مهمترین منابع کارشناسی ارشد (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون برای درس رواشناسی شخصیت به شرح زیر می باشند:

 1. دوان شولتز – سیدنی آلن شوتز / نظریه های شخصیت / ترجمه یحیی سید محمدی (۱۳۸۷) / نشر ویرایش
 2. ر. مای لی – پ- ربرتو / ساخت، پدیدآیی و تحول شخصیت / ترجمه محمود منصور (۱۳۸۷) / انتشارات دانشگاه تهران
 3. آذر نادی / خلاصه مباحث کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت / انتشارات پردازش / ۱۳۸۹
 4. یوسف کریمی / روانشناسی شخصیت (۱۳۸۸) / نشر ویرایش
 5. حمزه گنجی / ارزیابی شخصیت (۱۳۸۴) / نشر ساوالان
 6. ریچارد رایکمن / نظریه های شخصیت / ترجمه: مهرداد فیروزبخت (۱۳۸۷) / نشر ارسباران
 7. علی اکبر سیاسی / نظریه های شخصیت یا مکاتب روانشناسی (۱۳۶۷) / انتشارات دانشگاه تهران
 8. سعید شاملو / مکتب ها و نظریه ها در روانشناسی شخصیت (۱۳۶۶) / انتشارات چهر
 9. سیروس ایزدی / روانشناسی شخصیت از دیدگاه مکاتب (۱۳۵۱) / نشر دهخدا
 10. Maddi, S-R (1972) theories: A comparative Analysis. Homewood Ill: Dorsey press
 11. L.A Pervin (Ed) Hand book of Personality and Research. Newyork Gvilford