دانشگاه خوارزمی برای ورود به سطح تراز بین المللی انتخاب شد

دانشگاه خوارزمی برای ورود به سطح تراز بین المللی انتخاب شد

وزارت علوم با پیشنهاد دانشگاه خوارزمی برای ورود این دانشگاه به طرح ارتقاء و تبدیل پنج دانشگاه و پنج مرکز پژوهشی برتر به سطح تراز بین المللی موافقت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه خوارزمی از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناروی برای ورود به طرح ارتقاء و تبدیل پنج دانشگاه و پنج مرکز پژوهشی برتر به سطح تراز بین المللی انتخاب شد.

در بخشی از نامه‌ مجتبی شریعتی نیاسر، معاون آموزشی وزارت علوم به ریاست دانشگاه خوارزمی آمده است :

پس از بررسی برنامه دانشگاه‌های متقاضی ورود به پروژه مذکور، مراتب در کارگروهی با حضور مقام وزارت و تنی چند از صاحبنظران و اندیشمندان حوزه آموزش عالی مطرح و با کمال مسرت، انتخاب آن دانشگاه برای ورود به این طرح، مورد تایید قرار گرفت.

امید است با اتخاذ تدابیر مقتضی و طی یک فرآیند ده ساله، توفیق قرار گرفتن آن دانشگاه در ردیف پنج دانشگاه برتر در سطح تراز بین المللی و ارتقا به سطح تراز ۲۰۰ دانشگاه مطرح جهان، حاصل شود.