حمایت از انتشار مقالات چاپ شده در مجلات معتبر

برای ایجاد انگیزه و تشویق محققان به انتشار دستاوردهای علمی باکیفیت در مجلات معتبر علمی از افراد، به مقالات چاپ شده در مجلات معتبر حمایت تشویقی پرداخت می شود.

* مقاله چاپ شده در مجلات گروه الف (نیچر و ساینس):
  میزان تشویقی: حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال

* مقاله چاپ شده در مجلات گروه ب (۱۰ مجله برتر):
 میزان تشویقی: حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال

* مقاله چاپ شده در مجلات گروه ج (۵۰ مجله برتر):
میزان تشویقی: حداکثر ۱۰۰ میلیون ریال

تبصره‌ها:

* تشویقی ها به مقالاتی که حداقل یکی از مراکز ایرانی به عنوان آدرس (Affiliation) نویسندگان آن ذکر شده باشد پرداخت می شوند؛
* تشویقی ها به مقالات چاپ شده از تاریخ اول ژوئن ۲۰۱۵ پرداخت می شوند؛
* تشویقی ها به مقالات که به چاپ نهایی رسیده و در مجله شماره صفحه خورده باشند پرداخت می شود و مقالاتی که در مراحل پذیرش و … باشند شامل حمایت نمی شوند.
* چنانچه نویسنده مسئول مقاله یا اولین نویسنده مقاله، ایرانی باشد ۱۰۰% مبلغ تشویقی به ایشان پرداخت خواهد شد؛
* چنانچه نویسنده مسئول یا اول مقاله، غیرایرانی یا ایرانی مقیم خارج باشد (Affiliation ایرانی نداشته باشد) مبلغ تشویقی متناسب با جایگاه اولین نویسنده ایرانی (دارای Affiliation  ایران) پرداخت خواهد شد.
* ضروری است فرد دریافت کننده تشویقی، سهم سایر نویسندگان را به صورت متناسب تقسیم و رسید دریافت وجه را امضاء و به دبیرخانه ارسال نماید.
* چنانچه نویسنده اول برای دریافت حمایت تشویقی اقدام کند ضروری است تاییدیه از طرف نویسنده مسئول مقاله همراه داشته باشد.
* اگر یک مقاله دو نویسنده مسئول داشته باشد، هر کدام از نویسندگان مسئول در صورت اقدام باید تاییدیه از طرف نویسنده مسئول دیگر به همراه داشته باشد.
* در صورتی که مرکز نویسنده مسئول مقاله، غیرایرانی باشد، اولین نویسنده ایرانی مقاله بدون نیاز به تاییدیه نویسنده مسئول مقاله می تواند درخواست خود را ارسال کند.

* به مقالاتی که تنها یک نویسنده ایرانی داشته باشد، ۷۵% مبلغ تشویقی پرداخت می گردد.
* نویسندگان مقالات در صورت تمایل می توانند در بخش تقدیر و تشکر مقاله از اطلاعات مربوط به موافقت نامه حمایت از سرآمدان علمی به شماره ۱۱/۶۶۳۳۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۳۰، فدراسیون سرآمدان علمی ایران استفاده نمایند.
لطفا برای استفاده عنوان صحیح فدراسیون به صورت زیر بکار رود:

Iran Science Elites Federation

* تشویقی مقالات بر اساس جایگاه نویسندگان مطابق با جدول زیر پرداخت می گردد:

filereader.php?p1=main_9cea1e2473aaf4995


نحوه ارسال درخواست:
  * دریافت و تکمیل فرم درخواست حمایت تشویقی چاپ مقاله در مجلات برتر (دانلود فرم
  * ارسال فرم تکمیل شده و اصل مقاله ایمیل info@isef.ir