اطلاعیه دانشگاه شمال در خصوص مرحله دوم آزمون دوره دکتری تخصصی ۱۹۳۵ منتشر شد و مدارک مورد نیاز داوطلبان جهت ارایه اعلام شد. به گزارش پی اکلیه داوطلبان معرفی شده جهت حضور در مصاحبه می بایست تصویر ) اسکن ( مدارکی که در ذیل ذکر میی ریردد بیرای رشیته میدیریت ورزشیی مید یریت –
۱۹۳۱ بییه وسیییله اسییت ایکترونییی – /۲۰/ راهبییردی در سییازمانها و رویییدادهای ورزشییی و رشییته مه دسییی عمییران حمییل و ن ییل حییداکتر تییا تییاری ۱۱
hafezmozafari@yahoo.com به دفتر تحصیلات تکمیلی ارسال نماید.
لازم به ذکر است ارائه اصل مدارک فردی و مست دات آموزشی و اژوهشی توسط داوطلبین در روز مصاحبه جهت اذیرش ایزامی است.
تذکرات مهم:
ایف: لازم است داوطلبان واجد کلیه شرایط و ضوابط و توضیحات مذکور در دفترچه راهنمای آزمون ورودی دکتری سال ۵۹۳۱ را دارا باشند. چنانچه داوطلبی واجد شرایط و ضوابط الزامی نباشد و یا هرگونه مغایرتی در
اطلاعات و اصالت مدارک وی وجود داشته باشد مسئول عواقب آن است و مطابق ضوابط با وی رفتار شده و در صورت قبولی در هر مرحله ای از تحصیل باشد به تحصیل وی خاتمه داده می شود.
ب: کسب حد نصاب لازم در آزمون مرحله اول )سنجش علمی : ( داوطلبان ثبت نام و شرکت در آزمون مرحله دوم )ارزیابی تخصصی( در هر کد رشته محل این دانگنهاه منی بایسنت حدنصنا در آزمنون
مرحله اول “سنجش علمی” مورد قبول دانگهاه در کدرشته امتحانی مربوطه را کسب نمایند، در غیر ای صورت مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون مرحله دوم نخواهند بود.
ج: پذیرفته شدگان این دانشگاه به صورت تمام وقت در دوره دکتری اشتغال به تحصیل خواهند داشت و مشمول کلیه مقررات آموزشی و انضباطی دانشگاه خواهند بود .
د: پذیرفته شدگانی که در استخدام دستهاه های دولتی هستند باید برای ثبت نام و شروع به تحصیل مدارک لازم مبنی بر موافقت با تحصیل تمام وقت یا ماموریت تحصیلی را ارائه نمایند .
ر: مدارک مربوط به استفاده از سهمیه مربیان برای متقاضیانی که واجد شرایط شرکت در مصاحبه الزامی است حد اکثر اندازه برای هر مدرک ۰۲۲ کیلو بایت، نوع فایل – (JPG)