اطلاعیه فراخوان پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون و دکتری بدون آزمون سال ۹۵ دانشگاه زابل منتشر شد.

اطالعیه پذیرش دانشجوی دوره دکتری تخصصی بدون آزمون نیمسال اول 69-69 دانشگاه زابل دانشگاه زابل در راستای رسالت خود مبنی بر گسترش دوره های تحصیالت تکمیلی برای نیمساال اول سال تحصیلی 69-69 براساس آئین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصاو 3060/30/72 و بر طبق موارد مندرج در این اطالعیه در رشاته هاای اصاال نباتاات، بیمااری شناسای گیااهی، حشره شناسی کشاورزی، اگرواکولوژی، زراعت، بیوتکنولوژی در کشاورزی، اقتصاد کشاورزی، فرآورده های چند سازه چو ، آبیاری و زهکشی، اصلاح نباتات دام و تغذیه دام از بین داوطلبان واجد شرایط دانشجوی دکتری می پذیرد. مهلت ارسال مدارک حداکثر تا تاریخ 3069/30/33 و در صورت تایید مدارک ارسالی و احراز حداقل امتیازات الزم، زمان مصاحبه 3069/30/30 می باشد. علاقمندان برای کسب اطلاعات تکمیلی و دریافت فرمهای ثبت نام به سایت دانشگاه زابل باه آدرس www.uoz.ac.ir ( معاونت آموزشی و تحصلات تکمیلی >مدیریت تحصیلات تکمیلی > فرمها وآیین نامه ها ( مرا جعه ) فرمایند.

اطلاعیه پذیرش ارشد بدون آزمون سال 95