📚برخلاف کشور فرانسه که مقطع دکتری این شاخه وجود دارد این شاخه در ایران مقطع دکتری ندارد و مسلما داوطلبانی در این شاخه شرکت می کنند که یا به مسایل ثبتی علاقه مند هستند یا کارمند مجموعه سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی هستند؛
✍️ضرایب و منابع
📚متون حقوقی با ضریب ۱
بهترین منبع کتاب لاوتکست می باشد.دومین منبع کتاب متون حقوقی برای دانشجویان کارشناسی و ارشد منتشره توسط انتشارات سمت
📚حقوق مدنی با ضریب ۳
بهترین کتاب قانون مدنی در نظم کاتوزیان است. البته برای کارشناسی ارشد اگر می خواهید روال منطقی به یادگیریتان بدهید بهترین کار مطالعه جزوه مدنی دکتر محمد حسین شهبازی است که حقیقتا اولین نفری است که مطالب حقوق مدنی را طوری ارایه داد که مطالعه آن بدون شک پیش مقدمه فهم قانون مدنی در نظم کاتوزیان است.
البته در کنار این منابع قانون مدنی و قانون حمایت خانواده نیز مطالعه شود. چنانچه فرصت دو ساله دارید کتابهای مدنی دو و هشت کاتوزیان و کتاب ضمان قهری ایشان مطالعه شود؛ مدنی ۳ و ۶ مهدی شهیدی. مدنی ۱ و ۵ صفایی- مدنی ۷ امامی
📚آیین دادرسی مدنی با ضریب ۱
بهترین منبع کتاب آیین دادرسی مدنی پیشرفته عبدالله شمس دو جلد پیشرفته است. دقت داشته باشید سه جلد مقدماتی فقط برای وکالت مناسب است. بنابراین دو جلد پیشرفته را مطالعه نمایید.
برای قانون هم قانون آیین دادرسی مدنی را مطالعه کنید.

📚حقوق تجارت با ضریب ۱
دوره ۵ جلدی اسکینی+قانون تجارت در نظم دمرچیلی و آرای وحدت رویه تجاری

📚متون فقه با ضریب ۱
کتاب تحریر الروضه آیتی امینی با ترجمه فقه استدلالی(ترجمه امینی آیتی) مناسب است. مباحثی که لازم به خواندن است از قضا و شهادت شروع می شود و به مباحث حدود و قصاص و دیات ختم می شود.
منبع: کانال کارشناسی ارشد حقوق