك جانوري
دانلودعلوم جانوري -تكويني
دانلودزيست شناسي -سلولي وملكولي
دانلودبيوشيمي
دانلودزيست شناسي -ژنتيك ملكولي
دانلودزيست شناسي -ميكروبيولوژي
دانلودهواشناسی
دانلود              بيوفيزيك
دانلودزيست فناوري ميكروبي
دانلودآمار
دانلودرياضي محض
دانلود     رياضي كاربردي
دانلودفيزيك دريا
دانلودزيست شناسي دريا
دانلودعلوم وفناوري نانو-نانوفيزيك
دانلودفيزيك
دانلودفوتونيك
دانلودژئوفيزيك -لرزه شناسي
دانلودژئوفيزيك -زلزله شناسي
دانلودژئوفيزيك -الكترومغناطيس
دانلود    ژئوفيزيك -گراني سنجي
دانلود علوم وفناوري نانو-نانوشيمي
دانلود ريززيست فناوري
دانلود بيوانفورماتيك
دانلود علوم كامپيوتر
دانلود علوم شناختي
دانلود مهندسي برق -الكترونيك
دانلود مهندسي برق -مخابرات
دانلود مهندسي برق -قدرت
دانلودمهندسي برق -كنترل
دانلودمهندسي عمران -سازه
دانلود مهندسي عمران -زلزله
دانلود مهندسي عمران -ژئوتكنيك
دانلود مهندسي عمران -مهندسي اب وسازه هاي هيدروليكي
دانلود مهندسي عمران -راه وترابري
دانلودمهندسي عمران -سواحل بنادروسازه هاي دريايي
دانلود مهندسي عمران -مديريت منابع اب
دانلودمهندسي عمران -حمل ونقل
دانلودمهندسي عمران -مديريت ساخت
دانلود مهندسي عمران -محيطزيست
دانلود مهندسي نقشه برداري -ژئودزي
دانلودمهندسي نقشه برداري -فتوگرامتري
دانلود مهندسي نقشه برداري -سنجش ازدور
دانلود مهندسي نقشه برداري -سيستم اطلاعات جغرافيايي
دانلود مهندسي مكانيك -ساخت وتوليد
دانلود مهندسي مكانيك -مكانيك جامدات
دانلودمهندسي مكانيك -ديناميك كنترل وارتعاشات
دانلود مهندسي مكانيك -تبديل انرژي
دانلود مهندسي دريا
دانلود مهندسي هوافضا-ائروديناميك
دانلود مهندسي هوافضا-جلوبرندگي
دانلود مهندسي هوافضا-سازه هاي هوايي
 دانلودمهندسي هوافضا-ديناميك پروازوكنترل
 دانلود مهندسي معدن -اكتشاف
دانلود  مهندسي معدن -استخراج
دانلود مهندسي معدن -فراوري موادمعدني
 دانلودمهندسي معدن -مكانيك سنگ
 دانلود مهندسي پليمر-پليمر
 دانلودمهندسي پليمر-رنگ
دانلود مهندسي محيطزيست -منابع اب
 دانلودمهندسي محيطزيست -اب وفاضلاب
 دانلود مهندسي محيطزيست -موادزائدجامد
 دانلود مهندسي محيطزيست -الودگي هوا
دانلود                   مهندسي پزشكي -بيوالكتريك
دانلود  مهندسي پزشكي -بيومكانيك
دانلود مهندسي پزشكي -بيومتريال
 دانلود                                                 مهندسي صنايع
دانلود                      مهندسي نفت -اكتشاف
 دانلود مهندسي نفت
 دانلودمهندسي كامپيوتر-نرم افزاروالگوريتم
 دانلودمهندسي كامپيوتر-معماري سيستم هاي كامپيوتري
دانلود  مهندسي كامپيوتر-هوش مصنوعي
دانلود  مهندسي كامپيوتر-شبكه ورايانش
 دانلودمهندسي فناوري اطلاعات
 دانلودمهندسي موادومتالورژي
 دانلود مهندسي شيمي
 دانلود مهندسي شيمي -بيوتكنولوژي
 دانلود فناوري نانو-نانومواد
 دانلود             فناوري نانو-نانوالكتريك
 دانلود مهندسي هسته اي -كاربردپرتوها
 دانلود مهندسي هسته اي -راكتور
 دانلود مهندسي هسته اي -پرتوپزشكي
 دانلود مهندسي هسته اي -گداخت
 دانلودمهندسي نساجي -تكنولوژي نساجي
 دانلود مهندسي نساجي -شيمي نساجي وعلوم الياف
 دانلودمهندسي سيستم هاي انرژي
دانلودپژوهش هنر
دانلودشهرسازي
 دانلودمعماري
 دانلود                            مديريت پروژه
دانلودبيولوژي واناتومي چوب
 دانلود علوم ومهندسي ابخيزداري
 دانلودمديريت وكنترل بيابان
 دانلود علوم ومهندسي مرتع
 دانلودشيلات -توليدوبهره برداري
 دانلود شيلات -عمل اوري
 دانلودتكثيروپرورش ابزيان
 دانلودعلوم جنگل -جنگل شناسي
 دانلودعلوم جنگل -مهندسي جنگل
 دانلود علوم جنگل -جنگلداري ومسائل اقتصادي
 دانلودبيماري شناسي گياهي
 دانلود حشره شناسي كشاورزي
 دانلودتوسعه كشاورزي
 دانلودترويج واموزش كشاورزي
 دانلودبوم شناسي زراعي
 دانلود            بيوتكنولوژي كشاورزي
 دانلودعلوم علف هاي هرز
دانلود  زراعت
 دانلودژنتيك وبه نژادي گياهي
 دانلود علوم ومهندسي اب -هواشناسي كشاورزي
 دانلودعلوم ومهندسي اب -منابع اب
 دانلود علوم ومهندسي اب -سازه هاي ابي
 دانلودعلوم ومهندسي اب -ابياري وزهكشي
 دانلود علوم دامي
 دانلودمديريت منابع خاك
 دانلود مديريت حاصل خيزي وزيست فناوري خاك
 دانلودصنايع خميروكاغذ
 دانلودفراورده هاي چندسازه چوب
 دانلود مهندسي اقتصادكشاورزي
دانلودعلوم ومهندسي صنايع غذايي
 دانلودعلوم ومهندسي باغباني
 دانلودمكانيزاسيون كشاورزي
 دانلودمهندسي مكانيك بيوسيستم
 دانلودزبان وادبيات عرب
 دانلود مطالعات زنان
 دانلود مجموعه علوم سياسي
  دانلودحقوق نفت وگاز
  دانلودحقوق خصوصي
  دانلودحقوق بين الملل عمومي
  دانلودحقوق جزاوجرم شناسي
  دانلود حقوق عمومي
  دانلودروان شناسي
  دانلودسنجش واندازه گيري
  دانلود روانشناسي واموزش كودكان استثنايي
  دانلوداموزش عالي
 دانلود تكنولوژي اموزشي
 دانلود روان شناسي تربيتي
 دانلودمحيطزيست
دانلودمدیریت صنعتی
حتما بخوانید:  روسیه و ایران تفاهمنامه ٢٣ میلیون دلاری نرم افزار نفتی امضا كردند

برای اطلاع سریع تر در کانال تلگرامی سایت کنکوری ارشد دکترا و یا در خبرنامه  عضو شوید

کانال کنکوری ارشد دکترا

 

دفترچه های شماره دو

 

دانلودکلیه رشته های امتحانی گروه آزمايشي علوم انسانی (بجز رشته امتحانی زبان و ادبیات عرب)
دانلود گروه آزمايشي علوم انسانی ویژه زبان و ادبیات عرب
دانلودکلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم پایه
دانلودكليه رشته هاي امتحانی گروه آزمايشي فنی و مهندسی
دانلودكليه رشته هاي امتحانی گروه آزمايشي کشاورزی و منابع طبیعی
دانلودكليه رشته هاي امتحانی گروه آزمایشی هنر
دانلودکلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی دامپزشکی
دانلودگروه آزمايشي زبان ویژه رشته امتحانی زبان فرانسه
دانلودگروه آزمايشي زبان ویژه رشته امتحانی زبان روسی
دانلودگروه آزمايشي زبان ویژه رشته امتحانی زبان آلمانی
دانلودگروه آزمايشي زبان ویژه کد رشته های امتحانی ۲۸۰۵,۲۸۰۶,۲۸۰۷,۲۸۰۸
دانلودگروه آزمايشي زبان ویژه رشته امتحانی فرهنگ و زبان های باستانی
دانلودزبان فرانسه – عمومی و زبان آلمانی – عمومی

عضویت در خبرنامه:

برای دریافت اخرین اخبار دکتری۹۶-مصاحبه ها-بورسیه های دکتری در خبرنامه سایت کنکوری ارشد دکترا عضو شوید

[newsletter_signup_form id=1]

One comment

  1. Majid Talkhab

    دفترچه سوالات و کلید ازمون دکتری سراسری و آزاد سال ۱۳۹۶