یکی از شاخه‌های جدید در کارشناسی ارشد حقوق شرکت های تجاری است که به مسائل تجاری داخلی و بین المللی و اختصاص شرکت های تجاری می پردازد؛ جهت ورود به این شاخه بایستی شما واقعا علاقه مند به مباحث تجارت باشید و ضمنا لازم است بدانید که دکتری این شاخه در ایران وجود ندارد؛ و در دوره دکتری مجبورید یا حقوق خصوصی شرکت کنید یا حقوق سرمایه گذاری.
✍️ضرایب و منابع این شاخه
📚متون حقوقی با ضریب ۳
بهترین منبع کتاب لاوتکست می باشد.دومین منبع کتاب متون حقوقی برای دانشجویان کارشناسی و ارشد منتشره توسط انتشارات سمت
📚حقوق تجارت با ضریب ۳
دوره ۵ جلدی اسکینی+قانون تجارت در نظم دمرچیلی و آرای وحدت رویه تجاری
به غیر از این هیچ منبع دیگری مطالعه نکنید.

📚حقوق مدنی(تعهدات) با ضریب ۳
مدنی ۳ و ۶ حقوق مدنی دکتر شهیدی و قانون مسئولیت مدنی و مواد ۱۸۳ الی ۳۳۷ قانون مدنی مطالعه شود.
📚متون فقه با ضریب ۱
کتاب تحریر الروضه آیتی امینی با ترجمه فقه استدلالی مناسب است. البته جدیدا کتاب فقه استدلالی در اینترنت و فضای مجازی منتشر شده است. مباحثی که لازم به خواندن است از قضا و شهادت شروع می شود و به مباحث حدود و قصاص و دیات ختم می شود.

📚حقوق بین الملل خصوصی با ضریب ۲
بهترین منبع کتب تعارض قوانین و حقوق بین الملل خصوصی دکتر نجاد علی الماسی هست.
مواد ۱ تا ۷ قانون مدنی و البته قسمت هایی از قانون مدنی همچنین چند اصل ۴۰ به بعد قانون اساسی که به تابعیت- اقامتگاه و یک سری قراردادهای خصوصی اشخاص می پردازد
کتاب حقوق بین الملل خصوصی دکتر محمود سلجوقی (در ۲ جلد ) چنانچه فرصت کردید مناسب است
منبع کانال کارشناسی ارشد حقوق