پاسخ تشریحی سوالات زبان دکتری علوم انسانی و هنر ۱۳۹۶

پاسخ تشریحی سوالات زبان دکتری علوم انسانی و هنر ۱۳۹۶

سوالات گرامر

ارجاعات سوالات گرامر بر اساس جلد دوم زبان عمومی زیر ذره بین (ویرایش سوم- چاپ هشتم) است. در ویرایشهای قبلتر نیز نکات موجود هستند اما شماره صفحات بر اساس آخرین ویرایش است.

پاسخ سوال ۱

………………………. to move from a project manager position to a senior manager, it may be necessary for them to complete some form of project management certification.

۱) a person who wants

۲) did a person want

۳) had a person wanted

✔۴) should a person want

این تست، پرسش از وارونگی در شرطی هاست.

برای درک این تست کافی است به مثال ۳۰ از ۶-۴-۳-۶ وارونگی در جملات شرطی (صفحه ۱۴۲)  در کتاب زبان عمومی زیر ذره بین مراجعه کنید:

  • If you should see Majid, give him my regards.
  • Should you see Majid, give him my regards.

میزان شباهت باور نکردنی است! should a person want و should you see …

طراح دقیقا تستی را با همین ساختار طرح کرده است و باز هم تاکید بر همان مباحثی که در کلاس با هم مرور داشتیم.


پاسخ سوال ۲

Early marketing economists examined agricultural and industrial markets and described them ………………………. the classical economists.

۱)  in the greatest detail from

✔ ۲)  in greater detail than

۳)  in far greater detail from

۴)  in the greatest detail than

روی این تست شب قبل از کنکور دکتری، در کانال تلگرام (telegram.me/generalenglish) فایل صوتی گذاشتم و تاکید کردم. دقیقا روی همین than هم تاکید کردم که اگه صفتی دیدید که more، less داشت و یا مختوم به er بود، برای مقایسه مستقیم than میخواد! ساختار موازیش هم مهم بود. امیدوارم همگی درست زده باشید. با صفات مقایسه ای از than استفاده میشه. نکته ای که در مبحث ۲-۵-۱ (صفحه ۳۴)  از جلد دوم زبان عمومی زیر ذره بین می‌تونید ملاحظه کنید.


پاسخ سوال ۳

Jung and Myers were not the first to observe personality types, ………………………. about a typology of awareness.

۱) neither Jung was first to write

✔ ۲) nor was Jung the first to write

۳) neither did Jung first write

۴) nor Jung did first write

پاسخ گزینه ۲ است.

نکته گرامری این تست رو در کلاس (تست ۴۹ جزوه گرامر کلاسی) و کتاب زبان عمومی زیر ذره بین جلد دوم بحث کرده بودیم مکرر و تست مشابه حل کرده بودیم. از مبحث FANBOYS در اینجا تست اومده. یادمون هست که بعد از norr، وارونگی داشتیم. همچنین اگر neither هم پیش از فاعل قرار بگیره، باز هم وارونگی نیاز داریم. (این یعنی رد گزینه ۱ و ۴ که وارونگی ندارن)

 اما برای انتخاب گزینه صحیح، با توجه به ساختار موازی در دو طرف مطلب، در بخش اول از the first to observe استفاده شده و در بخش بعدی نیز این ساختار حفظ می شود the first to write. دقت داشته باشید که دلیل رد گزینه ۴ این موضوع نیست و می‌تواند این ساختار در بخش دوم تکرار نشود و اصلا لزومی به این تکرار نیست. توضیحات بیشتر دلیل این رد را می‌توانید در مبحث وارونگی جلد ۲ مشاهده کنید. جایی که وارونگی پس از neither را متفاوت از وارونگی عادی دانستیم.

بنابراین گزینه ۲ صحیح است. برای نکته وارونگی به «توجه ۶۰» (صفحه ۱۰۵)، برای رد گزینه ۳ به مبحث ۶-۴-۳-۴ (صفحه ۱۴۲) ویرایش جدید جلد دوم زبان عمومی زیر ذره بین مراجعه کنید.

نکته: یادمان باشد در اینجا nor و neither، قید نیستند، بلکه ربط دهنده است.


پاسخ سوال ۴

………………………. readily acknowledged that workers are not motivated by money alone, their abstractiona were based only on the economic aspects of reality.

✔ ۱) Although classical economists
۲) Despite classical economists
۳) Classsical economists, while
۴) Classical economists, however,

بعد از جای خالی فعل acknowledged آمده است. لذا گزینه despite که در «توجه ۶۳» صفحه ۱۰۹ جلد دو زیر ذره بین هم تاکید شد، بعد از خود نمی‌تواند فعل بگیرد. (رد گزینه ۲۲).

حضور while پس از فاعل و حدا شدن توسط کاما، از نظر نشانگذاری نادرست است. ما پس از while، شاهد جمله هستیم و ربط‌دهنده ای این چنینی یا برای جداسازی در میان دو جمله قرار میگیرند و یا در ابتدای جملات. مثال دقیق این کلمه در مبحث ۶-۳-۲ کارکرد حروف ربط تبعی (صفحه ۱۰۸) جلد دوم زبان عمومی زیر ذره بین آورده شده است.

همچنین however، قید است و نمی‌تواند کار ربط دادن دو جمله را انجام دهد. اگرچه از نظر نشانگذاری صحیح است اما با توجه به حضور جمله دوم (شروع شده با their abstractiona …)، نمی‌توان از این قید که ربط دهنده نیست استفاده کرد. توضیح بیشتر آن به همراه مثال در مبحث ۶-۳-۱-۲ صفحه ۱۰۶٫


پاسخ سوال ۵

From the viewpoint of the insured person, an insurable risk is one for which the probability of loss is not ………………………. excessive premiums.

۱) so high that requires

۲) such high that requires

۳) as high as to require

✔۴) so high as to require

در این تست از ساختاری استفاده شده که پیش از این تو کنکور نیومده. از این بابت این تست رو می شه سخت ترین تست آزمون دونست.

ساختار so … as to do به معنای «انقدر …. که بخواد …» هست:

His comments on the book were so childish as to be not worth considering.

نظراتش در مورد کتاب انقدر کودکانه بود که بخواد ارزش توجه کردن داشته باشه!

برای حل این تست نو از رد گزینه استفاده می‌کنیم. در ساختار such یادمون هست که می تونه فقط با گروه استفاده مفرد یا جمع همراه شه (نه صفت). (رد گزینه ۲ بر اساس مبحث ۴-۶-۲ جلد دوم زیر ذره بین)

همچنین اگر در ترکیب از so … that استفاده کنیم، نیاز هست که پس از آن جمله کامل آورده شود. پس این گزینه هم رد می‌شود. («توجه شماره ۳۳» صفحه ۸۱ جلد دوم زبان زیر ذره بین)

ترکیب as … as طبق مبحث ۲-۷-۱ جلد دوم زبان زیر ذره بین، برای حالتی است که بخواهیم قیاس داشته باشیم و دو طرف قیاس باید هم وزن باشند. اما فعل to requiree پس از این ترکیب کار را خراب کرده است و این قیاس نادرست را شکل داده است.

پس اگر گزینه های دیگر را می‌توانستید با دقت رد کنید، این تست قابل پاسخ بود اما تاکید میکنم که تست دشواری است.


پاسخ سوال ۶

Grosseteste and Roger Bacon, ………………………. Aristotle’s inductive– deductive pattern of scientific inquiry, also made original contributions to the problem of evaluating competing explanations.

۱) that restated in addition to

۲) additionally restated

۳) who additionally restating

✔ ۴) in addition to restating

باز هم نکته معروف مشکل that و کاما که بارها در کلاس و کتاب به آن اشاره شده است. (دلیل رد گزینه ۱)

برای رد گزینه ۲ به معلوم و مجهول رجوع کنید. جایی که دو نفر می توانند موضوعی را بازگو کنند (restating) نه اینکه بازگو شوند (restated)!!

برای رد گزینه ۳ هم در تمام کلاس های گرامر فشرده به صورت نکته دقیق در جزوه ذکر کردیم که who، برای خود نیاز به فعل دارد و نباید به gerund پس از آن اکتفا کرد!! دقیقا عین همان نکته در کنکور آمده است. پس باید restatingg به صورت فعل می‌آمد نه اسم مصدر.

در نهایت گزینه صحیح که باز هم تاکیدی است از استفاده از gerund پس از حروف اضافه.  به مبحث ۳-۴-۱-۲ در صفحه ۵۹  کتاب زبان عمومی زیر ذره بین رجوع کنید. توی جزوه کلاسی هم گفتم که کنار این کارکرد یه علامت بزنید چون مهمه.

از طراح برای این تست متشکریم.


پاسخ سوال ۷

School social workers play an important role in gathering information about the students with whom they work and the circumstances ………………  .

۱) in which do they live in them

✔۲) in which they live

۳) where do they live in

۴) where they live in them

این تست جز ساده های کنکور بود! گزینه های رد را بسیار ساده طرح کرده بودند که شما به مشکلی برنخورید.

با همان نکته جایی برای پیرمردها نیست، حضور where و them، حشو است و گزینه ۴ رد خواهد شد. (صفحه ۱۴۶).

گزینه ۱ و ۳ بدلیل سوالی نوشتن و استفاده از do پس از ضمیر موصولی نادرست هستند. نکته ای که هم سر کلاس تاکید مکرر داشتم و هم در «توجه ۷۵» صفحه ۱۲۱ جلد دو زبان عمومی زیر ذره بین عینا آمده است.

این شما و انتخاب گزینه ۲! اما بدانید این گزینه درست است چراکه هم ساختار موازی را به درستی رعایت کرده، هم سوالی نوشته نشده، هم هیچ حشوی ندارد و هم جای حرف اضافه ضمیر موصولی در اون درسته. همه چی تمومه هزار ماشاا…! (برای توضیح بیشتر هم می تونید مبحث ۶-۳-۴-۹ صفحه ۱۲۶ رو بخونید که مثال و توضیح  in whichh اونجا اومده.


پاسخ سوال ۸

The classifications for the revenue and expense items, as with the classifications of various assets and claims in the statement of financial position, ……………… by those who design the accounting system.

✔۱) are often a matter of judgment

۲) that are often a matter of judgment which

۳) which are often a matter of judgment

۴) are often a matter of judgment that

این تست هم جز ساده های گرامر کنکور دکتری ۹۶ بود.

به سراغ فعل های این متن بریم. فقط فعل design را شاهد هستیم!

ربط دهنده هم در اینجا فقط who وجود دارد.

بنابراین جمله بالانس نیست و یک فعل دیگر که فعل اصلی جمله است، از قلم افتاده. تنها گزینه ای جواب خواهد بود که فعل داشته باشد! با همین نکته گزینه ۲ و ۳ و ۴ هر سه حذف خواهند شد!! این سه گزینه بی دلیل ضمیر موصولی دارند! سر کلاس مکررا گفتم، موش تو سوراخ نمی رفت جارو به دمش می‌بست!! این همون تسته. ساده ترین تست دکتری ۹۶٫

راه ساده تر پاسخ به این تست هم حذف جمله بین دو کاما بود. نکته ای که توی صفحه آخر جزوه کلاس گرامر میگیم و تحلیل جمله رو ساده تر می کنه.


سوالات واژگان

ارجاعات لغات بر اساس مرجع واژگان کنکور ارشد و دکتری، جلد ۱ زبان عمومی زیر ذره بین است.

سوالات زبان دکتری انسانی و هنر 96پاسخ سوال۱۳۹

✔۱) Autonomous روز ۴ صفحه ۵۱

 ۲) Spontaneous روز ۵ صفحه ۵۵

۳) Incredulous روز ۱۰۳صفحه ۳۷۴ (با افزودن پیشوند منفی ساز in)

۴) Sedentary لغت مهمی که در جلد ۳ زبان عمومی زیر ذره بین و آزمونهای تالیفی (صفحه ۵۹) به عنوان پاسخ تست است:

Predictably, people with moderate activity levels burned somewhat more daily calories than …………….. people did — an extra 200 per day, on average.

۱) intent   ۲) intermittent    ۳) sedentary    ۴) foundational

پاسخ سوال ۱۴۰

When she reached for the receiver, he released it……………… and then lounged against the wall where he could hear her conversation.

✔۱) reluctantly  روز ۶۰ صفحه ۲۳۰

۲) profoundly روز ۳۱ صفحه ۱۳۷

۳) exclusively روز ۱۰۰ صفحه ۳۶۶

۴) functionally (از نظر عملکردی، به صورت کارآمدی) این لغت ساده در صفحات ۱۵۷، ۲۵۰ … آمده است.

پاسخ سوال ۱۴۱

✔۱) inevitable  روز ۲۱ صفحه ۱۰۴

۲) invincible  این لغت به عنوان مترادف در کتاب آمده است

۳) tangible  روز ۴۹ صفحه ۱۹۷

۴) ostensible ظاهری (در کتاب نیست، البته گزینه پرت هست و نیازی به دانستن آن برای پاسخ به سوال نبود.)

پاسخ سوال ۱۴۲

۱) accelerate روز ۱۹ صفحه ۱۰۰

✔۲) inundate روز ۷۳ صفحه ۲۷۶ (این لغت رو عینا تو کنکور آزمایشی دکتری رایگان که تو سایت، هفته قبل از کنکور، برگزار کردیم دادیم! جالبه که پاسخ تست هم هست!)

۳) humiliate روز ۱۰۱ صفحه ۳۶۹

۴) alienate روز ۶۶ صفحه ۲۵۳ (به صورت صفت همان فعل alien – توی دکتری ۹۴، جلد ۳ زبان زیر ذره بین صفحه ۳۱۳ هم Alienationn اومده.)

پاسخ سوال ۱۴۳

۱) frigidity روز ۷۷ صفحه ۲۹۳

✔۲) solidarity روز ۴۱ صفحه ۱۷۰

۳) verbosity روز ۷۹ صفحه ۲۹۷

۴) obscurity روز ۵۴ صفحه ۲۱۴

پاسخ سوال ۱۴۴

۱) inquisitive  روز ۹۴ صفحه ۳۴۸

۲) submissive روز ۳ صفحه ۴۷

۳) addictive روز ۴۰صفحه ۱۶۵

✔۴) conducive صفحه ۳۰۴ جلد سوم (تست ۲۳) البته لغت دشوار و سطح بالایی است.

پاسخ سوال ۱۴۵

۱) depleted  روز ۷۶ صفحه ۲۸۸

✔۲) distorted روز ۸۱ صفحه ۳۰۵

۳) despised این لغت عینا در صفحه ۶۷ جلد ۳ زبان عمومی زیر ذره بین (مرجع تست ارشد و دکتری) آموزش داده شده است. نکته این لغت از کتاب زبان زیر ذره بین در پایین آمده است.

متنفر بودن despise

البته لغت سطح بالایی است. در صغحه ۲۱۶ جلد ۱ بعنوان مترادف detest هم بیان شده است.

۴) discarded روز ۵۲ صفحه ۲۰۸

سوالات زبان دکتری انسانی و هنر 96

پاسخ سوال ۱۴۶

In 1969, a leading American surgeon claimed that for the majority of people, the use of tobacco has a ……………… effect.

۱) conventional روز ۶۶ صفحه ۲۵۲

۲) nocturnal  روز ۷۴ صفحه ۲۸۱

۳) vocational  روز ۵۱ صفحه ۲۰۲

✔ ۴) beneficial   روز ۱۰۱ صفحه ۳۷۰

پاسخ سوال ۱۴۷

My cousin is a famous writer who enjoys his privacy so he uses a ………………to hide his true identity.

۱) hierarchy  روز ۶۸ صفحه ۲۵۹

۲) synopsis  روز ۷۵ صفحه ۲۸۴

۳) paradigm روز ۶۹ صفحه ۲۶۴

✔ ۴) pseudonym اسم مستعار

این تست رو با رد گزینه باید می‌زدید یا با دونستن پیشوند pseudo با معنای false.

پاسخ سوال ۱۴۸

Martin’s gaze fell on the stone in front of him, and he read aloud to himself the ……………… there.

✔ ۱) inscription   در صفحه ۲۵ دقیقا ریشه این لغت script به معنای «نوشتن» توضیح داده شده و به عنوان مثال این لغت آمده است.

۲) corruption  روز ۱۰۷ صفحه ۳۸۷

۳) aspiration روز ۶۴ صفحه ۲۴۷

۴) disposition  روز ۳۱ صفحه ۱۳۶

پاسخ سوال ۱۴۹

These oil paintings show a respect for the Pre-Raphaelites, Picasso, Munch and Van Gogh, yet are highly ………………, urban and modern.

۱) arbitrary روز ۲۷ صفحه ۱۲۵

✔ ۲) contemporary روز ۳۴ صفحه ۱۴۸

۳) vulnerable روز ۸۶ صفحه ۳۱۸

۴) impulsive روز ۵ صفحه ۵۵

پاسخ سوال ۱۵۰

The doctor’s ……………… about using herbs as medicine disappeared when the patient was cured of  malaria.

۱) fatalism تقدیرگرایی
۲) plagiarism روز ۱۰۱ صفحه ۳۶۸ (تو کانال تلگرام هم گذاشتیم)
✔ ۳) skepticism لغت skeptical در درس ۱۰۸ صفحه ۳۸۹
۴) syllogism قیاس (این لغت در کتاب نیست و گزینه ردگم‌کنی به حساب می‌آید! رجوع کنید فایل صوتی شب آزمون  دکتری)


سوالات درک مطلب

سوالات درک مطلب دکتری 96 کلید زبان دکتری 96

پاسخ سوال ۱۵۱

گزینه ۱ صحیح است (در سطر سوم اشاره شده  که هر دو در اوایل قرن ۱۹ میلادی بوجود آمدند.)

پاسخ سوال ۱۵۲

گزینه ۳ صحیح است (تست سختی هست و حدس معنی آن از متن دشوار است. سخت ترین تست درک مطلب این آزمون است.)

پاسخ سوال ۱۵۳

گزینه ۴ صحیح است

پاسخ سوال ۱۵۴

گزینه ۲ صحیح است (برای قسمت اول در سطر ۱۴ قسمت every three years پاسخ وجود دارد و برای قسمت سوم سطر ۹ قسمت who served as its first)

پاسخ سوال ۱۵۵

گزینه ۳ صحیح است (تمامی اسامی به غیر این اسم در متن آمده است. ارجاع شود به سطور ۷ و ۸٫)

سوالات درک مطلب دکتری 96

پاسخ سوال ۱۵۶

گزینه ۱ صحیح است (خطوط اولیه پاراگراف ۱)

پاسخ سوال ۱۵۷

گزینه ۲ صحیح است (دانش واژگان و درک واژگان در متن)

پاسخ سوال ۱۵۸

گزینه ۴ صحیح است (بر اساس استفاده از Greeks به جای پایتخت آن Athen (نیاز به دانش جغرافیای مختصر فرای متن هم داشت!))

پاسخ سوال ۱۵۹

گزینه ۱ صحیح است (بازنویسی جمله سه خط مانده به پایان: this tax did little to restrain …)

پاسخ سوال ۱۶۰

گزینه ۳ صحیح است (استفاده از مترادف numerous  به صورت widespread و pay lettle attention به جای peruse)