سوالات آزمون EPT در تنوع مختلف و با محتوای یکسان طراحی شده است . لذا داوطلبان در بررسی و بهره برداری از سوالات و کلید مربوطه دقت نمایند.


سوالات آزمون EPT پنجم خرداد ماه ۱۳۹۶

دریافت سوالات مربوطه

تصویر کلید آزمون EPT پنجم خرداد ماه ۱۳۹۶

دریافت تصویر کلید آزمون مربوطه

ثبت اعتراض در خصوص سوال و یا کلید آزمون EPT پنجم خرداد ماه ۱۳۹۶

#