معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد شرایط سنوات تحصیلی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه فردوسی مشهد، محمدرضا هاشمی، شرایط سنوات تحصیلی دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه فردوسی مشهد را اعلام کرد.

وی با اشاره به شرایط سنوات تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد افزود: دانشجویان ورودی ۹۰ و ماقبل مقطع کارشناسی در نوبت روزانه پس از ۱۲ ترم و در نوبت شبانه بعد از ۱۴ ترم، سنوات تحصیلی می‌گیرند.

معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد خاطرنشان کرد: اما شرایط سنوات تحصیلی دانشجویان ورودی ۹۱ و ۹۲ به گونه‌ای است که از نیمسال ترم ۱۰ و ترم ۱۱ به بعد در صورت موافقت نظام وظیفه و کمیسیون با پرداخت شهریه می‌توانند تحصیل کنند و دانشجویان ورودی ۹۳ به بعد نیز در نیمسال هشت و ترم ۹ بدون پرداخت شهریه و از ترم ۱۰ به بعد در صورت موافقت کمیسیون با پرداخت شهریه است.

وی افزود: در مقطع کارشناسی تمام شرایط سنوات تحصیلی دانشجویان در نیمسال چهارم و ترم پنج بدون پرداخت شهریه و از ترم ۶ در صورت موافقت کمیسیون با پرداخت شهریه است.

معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد تاکید کرد: دانشجویان ورودی سال ۸۹ تا ۹۴ مقطع دکتری تا ۹ ترم مجاز به تحصیل هستند و از ترم ۱۰ با مجوز دانشگاه و از ترم ۱۱ در صورت موافقت کمیسیون با پرداخت شهریه می‌توانند به تحصیل خود ادامه دهند. تحصیل دانشجویان ورودی ۹۵ مقطع دکتری نیز از ترم ۹ با مجوز دانشکده و از ترم ۱۰ با موافقت کمیسیون شهریه پرداخت می‌کنند.

هاشمی در خصوص شرایط ترم تابستانی برای دانشجویان در تمام مقاطع تحصیلی این دانشگاه، گفت: برگزاری ترم تابستانی در صورت درخواست دانشکده و موافقت دانشگاه با پرداخت شهریه برای تمام مقاطع امکان پذیر است