منابع پیشنهادی آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ رشته روان شناسی
لیست یک:

زبان لغات پایه (دبیرستان) در کانال استاد زبان و گرامر فرزام

مرضی آسیب شناسی روانی گنجی ۱ و ۲،

تغییرات dSmگنجی،

روانشناسی کودکان استثنایی گنجی،

آسیب شناسی ساد

آمار و روش تحقیق آمار و روش مدرسان

روانشناسی رشد: لورابرک جلد اول، نظریه های رشد ویلیام کرین،

رشد پارسه روانشناسی بالینی: فیرس (فیروز بخت)،

پوران پژوهش روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش پوران پژوهش علم النفس کجباف و مدرسان اروانشناسی عمومی: هلیگارد براهنی یا گنجی
منابع پیشنهادی آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ رشته روان شناسی
لیست دو:
زبان: کتاب متون تخصصی لیندلیل یا سید محمدی (با ترجمه هایشان)، کتاب استاد زبان (قاسمی و معروفخانی)
| مرضی؛ آسیب شناسی هالجین، استثنایی میلانی فر
| آمار و روش تحقیق: روشهای آماری در علوم رفتاری حسن زاده، روشهای تحقیق در علوم رفتاری سرمد و بازرگان، استاد آمار
| (چاپ در پاییز) روانشناسی رشد: ژنتیک منصور، لورا برک جلد دوم روانشناسی بالینی: کرامر
روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش: فیزیولوژیک خداپناهی، انگیزش و هیجان خداپناهی
*్క علم النفس، احدى بنى جمالى
منابع پیشنهادی آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ رشته روان شناسی
لیست سه:
مرضی: کاپلان جلد دوم
| روانشناسی بالینی: پروچاسکا

منابع در سه لیست دسته بندی شده اند به این صورت که ابتدا لیست ۱ باید مطالعه شود و سپس در صورت وقت داشتن، لیست ۲ و ۳ مطالعه شوند.

منبع: کانال تلگرام سای کنکور