منابع پیشنهادی آزمون وکالت ٩۶

اصول فقه ضریب ١
مبانی استنباط حقوق اسلامی مرحوم استاد دکتر محمدی
جزوه اصول فقه دکتر شهبازی
اصول فقه کاربردی دکتر قافی و شریعت

تجارت و مجازات و دادرسی کیفری ضریب ٢
دوره حقوق تجارت استاد دکتر اسکینی
دوره جزای عمومی استاد دکتر اردبیلی
دوره جزای اختصاصی استاد دکتر میرمحمدصادقی
دوره ایین دادرسی کیفری استاد دکتر خالقی
همگی بدون مباحث تطبیقی

مدنی و دادرسی مدنی ضریب ٣
قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی استاد دکتر کاتوزیان
سه جلد بنیادین آیین دادرسی مدنی استاد دکتر شمس

کتب معتبر تست علمی با کلید

قوانین موضوعه (مجموعه قوانین ویژه وکالت و قضاوت)

قوانین مهم مرتبط یکسال اخیر

مختصر آرای وحدت رویه (بدون مذاکرات و مقدمات)

سوالات پنج سال اخیر