منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی

لیست زیر شامل منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی جهت آمادگی آزمون می باشد:

 1. محمدعلی آذرشب / الأدب العربی و تاریخه حتی نهایه تاعصر الأموی / تهران / انتشارت سمت / چاپ ششم / ۱۳۸۴
 2. آذرتاش آذرنوش / فرهنگ معاصر عربی – فارسی / تهران / نشر نی / چاپ هفتم / ۱۳۸۵
 3. فؤاد أفرام البستانی / المجانی الحدیثه / قم / نشر ذوی القربی / چاپ چهارم / ۱۹۹۸ م
 4. امیل بدیع یعقوب / موسوعه النحو و الصرف و الإعراب / تهران / نشر استقلال / چاپ پنجم / ۱۳۸۶
 5. علی الجارم؛ مصطفی أمین / البلاغه الواضحه / تهران / نشر الهام / چاپ دوم / ۱۳۸۱
 6. محمدابراهیم خلیفه شوشتری / الجامع فی العروض العربی بین النظریه و التطبیق / تهران / نشر سمت / چاپ اول / ۱۳۸۷
 7. صادق خورشا / مجانی الشعر العربی الحدیث و مدارسه / تهران / نشر سمت / چاپ اول / ۱۳۸۱
 8. ناصر حسینی / خلاصه مباحث کارشناسی ارشد شاهکارهای ادبیات عربی / تهران / نشر پردازش
 9. رشید الشرتونی / مبادی العربیه المجلد الرابع، تنقیح و اعداد / ترجمه حمید محمدی / قم / نشر دارالعلم / چاپ سی و دوم / ۱۳۹۱
 10. محمدرضا طباطبایی / صرف ساده / نشر دارالعلم / چاپ شصت و هفتم / ۱۳۸۶
 11. حمید عابدی فیروزجایی / خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد تاریخ الأدب العربی و المدارس الأدبیه / تهران / نشر پردازش / چاپ اول / ۱۳۸۶
 12. محمدرضا عزیزی پور / المصطلحات المتداوله فی الصحافه العربیه / تهران / نشر سمت / چاپ اول / ۱۳۸۲
 13. حنا الفاخوری / الجامع فی تاریخ الأدب (الأدب القدیم) / لبنان / نشر دارالجیل / چاپ اول / ۱۹۸۶ م
 14. حنا الفاخوری / تاریخ ادبیات زبان عربی از عصر جاهلی تا قرن معاصر / ترجمه عبدالحمید آیتی / تهران / نشر توس / چاپ پنجم / ۱۳۸۱
 15. یحیی معروف / العروض العربی البسیط / تهران / نشر سمت / چاپ چهارم / ۱۳۸۷
 16. احمد الهاشمی / جواهرالبلاغه / ترجمه و شرح حسن عرفان / قم / نشر بلاغت / چاپ سوم / ۱۳۸۲
مطالب مرتبط:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *