نحوه پذیرش دانشجوي دکتري سال 1395 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نحوه پذیرش دانشجوي دکتري سال 1395 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نحوه پذیرش دانشجوي دکتري سال 1395 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

(95/1/18) اطلاعیه شماره ا

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلیتکنیک تهران)، بعنوان مادر دانشگاههاي صنعتی کشور، در جهت گسترش مرزهاي علم و فناوري، ایجاد و توسعه دورههاي تحصیلات تکمیلی و همچنین ایفاء رسالت خود مبنی بر آموزش و تربیت نیروهاي متخصص و متعهد از سال 1365 اقدام به جذب دانشجوي دوره دکتري تخصصی (Ph.D) نموده است. در این راستا دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلیتکنیک تهران)، ضمن رعایت کلیه ضوابط و شرایط آیین نامه شماره 11/19177 مورخ 94/2/7 ، شیوه نامه شماره 59557/س مورخ 94/8/7 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و مصوبات شوراي تحصیلات تکمیلی دانشگاه، براي سال تحصیلی 95-96 از بین داوطلبان معرفی شده از سوي سازمان سنجش آموزش کشور دانشجوي دکتري تخصصی (Ph.D) میپذیرد. لازم به ذکر است پذیرش دانشجو بر اساس نمره آزمون سازمان سنجش کشور، سوابق تحصیلی (آموزشی و پژوهشی) و مصاحبه در رشتههاي ریاضی و علوم کامپیوتر، فیزیک، شیمی کاربردي، مهندسی هستهاي، مهندسی برق، مهندسی عمران و محیط زیست، مهندسی صنایع، مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک، مهندسی معدن، مهندسی متالورژي، مهندسی نساجی و علوم الیاف، مهندسی هوافضا، مهندسی دریا، مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوري اطلاعات، مهندسی پلیمر و رنگ، مهندسی پزشکی، مهندسی نفت در تهران و پردیس ماهشهر بصورت ورودي از نوع روزانه، نوبت دوم و پردیس بین الملل (خودگردان) صورت میپذیرد.

 

مراحل پذیرش دانشجوي دکتري در دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلیتکنیک تهران) در سال 1395 به شرح زیر است:

1- ورود اطلاعات توسط داوطلبان حائز شرایط در سامانه تحصیلات تکمیلی دانشگاه پس از اعلام نتایج آزمون سازمان سنجش آموزش کشور، حد نصاب هر رشته/گرایش/محل توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلیتکنیک تهران) تعیین و حداکثر تا تاریخ 95/02/05 از طریق سایت تحصیلات تکمیلی دانشگاه به اطلاع داوطلبان گرامی رسانده میشود. صرفا داوطلبانی مجاز به ورود اطلاعات خود در سامانه تحصیلات تکمیلی دانشگاه هستند که حد نصاب اعلام شده را کسب نموده باشند. داوطلبان گرامی که حد نصاب اعلام شده توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلیتکنیک تهران) را براي ورود به مرحله سنجش تخصصی دانشگاه دارا میباشند، لازم است از تاریخ شنبه 1395/02/11 لغایت دوشنبه 1395/02/20 به سامانه تحصیلات تکمیلی دانشگاه (ثبت نام دوره دکتري سال 1395) مراجعه و کلیه اطلاعات و سوابق شخصی، آموزشی، پژوهشی، تدریس، اشتغال و … خود و همچنین رشته/گرایش/محلهاي مورد نظر خود را را طبق راهنماي مربوطه وارد سامانه نمایند. آدرس سامانه متعاقبا در ویرایشهاي بعدي همین اطلاعیه اعلام میگردد.

 با توجه به زمان کوتاه براي ارزیابی تخصصی داوطلبان و بررسی و اعلام نتایج، مهلت ثبت نام و ورود اطلاعات در سامانه به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

 صحت اطلاعات وارد شده در سامانه به عهده داوطلب میباشد. در صورتیکه در هر مرحله از فرآیند پذیرش داوطلب و حتی پس از قبولی دانشجو در دانشگاه مشخص گردد که اطلاعات وارد شده در سامانه با اطلاعات واقعی مغایرت دارد، مطابق با قوانین برخورد خواهد شد و پذیرش داوطلب لغو میگردد.

 هر داوطلب میتواند حداکثر دو رشته-گرایش-محل را انتخاب نماید، ولی براي هر رشته- گرایش- محل انتخاب هر سه نوع ورود روزانه، نوبت دوم و پردیس خودگردان (پردیس بینالملل) به صورت همزمان بلامانع است. در صورت دعوت به مصاحبه، لازم است براي هر رشته- گرایش- محل، صرف نظر از نوع ورود (روزانه، نوبت دوم و پردیس خودگردان) هزینه جداگانهاي براي ثبت نام پرداخت شود.

2- بررسی سوابق تحصیلی داوطلبان و دعوت به مصاحبه تخصصی پس از بررسی اولیه سوابق تحصیلی داوطلبان بند 1 (که مشخصات خود را در بازه زمانی تعیین شده در بند 1 وارد سامانه تحصیلات تکمیلی دانشگاه نمودهاند)، با توجه به وضعیت داوطلبان در هر رشته/گرایش/محل حدود 5 الی 10 برابر ظرفیت اعلام شده براي آن رشته/گرایش/محل به مصاحبه تخصصی دعوت میگردند. اسامی دعوت شدگان به مصاحبه در تاریخ شنبه 1395/03/01 در سایت تحصیلات تکمیلی دانشگاه اعلام خواهد شد.

3- ارسال مدارك به دانشگاه توسط دعوت شدگان به مصاحبه تخصصی داوطلبان گرامی، که اسامی آنها جهت مراجعه براي مصاحبه اعلام شده است، لازم است از تاریخ یکشنبه 1395/03/02 لغایت پنجشنبه 1395/03/06 مدارك شخصی و سوابق تحصیلی (آموزشی و پژوهشی) خود را از طریق پست پیشتاز به دانشکده مربوطه در دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلیتکنیک تهران) ارسال نمایند (عدم ارسال مدارك در تاریخ اعلام شده به منزله انصراف از شرکت در مصاحبه این دانشگاه می باشد). مدارك مورد نیاز متعاقبا اعلام خواهد شد. همچنین داوطلبان گرامی میتوانند در بازه زمانی مذکور مدارك خود را بصورت دستی به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مربوطه تحویل نمایند. داوطلبان محترم دعوت شده به مصاحبه لازم است هزینه ثبت نام (بررسی مدارك و انجام مصاحبه) را در این مقطع زمانی پرداخت نمایند و رسید آن را همراه با مدارك خود ارسال نمایند. میزان و نحوه پرداخت متعاقبا اعلام میگردد.

 در صورتیکه داوطلبی براي یک رشته/گرایش همزمان متقاضی دوره روزانه ویا نوبت دوم ویا پردیس بین الملل (پردیس خودگردان) باشد، صرفا هزینه یک ثبت نام از ایشان دریافت میگردد.

4- برگزاري مصاحبه تخصصی کلیه دعوت شدگان به مصاحبه تخصصی باید در تاریخهاي یکشنبه الی سهشنبه تاریخ 16 الی 18 خردادماه جهت انجام مصاحبه به دانشکدههاي مربوطه مراجعه نمایند. لازم به ذکر است که با توجه به برگزاري مصاحبه در دانشگاههاي مختلف و امکان تداخل با زمان مصاحبه سایر دانشگاهها، احتمال تغییر تاریخ مذکور وجود دارد. در صورت تغییر تاریخ مصاحبه، تاریخ جدید در اطلاعیه هاي بعدي اعلام میگردد.

5- اعلام نتایج اولیه توسط دانشگاه پس از انجام مصاحبه تخصصی با کلیه دعوتشدگان و بررسی دقیق سوابق آموزشی و پژوهشی داوطلبان مذکور، نتایج اولیه در بازه زمانی 95/05/02 الی 95/05/11 از طریق سایت تحصیلات تکمیلی دانشگاه به اطلاع داوطلبان رسانده می- شود. نتایج بر اساس نمره آزمون سازمان سنجش آموزش کشور و سوابق آموزشی (20%)، نمره سوابق پژوهشی (30%) و نمره مصاحبه (50%) محاسبه و اعلام میگردد. همچنین علاوه بر پذیرفته شدگان اصلی، اسامی تعدادي از داوطلبان به عنوان رزرو قبولی نیز مشخص میشود. 6- اخذ تعهد از پذیرفتهشدگان اصلی و درج اسامی در پورتال سازمان سنجش آموزش کشور لازم است کلیه پذیرفتهشدگان اولیه در بازه زمانی 95/05/12 الی 95/05/20 به تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلیتکنیک تهران) مراجعه و ضمن ثبت نام اولیه نسبت به ارائه تعهد مبنی بر ثبت نام در این دانشگاه و عدم ثبت نام در دانشگاه دیگر اقدام نمایند. صرفا اسامی داوطلبانی وارد پورتال سازمان سنجش آموزش کشور میشود که نسبت به ارائه تعهد مذکور اقدام نموده باشند. عدم ارائه تعهد در این بازه زمانی به منزله انصراف از قبولی در این دانشگاه میباشد و دانشگاه مخیر است تا نسبت به ثبت نام از پذیرفته شدگان رزرو اقدام نماید.

7- ثبت نام اولیه و اخذ تعهد از پذیرفته شدگان رزرو در صورت عدم تکمیل ظرفیت اعلام شده توسط دانشگاه در بازه زمانی فوقالذکر، نسبت به ثبت نام و اخذ تعهد از پذیرفته شدگان رزرو در بازه زمانی 95/05/23 الی 95/05/28 اقدام خواهد شد و اسامی پذیرفته شدگان نهایی در پورتال سازمان سنجش آموزش کشور تثبیت و نهایی میگردد. لازم به ذکر است که از تاریخ 95/05/29 امکان هیچگونه تغییري در اطلاعات وارد شده در پورتال سازمان سنجش آموزش کشور وجود نخواهد داشت. به داوطلبان محترم توصیه میگردد جهت دریافت اطلاعات تکمیلی مکرر به بخش اطلاعیه هاي مدیریت تحصیلات تکمیلی در سایت دانشگاه و در صورت دعوت به مصاحبه به سایت دانشکدههاي مربوطه مراجعه نمایند.

مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلیتکنیک تهران)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما