دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی از برگزاری کمیته ارزشیابی و برنامه ریزی رشته اتاق عمل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر جمشید حاجتی با اشاره به برگزاری جلسه کمیته ارزشیابی و برنامه ریزی رشته اتاق عمل، گفت: هدف این است که رشته های علوم پایه باتوجه به نیازهای نظام سلامت کشور و همسو با سایر علوم پزشکی گسترش و ارتقا یابند.

حاجتی با تاکید بر اینکه در گسترش آموزش علوم پزشکی ارتقای کمی و کیفی رشته ها به طور همزمان مدنظر قرار می گیرند اظهار داشت: در این جلسه درخواست دانشکده پرستاری خوی برای تاسیس رشته کارشناسی پیوسته اتاق عمل و همچنین درخواست دانشگاه علوم پزشکی ارومیه برای تاسیس رشته کارشناسی ارشد اتاق عمل مورد بررسی قرار گرفت.

دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی ،بهداشت و تخصصی اضافه کرد: همچنین برنامه های بازدید ادواری از دانشگاههای علوم پزشکی گلستان، اردبیل، نیشابور، کردستان به منظور ارتقای کیفی رشته اتاق عمل در این جلسه مورد بحث قرار گرفت و تنظیم شد.

وی اظهار داشت: نتایج و مصوبات جلسات به صورت مکتوب به دانشگاههای مربوطه اعلام خواهد شد.