ساعات برگزاری امتحانات دانشگاه یزد تغییر کرد

ساعات برگزای امتحانات پایان ترم دانشگاه یزد به دلیل همزمانی با شب های قدر تغییر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه یزد، امتحانات نوبت صبح روزهای پس از شب های قدر در دانشگاه یزد با یک ساعت تاخیر برگزار خواهد شد.

امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۵-۹۶ صرفا در نوبت صبح روزهای چهارشنبه ۲۴ و یکشنبه ۲۸ (روزهای پس از شب قدر) این دانشگاه با یک ساعت تاخیر برگزار می شود.