منابع مرجع مطالعاتی کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی

معرفی مهمترین منابع مرجع مطالعاتی کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی جهت آمادگی آزمون کارشناسی ارشد:

 1. اصلان زاده، رحیم / ترجمه مکاتبات و اسناد (۱) / چاپ پنجم / تهران: سمت / ۱۳۸۴
 2. توانگر، هوشنگ / ترجمه مکاتبات و اسناد (۱) / چاپ پنجم / تهران: دانشگاه پیام نور / ۱۳۸۵
 3. سلامی، اسماعیل / فرهنگ مطبوعاتی (شامل لغات و اصطلاحات سیاسی، نظامی، حقوقی، اطلاعاتی، امنیتی و …) انگلیسی – فارسی / تهران: زبانکده / ۱۳۸۳
 4. نرم افزار آزمون ساز و بانک سوالات و منابع کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی / نوآوران نشر الکترونیک پارسه
 5. شقاقی، ویدا / مبانی صرف واژه / تهران: سمت / ۱۳۸۶
 6. فرحزاد، فرزانه / مجموعه مقالات دو هم اندیشی، ترجمه شناسی / تهران: یلدا قلم / ۱۳۸۳
 7. کلباسی، ایران / ساخت اشتقاقی واژه در فارسی امروز / تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی / ۱۳۸۰
 8. منافی اناری، سالار / بررسی آثار ترجمه شده اسلامی (۲) / تهران: سمت / ۱۳۸۶
 9. منافی اناری، سالار / بررسی آثار ترجمه شده اسلامی (۱) / تهران: سمت / ۱۳۸۶
 10. مصلی، سمیرا / مجموعه سوالات کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد و سراسری با پاسخ های تشریحی / تهران: پردازشگران
 11. نجفی، ابوالحسن / غلط ننویسیم / فرهنگ دشواریهای زبان فارسی / چاپ یازدهم / تهران: مرکز نشر دانشگاهی / ۱۳۸۲
 12. نوروزی خیابانی، مهدی / فرهنگ جامع لغات و اصطلاحات سیاسی انگلیسی-فارسی / تهران: نشر نی / ۱۳۸۴
 13. Baker, Mona. (1992). Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London and New York: Routledge.
 14. Falk, Julia S. (2007). Linguistics and Language. New York: John Wiley & Sons.
 15. Fromkin, Victoria; Rodman, Robert; Hyams, Nina. (2002). An Introduction to Language (71h edition). The United States: Thomson Wadsworth.
 16. Hatim, Basil; Munday, Jeremy. (2004). Translation: An Advanced Resource Book. New York: Routledge.
 17. Keshavarz, Mohammad Hossein. (2008). Contrastive Analysis and Error Analysis. Tehran: Rahnama Publications.
 18. Larson, Mildred L. (1998). Meaning-Based Translation: a guide to cross-language equivalence (2″d ed}. New York: University Press of America, ®Inc.
 19. Miremadi, Seyyed Ali. (2005).Theoretical Foundations and Principles of Translation. Tehran: SAMT.
 20. Munday, Jeremy. (2001). Introducing Translation Studies. London: Routledge.
 21. Newmark, Peter. (1988). A Textbook ofTranslation. New York and London: Prentice Hall. Shuttleworth, Mark, Cowie, Moira. (1997). Dictionary of Translation Studies.
 22. Tajvidi, Golam-Reza. (2005). Morphology Plus Word-Formation Processes in English and Persian. Tehran: SAMT.
 23. Yule, George. (2006). The Study of Language (3’d ed),. Cambridge: Cambridge University Press.
 24. Ziahosseini, Mohammad. (2008). Questions and Answers on Contrastive Analysis & Error Analysis. Tehran: Rahnama Press.
مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما