منابع کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست مطابق اصلاحیات جدید سال

منابع کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست مطابق اصلاحیات جدید سال ۹۵
حقوق محیط زیست مخصوص حقوقی هایی است که به مباحث محیط زیست علاقه زیاد دارند و می خواهند در این حوزه فعال باشند؛ ادامه دادن در این رشته به داوطلبان کارشناسی ارشد پیشنهاد نمی شود مگر اینکه واقعا علاقه مند به این رشته باشند؛ دلیل این امر عدم وجود مقطع دکتری شاخه حقوق محیط زیست و اضافه بر آن دانشگاه های کمتری هستند که در این شاخه پذیرش دارند مانند علوم تحقیقات و شهید بهشتی. در نهایت بستر لازم برای استخدام محصلین این شاخه ایجاد نشده است و فارغ التحصیلان این رشته عموما دوره دکتری خود را در حقوق عمومی ادامه می دهند؛ دلیل این امر قرابت نزدیک این دو رشته می باشد؛ اضافه بر اینکه محیط زیست به عنوان یکی از شاخه های حقوق عمومی محسوب می شود.
ضرایب و منابع این شاخه
متون حقوقی با ضریب ۳
بهترین منبع کتاب لاوتکست می باشد. دومین منبع مهم کتاب متون حقوقی برای دانشجویان کارشناسی منتشره توسط انتشارات سمت است.

حقوق جزای اختصاصی با ضریب ۲

کتاب حقوق جزای اختصاصی جلد یک دو و سه دکتر میرمحمدصادقی و قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات و قوانین مرتبط با محیط زیست

حقوق بین الملل عمومی با ضریب ۲
بهترین کتب منبع عبارت است از کتاب حقوق بین الملل عمومی دکتر ضیایی بیگدلی- کتاب حقوق بین المللی دکتر هوشنگ مقتدر و حقوق بین الملل عمومی دکتر میرعباسی
البته مطالعه منشور سازمان ملل- اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و عهدنامه حقوق معاهدات و همچنین حقوق دریاها جهت تسلط بر منابع پیشنهاد می شود.

حقوق اداری با ضریب ۲
بهترین منبع کتاب حقوق اداری دکتر منوچهر طباطبایی موتمنی است. البته مطالعه کتاب حقوق اداری دکتر محمد جواد رضایی زاده نیز پیشنهاد می شود.
مطالعه قانون دیوان عدالت اداری- قانون فهرست نهادهای عمومی غیردولتی- قانون مدیریت خدمات کشوری- قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه آن و قانون تقسیمات کشوری جهت تسلط بر منابع پیشنهاد می شود.

منبع کانال تخصصی کارشناسی ارشد حقوق