منابع دکتری ژئوفیزیک ۹۶_۹۷

منابع دکتری, منابع آزمون دکتری, منابع دکترا, منابع کنکور دکتری, منابع آزمون دکترا, منابع دکتری97-96

منابع دکتری ژئوفیزیک (منابع مرجع مطالعاتی) به تفکیک درس جهت آمادگی آزمون دکتری به شرح زیر می باشند:

سوالات دکتری ژئوفیزیک دانشگاه سراسری با پاسخهای کاملا تشریحی – دکتر امیرعلی حامد، دکتر امین ابراهیمی، مهندس مریم اصلانی فر، مهندس محمد امین پناه – نشر پردازش

۱) زلزله شناسی و تئوری انتشار

 1. Aki, K. and P. G. Richards (2002). Quantitative seismology. Second Edition, ISBN 0-935702-96-2, University Science Books, Sausalito, 704 pp.
 2. Anderson, J. G. 2007, Physical Processes That Control Strong Ground Motion, Treatise on geophysics, Volume 4 Earthquake Seismology, edited by Kanamori, H: Elsevier Pub.
 3. Bormann, P. (2002). IASPEI new manual of seismological observatory practice. P. Bormann (Ed.) GeoForschungsZentrum, Potsdam.
 4. Havskov, J. Alguacil, G. 2010, Instrumentation in earthquake seismology, Springer.
 5. Havskov, J., and Ottemoller, L. 2010, Routine Data Processing in Earthquake Seismology with Sample Data, Exercises and Software: Springer Pub.
 6. Kawase, H., 2002, Site effects on strong ground motions, International handbook of earthquake & engineering seismology. Part A: Academic press for international associated of seismology and physics of earth’s interior.
 7. Kramer, SL. (1996) Geotechnical Earthquake Engineering, 653p. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
 8. Kulhanek, 0. 2002. The structure and interpretation of seismograms, International handbook of earthquake & engineering seismology. part A: Academic press for international associated of seismology and physics of earth’s interior.
 9. Lay, T. and T.C.Wallace, Modern Global Seismology ,Academic Press, San Diego, (1995).
 10. Pujol, J. (2003), Elastic Wave Propagation and Generation in Seismology, Cambridge University Press.
 11. Sheriff, R. E. and Geldart, L. P. 1995, Exploration Seismology, 2nd Ed, Cambridge: Cambridge University Press.
 12. Stein, S. and M. Wysession (2003). Introduction to seismology, earthquakes and earth structure. Blackwell Publishing, Oxford, 498 pp.
 13. Udias Vallina, Agustin.1999, Principles of seismology, Cambridge University Press.

۲) لرزه شناسی

 1. Sheriff, R. E. and Geldart, L. P. 1995, Exploration Seismology, 2nd Ed, Cambridge: Cambridge University Press.
 2. Udias Vallina, Agustin.1999, Principles of seismology, Cambridge University Press.
 3. Yilmaz, O. (1987), Seismic data processing. Tulsa: Society of Exploration Geophysicists.

۳) ژئوالکتریک و زئومغناطیس

 1. Blakely, R. J. 1995. Potential Theory in Gravity and Magnetic Applications, Cambridge: Cambridge University Press.
 2. Campbell, W. H. 2001. Earth Magnetism: A Guided Tour through Magnetic Fields, San Diego, CA:
 3. Harcourt Academic Press.
 4. Campbell, W. H. 2003. Introduction to Geomagnetic Fields, Cambridge: Cambridge University Press.
 5. Menke,W. (1989). Geophysical data analysis: Discrete inverse theory. Academic Press, New York,lnternational Geophysics Series, 45.
 6. Parasnis, D.S. 1997. Principles of Applied Geophysics, 5th Ed, London: Chapman and Hall.
 7. Telford, W. M., Geldart, L. P. and Sheriff, R. E. 1990. Applied Geophysics, Cambridge: Cambridge University Press.

۴) گرانی سنجی:

 1. گرانی سنجی کاربردی، ۱۳۸۹، وحید ابراهیم زاده اردستانی
 2. ژئودزی فیزیکی و مسائل مقادیر مرزی، ۱۳۸۲، وحید ابراهیم زاده اردستانی
 3. ژئودزی فیزیکی، ۱۳۸۸، حسین زمردیان
 4. Blakely, R. J. 1995. Potential Theory in Gravity and Magnetic Applications, Cambridge: Cambridge University Press.
 5. Abd-Elmotaal, H. A. Isostatic response of the earth’s crust derived by inverse isostasy Journal of Geodynamics, Volume 37, Issue 2, March 2004, Pages 139-153.
 6. Robinson, E. S. and Coruh, C. 1988. Basic Exploration Geophysics, New York: John Wiley and Sons.
 7. Telford, W. M., Geldart, L. P. and Sheriff, R. E. 1990. Applied Geophysics, Cambridge: Cambridge University Press.

۵) فیلترهای دیجیتال

 1. Hayes, M.H. Schaum’s outline of theory and problems of digital signal processing, McGraw-Hill Press.
 2. Haykin, S. Van Veen, B. (2003), Signals and systems, John Wiley & Sons, Inc. second edition.
 3. Orfanidis , S. J. 1996 . Introduction to Signal Processing. Englewood Cliffs, NJ : Prentice -Hall.
 4. Proakis, J.G. Manolakis, D. G. (1996), Digital signal processing. Prentice-Hall, Inc.
 5. Mitra, S. K. 2001 . Digital Signal Processing: a Computer – Based Approach. New York :McGraw – Hill.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما