منابع دکتری تاریخ ایران اسلامی ۹۶_۹۷

منابع دکتری, منابع آزمون دکتری, منابع دکترا, منابع کنکور دکتری, منابع آزمون دکترا, منابع دکتری97-96

منابع دکتری تاریخ ایران اسلامی (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون دکتری به شرح زیر می باشند:

 1. اکبری، امیر، تاریخ حکومت طاهریان از آغاز تا انجام، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸
 2. ترکمنی آذر، پروین، پرگاری ، صالح، تاریخ تحولات سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی ایران در دوران صفاریان و علویان، تهران، انتشارات سمت ، ۱۳۷۸٫
 3. زرین کوب، عبدالحسین، تاریخ مردم ایران، جلد دوم (ازپایان ساسانیان تا پایان آل بویه) ، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۲
 4. فقیهی، علی اصغر ، تاریخ آل بویه، تهران انتشارات سمت، ۱۳۸۱
 5. فدایی عراقی، غلامرضا ، حیات علمی درعهد آل بویه، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۳
 6. مهدی وزین افضل / مجموعه سوالات دکتری تاریخ ایران اسلامی دانشگاه آزاد با پاسخهای کاملا تشریحی / نشر پردازش
 7. فروزانی ، ابوالقاسم، تاریخ تحولات سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره سامانیان، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۱
 8. هروی، جواد، تاریخ سامانیان (عصر طلایی ایران بعد از اسلام) ، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۲
 9. فرای، ریچارد، عصر زرین فرهنگ ایران، ترجمه مسعود رجب نیا، تهران ، انتشارات سروش، ۱۳۵۷
 10. فروزانی ، ابوالقاسم، غزنویان از پیدایش تا فروپاشی، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۴
 11. باسورث ، کلیفورد ادموند، تاریخ غزنویان ، ترجمه حسن انوشه، تهران ، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۲
 12. اشپولد، برتولد، تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی، ترجمه جواد فلاطوری، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۳۷
 13. فرای، ر. ن، تاریخ ایران  کمبریج(از فروپاشی دولت ساسانیان تا آمدن سلجوقیان)، جلد چهارم، ترجمه حسن انوشه، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۹
 14. ستارزاده، ملیحه، سلجوقیان، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۴
 15. کلوزنر، کارلا، دیوان سالاری در عهد سلجوقی، ترجمه یعقوب آژند، تهران، انتشارات امیرکبیر ، ۱۳۶۳
 16. قفس اوغلی، ابراهیم، تاریخ دولت خوارزم شاهیان، ترجمه داوود اصفهانیان فر، تهران، انتشارات گستره، ۱۳۶۷
 17. خلعتبری، اللهیار، محبوبه، شرفی، تاریخ خوارزم شاهیان، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۱
 18. فروغی ابری، اصغر، تاریخ غوریان، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۱
 19. بیانی، شیرین، دین و دولت در ایران عهد مغول، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۱
 20. اشگپولر، برتولد، تاریخ مغول در ایران، ترجمه محمود میر آفتاب، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی ، ۱۳۸۰
 21. بویل، جی آ، تاریخ ایران کمبریج (از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانان)، جلد پنجم، ترجمه حسن انوشه، تهران،  انتشارات امیرکبیر ،۱۳۸۱
 22. تاریخ کمبریج (تاریخ ایران دروه تیموریان)، ترجمه یعقوب آژند، تهران، انتشارت جامی، ۱۳۸۷
 23. فوربز منز، بئاتریس، برآمدن و فرمانروایی تیمور، ترجمه منصور صفت گل، تهران ، انتشارات رسا، ۱۳۷۷
 24. میرجعفری، حسین، تاریخ تحولات سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی ایران در دوره تیموریان و ترکمانان، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۱
 25. حسن زاده، اسماعیل، حکومت ترکمانان قراقویونلو و آق قویونلو در ایران، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۷۹
 26. تاریخ کمبریج (تاریخ ایران دوره صفویان)، ترجمه یعقوب آزند، تهران، انتشارات جامی، ۱۳۸۰
 27. صفت گل، منصور، ساختار و نهاد دین در دوره صفویه، تهران، انتشارات رسا، ۱۳۸۱
 28. نوایی، عبدالحسین، روابط سیاسی و اقتصادی ایران در عهد صفویه، تهران، انتشارات سمت،۱۳۷۷
 29. نوایی، عبدالحسین، غفاری فرد، عباس قلی، تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره صفویه ، تهران، انتشارات سمت،۱۳۸۱
 30. سیوری، راجر، ایران عصر صفوی، ترجمه کامبیز عزیزی، تهران ، نشر مرکز، ۱۳۷۲
 31. شعبانی ، رضا، تاریخ تحولات سیاسی- اجتماعی ایران در دوره های افشاریه و زندیه، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۷۷
 32. لاکهارت، لارنس، نادر شاه آخرین کشورگشای آسیا، ترجمه اسماعیل افشار نادری، تهران، انتشارات دستانف ۱۳۷۹
 33. پری، جان، کریم خان زند، ترجمه علی محمد ساکی، تهران، نشر نو، ۱۳۶۸
 34. آوری، پیتر، تاریخ ایران کمبریج (تاریخ ایران دوره افشاریه، زندیه و قاجار)، ترجمه مرتضی ثاقب فر، تهران، انتشارات جامی، ۱۳۸۳
 35. عیسوی، چارلز، تاریخ اقتصادی ایران(عصر قاجار۱۳۳۲ – ۱۲۱۵ ه ق) ، ترجمه یعقوب آژند، تهران، نشر گستره ، ۱۳۶۹
 36. کسروی، احمد، تاریخ مشروطه ایارن، تهران، انتشارات نگاه، ۱۳۸۵
 37. نفیسی، سعید، تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دروه معاصر ، تهران، انتشارات بنیاد، ۱۳۷۶
 38. کاتوزیان همایون، محمد علی، دولت و جامعه در ایران (انقراض قاجار و استقرار پهلوی) ،ترجمه حسن افشار، تهران، نشر مرکز، ۱۳۷۹
 39. شمیم، علی اصغر، ایران دردوره سلطنت قاجار، تهران، انتشارات زریاب، ۱۳۸۳
 40. آبراهامیان، یرواند، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی، تهران، انتشارات نی، ۱۳۷۷
 41. فوران، جان، مقاومت شکننده (تاریخ تحولات اجتماعی ایران)، ترجمه احمد تدین، تهران، انتشارات رسا، ۱۳۸۱
 42. هوشنگ مهدوی، عبدالرضا، (تاریخ روابط خارجی ایران از ابتدای دوران صفویه تا پایان جنگ جهانی دوم)، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۴
 43. تنکابنی، حمید، درآمدی بر دیوان سالاری در ایران، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۳
 44. بیات، عزیزالله، شناسایی منابع و ماخذ تاریخ ایران، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۳
 45. آژند، یعقوب، تاریخ نگاری در ایران، تهران، انتشارات گستره، ۱۳۶۱
 46. الگار، حامد، دین و دولت در ایران، ترجمه ابوالقاسم سری، تهران، انتشارات طوس، ۱۳۶۹
 47. زرین کوب، عبدالحسین، کارنامه اسلام، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۲
 48. نوذری، حسین علی، فلسفه تاریخ (روش شناسی و تاریخ نگری) ، تهران، انتشارات طرح نو، ۱۳۷۹
 49. استنفورد، مایکل، درآمدی بر تاریخ پژوهی، ترجمه مسعود صادقی، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۴
 50. لمبتن، آن، تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران، ترجمه یعقوب آژند، تهران، انتشارات نی، ۱۳۷۲
 51. طباطبائی، جواد، مکتب تبریز و مبانی تجدد خواهی، تهران، انتشارات ستوده، ۱۳۸۶
 52. طباطبائی، جواد، دیباچه ای بر نظریه انحطاط ایران، تهران، انتشارات نگاه معاصر، ۱۳۸۶
 53. ترکمنی آذر، پروین، دیلمیان در گستره تاریخ ایران (حکومت های محلی، آل زیار، آل بویه)، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۴

قابل توجه کاربران:

 1. لطفا نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالات خود را نسبت به معرفی منابع دکتری تاریخ ایران اسلامی در پایین صفحه و در بخش “ارسال نظر” بیان نمایید.
 2. در صورتی که از منبع خاصی استفاده نموده اید که نتیجه خوب و مثبتی برای شما در پی داشته است لطفا با معرفی آن در بخش نظرات این صفحه، نسبت به معرفی آن به سایر کاربران اقدام نمایید.
 3. پیشنهادات و انتقادات شما کاربر گرامی می تواند لیست منابع معرفی شده بالا را همواره شامل مهمترین و بروزترین منابع دکتری تاریخ ایران اسلامی نماید تا سایر کاربران سایت بتوانند از آن استفاده مفید نمایند.
مطالب مرتبط:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *