اطلاعیه شماره  ۱ دانشگاه لرستان درباره مواد امتحانی و ضرایب آنها برای متقاضیان شرکت در مصاحبه آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» (نیمه متمرکز) سال ۱۳۹۵ منتشر شد. به گزارش کنکوری متن اطلاعیه به شرح زیر می باشد.

بدین وسیله به اطلاع داوطلبانی که براساس کارنامه نتایج اولیه آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» (نیمه‌متمرکز) سال ۱۳۹۵ مجاز به انتخاب رشته گردیده اند،می رساند مواد آزمون کتبی و ضرایب آنها در رشته های مختلف  بشرح فایل ضمیمه می باشد.

(( زمان ، مکان ، مدارک مورد نیاز آزمون کتبی و مصاحبه و حدنصاب رشته های مختلف در اطلاعیه های بعدی به آگاهی داوطلبان خواهد رسید)).

بسمه تعالی

اطلاعيه شماره  1 دانشگاه لرستان درباره مواد امتحانی و ضرایب آنها براي متقاضیان شرکت در مصاحبه آزمون ورودي دوره دکتري «Ph.D» (نيمه متمرکز) سال 1395

بدين وسيله به اطلاع داوطلباني كه براساس كارنامه نتايج اوليه آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» (نيمه‌متمركز) سال 1395 مجاز به انتخاب رشته گرديده اند،می رساند مواد آزمون کتبی و ضرایب آنها در رشته های مختلف  بشرح ذیل می باشد.

(( زمان ، مکان ، مدارک مورد نیاز آزمون کتبی و مصاحبه و حدنصاب رشته های مختلف در اطلاعیه های بعدی به آگاهی داوطلبان خواهد رسید)).

لیست مواد  و ضرایب امتحانی آزمون تخصصی دکتری 1395 دانشگاه لرستان

مواد آزمون و ضرایب رشته تاریخ گرایش تاریخ اسلام:

ضرایبمواد آزمونردیف
2زبان تخصصی1
3زبان عربی2
3تحولات سیاسی- اجتماعی جهان اسلام3
3تاریخ تشیع4
2تاریخ جاهلیت5

 

مواد آزمون و ضرایب رشته تاریخ گرایش ایران بعد ازاسلام:

ضرایبمواد آزمونردیف
2زبان تخصصی1
3زبان عربی2
3تحولات سیاسی- اجتماعی جهان اسلام3
3تاریخ تشیع4
2تاریخ جاهلیت5

مواد آزمون و ضرایب رشته آب و هوا شناسی گرایش تغییرات آب و هوایی:

ضرایبمواد آزمونردیف
1آب و هواشناسی1
1گرمایش جهانی و پیامدهای آن2
2روش های پیشرفته اماری در آب و هواشناسی3
1آب و هواشناسی سینوتیک و دینامیک4
1مدل های آب و هواشناسی5

 مواد آزمون و ضرایب رشتهزبان و ادبیات فارسی :

ضرایبمواد آزمونردیف
2متون نظم فارسی1
2متون نثر فارسی2
2کلیات ادبی (بلاغت، دستور، تاریخ ادبیات، سبک شناسی، نقد ادبی و…)3
1زبان عربی4
1زبان انگلیسی5

 مواد آزمون و ضرایب رشته زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عرفانی:

ضرایبمواد آزمونردیف
2متون نظم عرفانی1
2متون نثر عرفانی2
2کلیات ادبی و مبانی عرفان3
1زبان عربی4
1زبان انگلیسی5

 مواد آزمون و ضرایب روانشناسی:

ضرایبمواد آزمونردیف
1آمار و روش تحقیق1
1روانشناسی رشد2
1نظریه های شخصیت3
1آسیب شناسی روانی4
1روانشناسی اجتماعی5

 مواد آزمون و ضرایب روانشناسی تربیتی:

ضرایبمواد آزمونردیف
1آمار و روش تحقیق1
1روانشناسی رشد2
1روانشناسی تربیتی3
1نظریه های یادگیری4
1سنجش و یادگیری5

 مواد آزمون و ضرایب رشته زبان وادبیات عرب:

ضرایبمواد آزمونردیف
1صرف و نحو ( شرح ابن عقیل)1
1علوم بلاغی (مختصر المعانی و دراسة و نقد في مسائل بلاغیه هامة دکتر محمد فاضلی)2
1ترجمه و تحلیل متون نظم و نثر قدیم (جزء 29 و 30 قرآن کریم؛ خطبه های 1، 3، 4، 13، 14و 27 و نامه های 31 و 53 نهج البلاغه؛ شاعران مشهور جاهلی و اموی و عباسی)3
1نقد و تحلیل متون نظم و نثر معاصر (آثار شاعران و نویسندگان مشهور معاصر)4

 مواد آزمون و ضرایب رشته فیزیولوژی ورزشی گرایش عصبی عضلانی:

ضرایبنام و نام خانوادگیردیف
2فیزیولوژی ورزش1
1فیزیولوژی انسان2
1آمار و روش تحقیق3
1بیوشیمی ورزشی4

 مواد آزمون و ضرایب رشته مدیریت دولتی گرایشرفتار سازمانی

ردیفمواد امتحانیضرایب
1تئوری های مدیریت1
2آمار وروش تحقیق2
3مدیریت رفتار سازمانی3

مواد آزمون و ضرایب رشته مدیریت دولتی- گرایشمنابع انسانی

ردیفمواد امتحانیضرایب
1تئوری های مدیریت1
2آمار وروش تحقیق2
3مدیریت منابع انسانی3

 مواد آزمون و ضرایب رشته علوم اقتصادی

ردیفمواد امتحانیضرایب
1اقتصاد خرد2
2اقتصاد کلان2
3اقتصاد بخش عمومی3

مواد آزمون و ضرایب رشته شیمی گرایش شیمی آلی

ردیفنام درسضریب
1طیف سنجی مولکولی 11
2شیمی فیزیک آلی1
3روشهای سنتز آلی1

مواد آزمون و ضرایب رشته شیمی گرایش شیمی معدنی

ردیفنام درسضریب
1طیف سنجی در شیمی معدنی1
2سنتیک،ترمودینامیک و مکانیزم واکنشهای معدنی1
3شیمی آلی فلزی1

مواد آزمون و ضرایب رشته شیمی گرایش شیمی تجزیه

ردیفنام درسضریب
1الکتروشیمی تجزیه ای1
2اسپکتروسکوپی تجزیه ای11
3روشهای فیزیکی و شیمیایی جداسازی1

مواد آزمون و ضرایب رشته شیمی گرایش شیمی فیزیک

ردیفنام درسضریب
1ترمودینامیک آماری11
2شیمی کوانتومی21
3سنتیک شیمیایی پیشرفته1

مواد آزمون و ضرایب رشته فیزیک گرایش ذرات بنیادی

ردیفنام درسضریب
1فیزیک ذرات مقدماتی1
2فیزیک ذرات پیشرفته 13
3مکانیک کوانتوم نسبیتی3

مواد آزمون و ضرایب رشتهفیزیک گرایش حالت جامد

ردیفنام درسضریب
1کوانتوم پیشرفته1
2فیزیک حالت جامد پیشرفته1

مواد آزمون و ضرایب رشتهفیزیک گرایش اتمی و مولکولی

ردیفنام درسضریب
1کوانتوم پیشرفته1
2فیزیک لیزر1

 مواد آزمون و ضرایب رشتهمهندسی برق گرایش قدرت(فقط سه درس از پنج درس زیر به اختیار داوطلب)

ردیفنام درسضریب
1تئوری جامع ماشینهای الکتریکی1
2الکترونیک قدرت 11
3کنترل مدرن1
4دینامیک سیستم های قدرت1
5بهره برداری از سیستم های قدرت1

مواد آزمون و ضرایب رشتهمهندسیبرق گرایش الکترونیک(فقط سه درس از پنج درس زیر به اختیار داوطلب)

ردیفنام درسضریب
1الکترونیک آنالوگ (الکترونیک 3)1
2مدارهای مجتمع خطی1
3افزاره های نیمه رسانا1
4تئوری و تکنولوژی ساخت افزاره های نیمه رسانا1
5پردازش سیگنال های دیجیتال1

مواد آزمون و ضرایب رشته علوم باغبانیگرایش گیاهان زینتی

ردیفنام درسضریب
1اصول باغبانی1
2گلکاری3
3اصلاح گیاهان زینتی2
4فیزیولوژی گیاهان زینتی2

مواد آزمون و ضرایب رشته تغذیه دام

ردیفنام درسضریب
1تغذیه دام و طیور3
2بیوشیمی1
3فیزیولوژی1
4آمارپیشرفته1

مواد آزمون و ضرایب رشته سازه های آبی

ردیفنام درسضریب
1هیدرولیک و هیدرولیک رسوب3
2بهینه سازی2
3مدل های فیزیکی3
4روش های عددی2

مواد آزمون و ضرایب رشته بیماری شناسی گیاهی گرایش قارچ شناسی و بیماری شناسی گیاهی

ردیفنام درسضریب
1بیماریهای گیاهی3
2قارچ شناسی2
3اصول کنترل و مدیریت بیماریهای گیاهی2
4پروکاریوتهای بیماریزای گیاهی1
5سم شناسی1
6نماتدهای انگل گیاهی1

مواد آزمون و ضرایب رشتهحشره شناسی کشاورزی

ردیفنام درسضریب
1حشره شناسی3
2آفات گیاهی2
3سم شناسی و فیزیولوژی خشرات2
4مدیریت کنترل آفات و اکولوژی حشرات3
5کنه شناسی1

 مواد آزمون و ضرایب رشتهبیوتکنولوژی کشاورزی

ردیفنام درسضریب
1مبانی بیوتکنولوژی گیاهی3
2مهندسی ژنتیک3
3بیوانفورماتیک2

 مواد آزمون و ضرایب رشتهاصلاح نباتات

ردیفنام درسضریب
1ژنتیک مولکولی1
2مهندسی ژنتیک1

 مواد آزمون و ضرایب رشتهزراعت

ردیفنام درسضریب
1فیزیولوژی گیاهان زراعی4
2زراعت3
3اثرتنش های محیطی بررشد گیاهان3
4کشاورزی پایدار3

 مواد آزمون و ضرایب رشتهمدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک

ردیفنام درسضریب
1شیمی خاک2
2حاصلخیزی خاک و کود2
3تغذیه گیاه1
4مواد آلی خاک1

 مواد آزمون و ضرایب رشتهمدیریت منابع خاک

ردیفنام درسضریب
1پیدایش و رده بندی خاک1
2فیزیک خاک1
3سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی1

 مواد آزمون و ضرایب رشته علوم و مهندسی آبخیزداریگرایش آب

ردیفنام درسضریب
1هیدرولوژی2
2حفاظت آب وخاک وآبخیزداری2
3مدیریت جامع حوزه های آبخیز و مدیریت منابع آب3
4مدلهای فرسایش ورسوب و مهندسی رودخانه وکنترل سیلاب3
5زبان تخصصی2

 مواد آزمون و ضرایب رشته علوم جنگل گرایش  جنگلداری

ردیفنام درسضریب
1سنجش از دور (مقدماتی و تکمیلی)1
2مسائل اقتصادی جنگل (اقتصاد جنگل و تحقیق در عملیات)1
3زیست سنجی جنگل1
4مدیریت پایدار جنگل1

 آزمون کتبی آزمون دکتری۹۵دانشگاه لرستان

مواد آزمون و ضرایب رشته علوم جنگل گرایش  جنگل شناسی و اکولوژی جنگل

ردیفنام درسضریب
1جنگل شناسی تکمیلی1
2اکولوژی جنگل و پوشش گیاهی1
3حاصلخیزی خاکهای جنگلی1