منابع دکتری فیزیولوژی جانوری

منابع دکتری, منابع آزمون دکتری, منابع دکترا, منابع کنکور دکتری, منابع آزمون دکترا, منابع دکتری97-96

منابع دکتری فیزیولوژی جانوری (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون دکتری به شرح زیر می باشند:

 1. مایر ارنست، ترجمه درویش جمشید. جمعیت ها، گونه ها و تکامل. موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. ناشر واژگان خرد. چاپ دوم ۱۳۸۴
 2. مایر ارنست و پیترد اشلوک، ترجمه میرشمسی کاخکی امید و درویش جمشید. مبانی سیستماتیک جانوریف انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۸۵
 3. گایتون آرتور، ترجمه نیاورانی احد، فیزیولوژی پزشکی، جلد اول و دوم، ویرایش یازدهم ۲۰۰۶، انتشارات سماط، ۱۳۸۶
 4. صدرزاده طباطبایی محمد حسین، کالبدشناسی مقایسه ای مهره داران، انتشارات دانشگاه تهران، سال ۱۳۸۰
 5. پریور کاظم، جنین شناسی، انشارات مبتکران، چاپ سوم، سال ۱۳۷۸
 6. سمیه اسمعیلی رینه ، وحید اکملی / سوالات دکتری فیزیولوژی جانوری دانشگاه آزاد با پاسخهای کاملا تشریحی / نشر پردازش
 7. مجد احمد و شریعت زاده سید محمد علی، زیست شناسی سلولی و مولکولی، انتشارات آییژ ، چاپ چهارم، زمستان ۱۳۸۳
 8. پریور کاظم و پیله چیان لنگرودی رضا. زیست شناسی سلولی و مولکولی . انتشرات پریور. پاییز ۱۳۷۵
 9. رحجان، ضروریات بافت شناسی، انتشارات چهر، ۱۳۷۶
 10. صحرا گرد احد و جاچی زاده جلیل، اصول رده بندی جانوری ، دانشگاه گیلان، ۱۳۸۰
 11. جان کوئیرا، سی لوئیز و دیگران، ترجمه خلیلی داریوش، بافت شناسی انسانی پایه، سال ۱۳۸۳
 12. لانگمن، ترجمه علی یاری نوید، رویان شناسی پزشکی، انتشارات سماط، ۱۳۷۹
 13. شمس لاهیجانی مریم، جنین شناسی ، تولید مثل وچگونگی رشد ونمو جنین، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تهران، ۱۳۷۴
 14. مریم شمس لاهیجانی جنین شناسی، اندام زایی در جانوران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تهران، ۱۳۷۷
 15. دکتر پریور کاظم، جزوه زیست شناسی تکوینی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم تحقیقات سال ۱۳۸۶
 16. دکتر پریور کاظم، جزوه جنین شناسی مقایسه ای مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات ، ۱۳۸۶
 17. دکتر پریور کاظم، جزوه گونه و گونه زایی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات ، ۱۳۸۶
 18. دکتر عریان شهربانو، جزوه فیزیولوژی غشاء مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات ، ۱۳۸۶
 19. دکتر روحانی، جزوه دستگاه عصبی مرکزی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات ، ۱۳۸۶
 20. Arias and Stewart. 2002. Molecular Principles Of Animal Development. Oxford University press
 21. Benzamin Lewin. 2004. Gene VIII, Prentice Hall
 22. Brusca and Brusca, 2001. Invertabrate
 23. Despopoulos and Sibernagl, 2003. Color Atlas of Physiology. 5th edition
 24. Futuyama, D.J.1988. Third  edition: Evoluionary Biology. Sinauer Associates
 25. Ganong. 2005. Review of Medical Physuology. 22ed . The McGraw- Hill Companies
 26. Gilbert S.F& Raunio MA,1997, Embryology, sinauer Assiociates. USA
 27. Gilbert SF. 2000. Developmental Biology . Sinauer Associates
 28. Guyton & Hall.  Texbook of Medical Physiology. 11E.Elsevier
 29. Junqueira and Carneiro. 2005. BASICHISTOLOGY. 11ed
 30. Lodish ,2001, Molecular cell biology, USA,W.H.Freeman and company
 31. Purves, Augustine, Fitzpartick, Hall,Lanmantia,Mcnamara and Williams.2004.Neuroscience. Sinauer Associates
 32. Sadler. Langman’s Medical Embryology
مطالب مرتبط:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *