دانشگاه فنی و حرفه ای از مهرماه ۹۶ با دانشگاه علم و فناوری کلن دوره مشترک برگزار می کند که مدرک ارائه شده ناشی از این دوره نیز مشترک خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه فنی و حرفه ای، نشست مدیران دانشگاه فنی و حرفه ای کشور با هیأت آلمانی دانشگاه علم و فناوری کلن برگزار شد.

اعضای هیأت آلمانی از مجموعه کارگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها و تجهیزات دانشکده انقلاب اسلامی تهران بازدید کردند.

از اهم محورهای مورد بحث در این نشست، می توان به شناخت ظرفیت های دو طرف ایرانی و آلمانی (دانشگاه فنی و حرفه ای و دانشگاه علم و فناوری کلن) اشاره کرد.

همچنین از دیگر مباحثی که مطرح شد، می توان به اهتمام دو طرف مذاکره کننده به ایجاد دوره های مشترک، مابین دانشگاه فنی و حرفه ای و دانشگاه علم و فناوری کلن آلمان از مهرماه ۹۶ با رویکرد مدرک مشترک اشاره کرد.

همچنین در خصوص ایجاد دوره های مشترک Dual فیمابین دانشگاه فنی و حرفه ای و اتاق ایران (سندیکاها) و دانشگاه علم و فناوری کلن نیز بحث شد.