دانشگاه تربیت مدرس به منظور فراهم نمودن زمینه جذب برگزیدگان علمی و مستعد از بین دانش آموختگان کارشناسی ارشد دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی کشور و در راستای اجرای “آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری مصوب جلسه مورخ ۹۳٫۳٫۲۷ شورای هدایت استعدادهای درخشان”، آیین شماره ۲۱٫۶۷۲۷۲ مورخ ۹۳٫۴٫۱۸ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری” و اصلاحیه آن به شماره ۲۱٫۲۳۷۲۰۰ مورخ ۹۳٫۱۲٫۱۶، براساس آیین نامه فوق و اصلاحیه آن و شیوه نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان (برگزیدگان علمی) مصوب شورای دانشگاه،نسبت به پذیرش برگزیدگان علمی واجد شرایط عمومی و اختصاصی در دوره های دکتری تخصصی اقدام می کند.