نتایج اولیه وضعیت علمی داوطلبان به صورت کارنامه و براساس نمره کل و رتبه آنان با توجه به سهمیه و کد رشته سازمان سنجش  شد.
به منظور شرکت داوطلبان علاقمند به پذیرش  دانشگاه آزاد اسلامی کد شناسه انتخاب رشته توسط سازمان سنجش آموزش کشور در کارنامه اعلام نتایج اولیه شده است و داوطلبان براساس این شناسه می توانند نسبت به انتخاب رشته در دانشگاه آزاد اسلامی اقدام نمایند.
تبصره ۱: کلیه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته ضرورت دارد با توجه به نتایج درج شده در کارنامه صادره از سوی سازمان سنجش آموزش کشور و با مراجعه به سامانه انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس WWW.aZmoon.org مراجعه و ضمن مطالعه دفترچه راهنما نسبت به انتخاب حداکثر ۶۰ کد رشته محلی متناسب با کد مجموعه امتحانی خود اقدام نمایند.

تبصره ۲: داوطلبان لازم است کارت اعتباری انتخاب رشته به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ ریال را از طریق سامانه فوق خریداری نمایند با توجه به این که پس از خریداری کارت اعتباری ثبت نام امکان بازپس گیری آن وجود ندارد

لذا به داوطلبان اکیداً توصیه می شود پس از آگاهی از شرایط و ضوابط انتخاب رشته نسبت به خرید کارت اعتباری اقدام نمایند.

تبصره ۳: عدم مراجعه به سامانه به منظور انتخاب رشته در دانشگاه آزاد اسلامی در موعد مقرر و مطابق اطلاعیه های صادره به منزله انصراف از پذیرش در دانشگاه آزاد اسلامی بوده و پس از انقضای مهلت مقرر امکان انتخاب رشته و معرفی جهت مصاحبه در دانشگاه آزاد اسلامی تحت هیچ شرایطی وجود نخواهد داشت.

تبصره ۴: معرفی جهت مصاحبه منوط به کسب حدنصاب علمی لازم با توجه به رشته محلهای انتخابی داوطلبان در اولویت های ۶۰ گانه و ظرفیت پذیرش رشته محل های انتخابی
۲) پذیرش نهایی داوطلبان : الف – دانشگاه آزاد اسلامی پس از پایان مهلت مقرر برای انتخاب رشته نتایج داوطلبان حائز شرایط برای شرکت در مرحله ارزیابی تخصصی را با انتشار اطلاعیه ای اعلام خواهدنمود.
ب – داوطلبان لازم است با توجه به جدول زمانی اعلام شده ۳ سوی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه با در دست داشتن مدارک لازم به منظور شرکت در ارزیابی تخصصی ج – پس از انجام مرحله ارزیابی تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی نتایج نهایی داوطلبان شرکت کننده در این مرحله توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد. د- جهت ورود به دوره دکتری تخصصی معیارهای زیر صورت می گیرد :
۱- آزمون متمرکز (۵۰ درصد)
۲- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (۲۰ درصد)
۳- مصاحبه علمی و سنجش عملی (۳۰ درصد)
ب – شرایط و نحوه ثبت نام در دوره دکتری تخصصی (Ph.D) بدون آزمون براساس بخشنامه شماره ۷۰/۱۹۱۷۱ مورخ ۹۶/۳/۲۹ موضوع آئین نامه جامع پذیرش بدون آزمون استعدادهای برتر و فارغالتحصیلان ممتاز برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر در دانشگاه آزاد اسلامی : ۱- کلیه حائزین شرایط درخواست کننده دوره دکتری تخصصی شامل استعدادهای برتر و فارغ التحصیلان ممتاز براساس حداقل معادل ۱۷ برای رشته های دامپزشکی، ۱۸/۵ برای رشته های علوم انسانی و ۱۷/۵ برای سایر رشته ها با رعایت سایر شرایط مندرج در شیوه نامه اجرایی براساس معدل و رتبه بندی و متناسب با ظرفیت برای هر یک از رشته محل های انتخابی گزینش و برای مصاحبه علمی به گروه های تخصصی مربوط معرفی می شوند. امتیاز نهایی هر داوطلب براساس شاخص های پژوهشی – آموزشی و مصاحبه منطبق بر شیوهنامه اجرایی محاسبه و به عنوان شاخص برای گزینش نهایی داوطلبان ملاک عمل قرار میگیرد. ۲- دارا بودن حداقل نمره پایاننامه ۱۸۷۵۰ جهت کلیه رشته ها۔ ۳- متجانس و همنام بودن رشته فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد با رشته انتخابی در مقطع دکتری تخصصی. ۴- داوطلبان دوره بدون آزمون در صورت کسب شرایط
دعوت به مصاحبه لازم است نسخه ای از فایل مقالات و تولیدات علمی چاپ شده در مجلات ISI یا مجلات علمی پژوهشی فارسی زبان و غیر فارسی زبان داخلی یا خارجی یا ISC خود را با فرمت اعلام شده در زمان مصاحبه به گروه تخصصی مربوطه ارائه نمایند. ۵- ترم تابستانی و مرخصی بدون احتساب سنوات جزء نیمسال های تحصیلی محسوب نمی شوند مشروط به این که تعداد نیمسال های تحصیلی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته از انیمسال بیشتر نشود. ۶- دانشجویانی که دارای دروس معادل سازی شده باشند، شامل پذیرش بدون آزمون نمی شوند. تذکر مهم ۱ : جهت پذیرش در دوره بدون آزمون برای مربیان رسمی شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی، سهمیه جداگانه ای وجود ندارد و کلیه داوطلبان در پذیرش از شرایط یکسان بر خوردارند.