استخدام دانشکده علوم پزشکی مراغه

استخدام دانشکده علوم پزشکی مراغه

موسسه کارآفرینان آوا سلامت درنظردارد ۲۹ نفر افراد واجد شرایط در عنوان شغلی مشخص را ازطریق برگزاری آزمون کتبی عمومی و تخصصی و آزمون عملی طبق مفاد این آگهی پس ازطی مراحل گزینشی به صورت شرکتی برای خدمت در واحدهای زیرمجموعه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه به کار گیری نماید.

 


جدول مشاغل مورد نیاز
ردیف عنوان شغلی محل خدمت سن تعداد مورد نیاز جنسیت شرایط احراز
۱ منشی بخش دانشکده علوم پزشکی وواحدهای تابعه حداکثر ۳۰سال ( تا آخرین روز مهلت ثبت نام)* مدت خدمت نظام وطیفه به حداکثر سن ا ضافه خواهد شد. ۴ ۱زن و۳مرد دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی
۲ کارشناس فتاوری اطلاعات سلامت دانشکده علوم پزشکی وواحدهای تابعه برای لیسانس حداکثر ۳۰سال ، فوق لیسانس ۳۵ ( تا آخرین روز مهلت ثبت نام) * مدت خدمت نظام وطیفه به حداکثر سن ا ضافه خواهد شد. ۲ مرد دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ، کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات سلامت
۳ صندوق دار دانشکده علوم پزشکی وواحدهای تابعه حداکثر ۳۰سال ( تا آخرین روز مهلت ثبت نام) * مدت خدمت نظام وطیفه به حداکثر سن ا ضافه خواهد شد. ۴ مرد دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی حسابداری
۴ کارپرداز دانشکده علوم پزشکی وواحدهای تابعه حداکثر ۳۰سال ( تا آخرین روز مهلت ثبت نام) * مدت خدمت نظام وطیفه به حداکثر سن ا ضافه خواهد شد. ۳ مرد دارتدگان مدرک تحصیلی کارشناسی مدیریت دولتی یا حسابداری
۵ انباردار دانشکده علوم پزشکی وواحدهای تابعه حداکثر ۳۰سال ( تا آخرین روز مهلت ثبت نام) * مدت خدمت نظام وطیفه به حداکثر سن ا ضافه خواهد شد. ۱ مرد دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی مدیریت دولتی یا حسابداری
۶ کارشناس اقتصاد سلامت دانشکده علوم پزشکی وواحدهای تابعه برای لیسانس حداکثر ۳۰سال و فوق لیسانس ۳۵ ( تا آخرین روز مهلت ثبت نام) * مدت خدمت نظام وطیفه به حداکثر سن اضافه خواهد شد. ۱ زن یا مرد دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در یکی رشته های تحصیلی اقتصاد سلامت یا مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی – اولویت با رشته اقتصاد سلامت
۷ کارگزین دانشکده علوم پزشکی وواحدهای تابعه حداکثر سن ۳۵ و دکترا ۴۰ ( تا آخرین روز مهلت ثبت نام) * مدت خدمت نظام وطیفه به حداکثر سن ا ضافه خواهد شد. ۲ زن یا مرد دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با گرایش های ( مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستم ها )
۸ کارشناس ساختمان دانشکده علوم پزشکی وواحدهای تابعه حداکثر ۳۵ ( تا آخرین روز مهلت ثبت نام) مدت خدمت نظام وطیفه به حداکثر سن ا ضافه خواهد شد. ۱ مرد دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران منوط به داشتن کارشناسی در رشته مهندسی عمران وحداقل ۳سال سابقه بیمه پردازی و فعالیت مرتبطدر یک سازمان ویا شرکت معتبرباشند به بیمه خویش فرما ترتیب لثر داده نخواهد شد
۹ کارشناس تاسیسات دانشکده علوم پزشکی وواحدهای تابعه حداکثر ۳۵ ( تا آخرین روز مهلت ثبت نام)مدت خدمت نظام وطیفه به حداکثر سن ا ضافه خواهد شد. ۱ مرد دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک با گرایش (تاسیسات حرارتی، برودتی، تاسیسات ) ترجیحأ با گرایش تاسیسات و منوط به داشتن کارشناسی مهندسی مکانیک*حداقل ۳سال سابقه بیمه پردازی و فعالیت مرتبطدر یک سازمان ویا شرکت معتبرباشند به بیمه خویش فرما ترتیب لثر داده نخواهد شد
۱۰ کارشناس آزمایشگاه دانشکده علوم پزشکی وواحدهای تابعه حداکثر ۳۰سال ( تا آخرین روز مهلت ثبت نام) * مدت خدمت نظام وظیفه به حداکثر سن ا ضافه خواهد شد. ۱ زن یامرد دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی علوم آزمایشگاهی
۱۱ کارشناس امور دانشجویی دانشکده علوم پزشکی وواحدهای تابعه برای لیسانس حداکثر ۳۰سال و فوق لیسانس ۳۵ ( تا آخرین روز مهلت ثبت نام) * مدت خدمت نظام وطیفه به حداکثر سن ا ضافه خواهد شد. ۱ مرد دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در یکی ازرشته های تحصیلی مدیریت آموزش عالی، تکنولوژی آموزشی و مدیریت برنامه ریزی آموزشی – الویت با مدیریت برنامه ریزی آموزشی
۱۲ کارشناس طرح های تحقیقاتی و دانشجوئی دانشکده علوم پزشکی وواحدهای تابعه برای لیسانس حداکثر ۳۰سال و فوق لیسانس ۳۵ ( تا آخرین روز مهلت ثبت نام) * مدت خدمت نظام وطیفه به حداکثر سن ا ضافه خواهد شد. ۱ زن یامرد دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته پژوهشگری علوم اجتماعی
۱۳ کارشناس خدمات اقامتی بیمار دانشکده علوم پزشکی وواحدهای تابعه برای لیسانس حداکثر ۳۰سال و فوق لیسانس ۳۵ و دکترا ۴۰ ( تا آخرین روز مهلت ثبت نام) * مدت خدمت نظام وطیفه به حداکثر سن اضافه خواهد شد. ۱ مرد دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
۱۴ کارشناس سطح بندی خدمات درمانی دانشکده علوم پزشکی وواحدهای تابعه برای لیسانس حداکثر ۳۰سال و فوق لیسانس ۳۵ ( تا آخرین روز مهلت ثبت نام) * مدت خدمت نظام وطیفه به حداکثر سن اضافه خواهد شد. ۱ مرد دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
۱۵ کارشناس نظارت و اعتبار بخشی دانشکده علوم پزشکی وواحدهای تابعه برای لیسانس حداکثر ۳۰سال و فوق لیسانس ۳۵ ( تا آخرین روز مهلت ثبت نام) * مدت خدمت نظام وطیفه به حداکثر سن اضافه خواهد شد. ۱ مرد دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
۱۶ کارشناس تغدیه دانشکده علوم پزشکی وواحدهای تابعه برای لیسانس حداکثر ۳۰سال و فوق لیسانس ۳۵ ( تا آخرین روز مهلت ثبت نام) * مدت خدمت نظام وطیفه به حداکثر سن اضافه خواهد شد. ۲ زن یامرد دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد در یکی از رشته های علوم تغذیه، علوم بهداشتی در تغذیه، تغذیه.
۱۷ کارشناس رادیو لوژی دانشکده علوم پزشکی وواحدهای تابعه برای لیسانس حداکثر ۳۰سال و فوق لیسانس ۳۵ ( تا آخرین روز مهلت ثبت نام) * مدت خدمت نظام وطیفه به حداکثر سن اضافه خواهد شد. ۲ زن یامرد دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته تکنو لوژی پرتو شناسی ( رادیو لوژی )

قابل توجه داوطلبان گرامی :

ثبت نام آزمون استخدامی بصورت الکترونیکی، منحصرا ” ازطریق پایگاه اینترنتی به آدرس http://avahealth.infoانجام می شود، ضمنا ” راهنمای جامع نحوه تکمیل فرم در پایگاه اینترنتی موجود بوده و داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به راهنمای مربوطه مراجعه نمایند.
ثبت نام به صورت چندمرحله ای طراحی شده وثبت نام نهایی منوط به انجام کلیه مراحل و دریافت شماره پرونده و کدرهگیری از سیستم می باشد .لازم به ذکر است فرم پیش نویس درج شده درآگهی، صرفا ” به منظور ارائه راهنمایی به داوطلب وتهیه اقلام اطلاعاتی ثبت نام قبل از مراجعه به پایگاه اینترنتی می باشد.
تذکر۱: پرداخت هزینه ثبت نام به صورت اینترنتی انجام می شود، داوطلبان لازم است با استفاده از کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال می باشد نسبت به خرید کارت اعتباری ثبت نام اقدام نمایند.
تذکر۲: قبل ازمراجعه به پایگاه، اسکن عکس خود را طبق توضیحات مندرج در بخش نحوه ثبت نام این آگهی تهیه نمایید


۱. شرایط احراز عمومی شغل
 • ۱/۱- داشتن تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران.
 • ۲/۱- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
 • ۳/۱- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
 • ۴/۱- انجام خدمت دوره ضرورت سربازی یا معافیت قانونی دائم (ویژه آقایان)
 • ۵/۱- داشتن سلامت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که به خدمت گرفته می شوند.
 • ۶/۱- عدم اعتیاد به دخانیات و موادمخدر وروانگردان.
 • ۷/۱- نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر
 • ۸/۱- عدم انفصال از خدمت و یا عدم اخراج توسط دستگاهها و موسسات دولتی
 • ۹/۱- داوطلبان نباید از جمله افرادی باشند که به موجب آراء مراجع قضائی و ذیصلاح، از خدمات دولتی منع شده باشند
 • ۱۰/۱- داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاههای اجرایی و یا بازخرید خدمت آنها باشند

۲. شرایط احراز تخصصی شغل

شرایط سنی:

با توجه به مندرجات جدول شرایط اختصاصی .
تبصره ۱. ملاک محاسبه سن داوطلبان آخرین روز ثبت نام می باشد.
تبصره ۲. مدت خدمت نظام وظیفه و بیمه تامین اجتماعی در رشته های شغلی کارشناس ساختمان و تاسیسات که بیمه پردازی آن مربوط به همان رشته شغلی باشد و دررشته هاییکه مشمول طرح نیروی انسانی هستند مدت طرح سپری شده به حداکثر سن مقرر، اضافه خواهد شد.
تبصره۳ : افرادی که دارای معافیت می باشند، مشمول تبصره۲ (مدت خدمت نظام وظیفه به حداکثر سن مقرر، اضافه خواهد شد. ) نمی باشند.
تذکر : ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت الزامی می باشد.

تحصیلات:

با توجه به مندرجات جدول شرایط اختصاصی .


۳. نحوه ثبت نام و مدارک موردنیاز :

ثبت نام به صورت الکترونیکی و از طریق سایت اینترنتی به شرح ذیل انجام می گیرد:

 1. ورود به پایگاه اینترنتی به آدرس http://avahealth.info
 2. تکمیل فرم ثبت نام هرمرحله وتاییدآنها
 3. تاییدیه نهایی باتوجه به اطلاعات واردشده توسط داوطلب
 4. دریافت شماره پرونده و کدرهگیری
 5. چاپ فرم ارائه شده توسط سیستم ثبت نام و امضای آن پس ازچاپ، که حاوی اطلاعات واردشده توسط داوطلب می باشد.

تذکر مهم : ثبت نام منوط به تکمیل کلیه مراحل و دریافت شماره پرونده و کد رهگیری از سیستم می باشد و پس از تایید نهایی فرم اینترنتی توسط داوطلب ، اطلاعات آن به هیچ عنوان قابل تغییر نمی باشد .


۱/۳- مدارک مورد نیاز ثبت نام (الکترونیکی):
 • الف- تکمیل برگ درخواست شغل(تقاضانامه ثبت نام) جهت دانلود برگ درخواست شغل کلیک نمایید.
 • ب- پرداخت اینترنتی به مبلغ۴۵۰۰۰۰ریال ازطریق کارت های بانکی متصل به شبکه ی شتاب
 • ج- اسکن یک قطعه عکس۴×۳ که بایستی متناسب باتوضیحات سایت اینترنتی به آدرس http://avahealth.info:باشد.
نحوه تهیه فایل تصویرداوطلب :

یکی ازاقلام اطلاعاتی لازم برای ثبت نام، فایل تصویرفرد داوطلب می باشد،بنابراین لازم است داوطلبان قبل ازمراجعه به پایگاه اینترنتی ثبت نام الکترونیکی ،فایل مربوط به عکس خودرامطابق شرایط ذیل تهیه نمایند.

 1. فایل مربوطه لازم است با اسکن عکس ۴*۳ وبه صورت۲۵۶ GrayScale وبادرجه وضوح dpi100 وبافرمت JPG ذخیره شده باشد.
 2. حجم فایل ارسالی بایدکمتراز۷۰کیلوبایت باشد.
 3. عکسی که تصویرازروی آن تهیه می شود لازم است تمام رخ بوده ودرسال جاری تهیه شده باشد.
 4. ابعاد تصویرارسالی بایدحداقل ۳۰۰*۲۰۰ پیکسل وحداکثر۴۰۰*۳۰۰ پیکسل باشد
 5. تصویر باید در جهت صحیح و بدون چرخش تهیه شده و فاقد هر گونه حاشیه زائد باشد .

۲/۳- مدارک موردنیاز پس از قبولی درآزمون :

داوطلبانی که اسامی آنها ۲ برابرظرفیت اعلام می شوند مؤظف هستند مدارک ذیل را ظرف مدت ۵روز کاری پس از اعلام نتایج، به همراه اصل مدارک به نماینده موسسه در دانشکده مورد نظرحضوراً ارائه ورسید دریافت نمایند.

 • اصل به همراه تصویر کارت ملی
 • اصل به همراه تصویرتمام صفحات شناسنامه
 • اصل به همراه تصویرکارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (ویژه برادران) لغایت پایان اردیبهشت ماه سال جاری.
 • اصل به همراه تصویرمدارک دال بر بومی بودن
 • اصل به همراه تصویرسایر مدارک طبق مفادآگهی حسب ضرورت
 • فرم ثبت نام الکترونیکی چاپ شده که حاوی امضاء واثرانگشت داوطلب ،کدرهگیری وشماره پرونده باشد.

۴-مهلت ثبت نام:
 • ۱/۴- متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند ازروز چهارشنبه۲۰/۲/۱۳۹۶ لغایت ۲۷/۲/۱۳۹۶ نسبت به ثبت نام الکترونیکی به آدرس اینترنتی : http://avahealth.infoاقدام نمایند.
 • ۲/۴- به ثبت نام ناقص وارسال مدارک ناقص ترتیب اثرداده نخواهدشد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی شود.
 • ۳/۴ – زمان برگزاری آزمون و مصاحبه از طریق سامانه موسسه اعلام خواهد شد.

۵ – زمان ومحل توزیع کارت:

داوطلبان جهت رویت و پرینت کارت ورود به جلسه آزمون، می توانند روزهای شنبه ۶/۳/۱۳۹۶ لغایت دوشنبه ۸/۳/۱۳۹۶ با درج کد ملی و کد رهگیری در محل مورد نظر در سایت الکترونیکیhttp://avahealth.info: اقدام نمایند . همچنین زمان برگزاری آزمون روز جمعه مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۶ و محل برگزاری امتحان در کارت ورود به جلسه به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.
تذکرمهم: همراه داشتن اصل شناسنامه یا کارت ملی جهت ورود به جلسه آزمون الزامی می باشد درغیر این صورت ازورود افراد به جلسه ممانعت به عمل خواهد آمد.


۶- مواد امتحان :
 • ۱/۶-سوالات تخصصی: جهت سنجش توانمندی عمومی شرکت کنندگان، ابتدا آزمون کتبی ( شامل ۹۰ سوال عمومی و۴۵ سوال تخصصی ) برگزار خواهد شد. مواد درسی آزمون تخصصی بر اساس نوع رشته خواهد بود.
 • ۲/۶- سوالات عمومی:
  1. معارف اسلامی
  2. زبان و ادبیات فارسی
  3. زبان انگلیسی- عمومی
  4. فناوری اطلاعات
  5. اطلاعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانون
  6. ریاضی و آمار مقدماتی
 • ۳/۶-آزمون عملی: علاوه بر آزمون کتبی عمومی و تخصصی، برای رشته های مورد نظر آزمون عملی نیز برگزارمی شود.
  ۱- مصاحبه: از کلیه پذیرفته شدگان در آزمون عملی، مصاحبه به عمل خواهد آمد.
  ۲- نحوه محاسبه نمرات آزمون کتبی و مصاحبه:
  جهت سنجش توانمندی های عمومی شرکت کنندگان، ابتدا از طریق آزمون علمی ۲ برابر ظرفیت به مرحله مصاحبه راه خواهند یافت و سپس از کلیه پذیرفته شدگان در آزمون عملی، براساس چک لیست مدون ، مصاحبه به عمل خواهد آمد. پس از انجام مصاحبه نسبت به انتخاب ۵/۱ برابر مورد نیاز ( اصلی و ذخیره ) اقدام و لیست افراد پذیرفته شده ، به هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی تبریز معرفی خواهد شد. ضمناً آزمون و مصاحبه از طریق شرکت با نظارت دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی مراغه به عمل خواهد آمد.

نکته: ۸۰% از کل امتیازات به آزمون علمی و ۲۰% به مصاحبه اختصاص داده خواهد شد.


۷- تذکرات:

۱/۷- باتوجه به اینکه پذیرفته شدگان ازطریق عقدقرارداد با این موسسه و براساس مقررات مندرج درقانون کاربه کارگیری خواهند شد لذا درصورت پذیرفته شدن ، دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه هیچگونه تعهدی مبنی بر عقد قرارداد مستقیم ،جذب و به کارگیری ویاتبدیل وضع پذیرفته شدگان نخواهد داشت و بکارگیری صرفاًدررشته شغلی مورد تقاضا می باشد.

۲/۷-شرایط بومی: افراد بومی شهرستان مراغه (در شرایط امتیاز برابر ) در اولویت هستند .
تبصره . داوطلب بومی فردی است که واجد یکی از شرایط زیر باشد :
الف- محل تولد متقاضی با محل جغرافیایی مورد تقاضا یکی باشد.
ب- دو مقطع تحصیلی متقاضی در مقاطع ابتدایی، راهنمایی، متوسطه با محل مورد تقاضا یکی باشد.

۳/۷- شرایط ایثارگری:

ایثارگران شامل خانواده های معظم شهداء، جانبازان، مفقودین، آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود.از کل مجوز تخصیص یافته به دانشکده سی (۳۰ ) درصد آن برابر قوانین و مقررات برای پذیرش ایثارگران اختصاص می یابد. از ۳۰ درصد فوق الذکر، بیست و پنج ( ۲۵ ) درصد آن به فرزندان و همسران شهداء و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان یکسال و بالای یکسال اسارت و برادر و خواهر شهید معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران مراغه و پنج ( ۵ ) درصد سهمیه باقیمانده به فرزندان رزمندگان که حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه های حق علیه باطل بصورت متوالی و نه ماه متناوب حضور داشته اند اختصاص می یابد. پذیرش مازاد بر ۳۰ درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.
* تمامی باقیمانده سهمیه مجوز به داوطلبان در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره فضلی اختصاص می یابد.
تبصره ۱. درشرایط برابر بودن نمرات ، فرزندان کارکنان ایثارگر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه در اولویت خواهند بود.

 

اختصاص سهمیه ایثارگری به داوطلبان، الزاماً منوط به ارائه گواهی معتبر از بنیاد شهید و امور ایثارگران و مراجع ذی صلاح (سپاه مقدس پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت جهاد کشاورزی و…) خواهد بود.

تذکر مهم :

داشتن گواهی پایان طرح ، به جز رشته های اختیاری
ضمناً افرادی که در حال گذراندن دوره طرح نیروی انسانی خود (رشته های اختیاری ) در دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی مراغه می باشند می توانند در آزمون شرکت نمایند .
تذکر ۱ : مبنای استان و شهرستان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام میباشد .
تذکر ۲ : کلیه داوطلبان مشمول شرایط بومی، لازم است در صورت قرار گرفتن در فهرست اعلامی نتایج اولیه، مستندات و مدارک بومی بودن را به همراه سایر مدارک مورد نیاز در زمان بررسی مدارک که متعاقباً اعلام خواهد شد، ارائه نمایند.
۳/۷-مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعلام شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود ودرهرمرحله از مراحل ثبت نام ،امتحان وجذب محرزشود که داوطلب اطلاعات خلاف واقع داده یا فاقد شرایط مندرج درآگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد حتی درصورت انعقاد قرارداد ، قراداد مزبور لغو وبلااثرمی گردد. ۱. داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامی مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی در مهلت مقرر به هسته گزینش دانشگاه برای تکمیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند. در صورت عدم مراجعه، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده و موسسه افراد ذخیره را بجای وی به گزینش معرفی خواهد کرد.
۴/۷- انتخاب داوطلبان به ترتیب بالاترین نمره کل ما خوذه در آزمون با در نظر گرفتن ظرفیت پیش بینی شده به میزان ۲ برابر ظرفیت با رعایت اولویت های مندرج در آگهی صورت می پذیرد.
تبصره:درمواردی که نمره کل دویا چند نفراز داوطلبان در رشته شغلی یکسان باشد انتخاب اصلح ازسوی مدیریت گزینش دانشکده علوم پزشکی مراغه ملاک عمل قرارخواهدگرفت.
۵/۷-باتوجه به اینکه ملاک ثبت نام ازمتقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل می باشد لازم است درتکمیل آن نهایت دقت رابه عمل آورده وهیچگونه اصلاحاتی پس ازثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.
تبصره:دراین حالت داوطلب با امضای فرم ثبت نام وشرکت درآزمون صریحاًوتلویحاًاقراربه علم کامل، به مفادآگهی نموده است وحق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
۶/۷-پذیرفته شدگان موظفند باتوجه به شرایط عمومی آگهی بامعرفی این موسسه گواهی/تأییدیه مورد نیاز درارتباط باسلامت جسمانی ،روانی وتوانایی انجام کار اخذ نماید.
۷/۷-هرگونه اطلاع رسانی درخصوص آزمون از طریق سایت اینترنتی به آدرسhttp://avahealth.info:خواهد بود وداوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.


*توجه نمایید*

قبل از شروع ثبت نام خود فرم زیر را دانلود کرده و پر نمایید، به هنگام ثبت نام تصویر این فرم از شما خواسته خواهد شد.
برای دانلود فرم کلیک نمایید
همچنین بهترین مرورگر برای ثبت نام مرورگر موزیلا فایرفاکس می باشد.

لینک ثبت نام