منابع و مراجع ارشد بیوشیمی

منابع کارشناسی ارشد منابع کارشناسی ارشد 97-96,منابع ارشد 97-96,منابع آزمون کارشناسی ارشد 97-96,منابع آزمون ارشد 97-96,منابع کنکور کارشناسی ارشد 97-96,منابع کنکور ارشد 97-96

فهرست زیر شامل معرفی منابع مرجع دانشگاهی و مطالعاتی کارشناسی ارشد بیوشیمی به تفکیک منابع فارسی و انگلیسی می باشد:

منابع فارسی:

 1. ملک نیا، ناصر، شهبازی، پرویز، (۱۳۷۸)، بیوشیمی عمومی، جلد اول، چاپ هفدهم، انتشارات دانشگاه تهران.
 2. ملک نیا، ناصر، شهبازی، پرویز، (۱۳۷۸)، بیوشیمی عمومی، جلد دوم، چاپ هفدهم، انتشارات دانشگاه تهران.
 3. سگل، اروین، محاسبات بیوشیمیایی، (۱۳۷۱)، ویرایشس دوم، ترجمه دکتر هادی خرازی، معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی باختران.
 4. پناهی، پرویز، (۱۳۸۴)، مبانی بیوشیمی، جلد اول، چاپ پنجم، موسسه انتشارات امید.
 5. پناهی، پرویز، (۱۳۸۴)، مبانی بیوشیمی، جلد دوم، چاپ پنجم، موسسه انتشارات امید.
 6. رسولی، مهدی، (۱۳۸۸)، بیوشیمی بالینی، انتشارات روجین مهر
 7. دانیال زاده، آلبرت و زارعیان، خلیل، اصول زیست شیمی، جلد اول، چاپ هفتم، (۱۳۷۴)، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.
 8. دانیال زاده، آلبرت و زارعیان، خلیل، اصول زیست شیمی، جلد دوم، چاپ هفتم، (۱۳۷۴)، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.
 9. موسوی موحدی، علی اکبر، (۱۳۸۳)، پروتئین، ساختار و عملکرد، انتشارات دانشگاه تهران
 10. نرم افزار تحصیلات تکمیلی ۱۷ سالانه سوالات و منابع کارشناسی ارشد بیوشیمی، نوآوران نشر الکترونیک پارسه
 11. علی عباسی، هانیه طهموری، حسن عباسی صمیره؛ مجموعه سوال های کارشناسی ارشد بیوشیمی دانشگاه سراسری و آزاد، نشر پردازش، ۱۳۸۹
 12. مک فرسون ریچارد، و همکاران، بیوشیمی بالینی هنری- دیویدسون، (۲۰۰۷)، ترجمه بختیاری، سالار و همکاران، انتشارت اندیشه رفیع.
 13.  ترور، انتونی، و همکاران، (۲۰۰۵)، فارماکولوژی کاتزونگ و ترور، ویرایش هفتم، ترجمه دکمتر جواد سید حسینی و همکاران، انتشارات دکتر تیمورزاده.
 14.  ساختار ژن و رونویسی ، ترجمه دکمتر الی و همکاران، انتشارت دانشگاه صنعتی شریف
 15.  فیزیولوژی  گانونگ، سال ۱۹۹۹، ترجمه دکتر شادان
 16.  کرباسیان، عباس، بیوشیمی، (۱۳۷۹)، ورزش – تندرستی- کاهش وزن، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.
 17.  میرموُمنی، محمد حسین و سیروس، قبادی، آزمایشگاه بیوشیمی، انتشارات دانشگاه رازی کرمانشاه
 18.  آموزش آزمایشگاهی بیوشیمی، یوسف شاملو- ثریا کامیاب، چاپ پنجم ، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۹

منابع انگلیسی:

 1. Stryer, L., et al, (2007), Biochemistry, 6th edition, Freeman.
 2. Voet, D. and Voet, J. G., (2004), Biochemistry, 3rd edition, Wiley.
 3. Smith, C., et al, (2005), Marks’ Basic Medical Biochemistry: A Clinical Approach, 2nd Edition, Lippincott Williams & Wilkins.
 4. Rawn, D., et al, (2005), Biochemistry, 4th edition, Prentice Hall.
 5. Devlin, T. M., (2006), Text book of Biochemistry with Clinical Correlations, 6th edition, Wiley-Liss.
 6. Garret, R.H., Grisham, C: M., (1999), Biochemistry, 2nd edition.
 7. Murray, R. K., et al, (2003), Harper’s lllustrated Bioche’!listry, 26th edition, McGraw-Hill.
 8. Nelson, D. L., Cox, M. M., Leninger Principles of Biochemistry, 3rd edition.
 9. Hames, B. D., Hooper, N. M., (2000), Instant Notes in Biochemistry, 2nd Edition, Bios.
 10. Hames, B. D., Hooper, N. M., (2005), Instant Notes in Biochemistry, 3nd Edition, Bios.
 11. Metzler, D. E., (2001), Biochemistry, The Chemical Reactions of Living Cells, 2nd edition, Volumes 1 and 2, Harcourt/Academic press.
 12. Champe, P. C., et al, (2005), Lippincott’s Illustrated Reviews: Biochemistry, 3rd edition, Lippincott Williams & Wilkins.
 13. Lodish, H., et al, (2003), Molecular Cell Biology, 5th edition, Freeman.
 14. Albert, B., et al, (2002), Molecular Biology of The Cell, 4th edition, Garland Science.
 15. Taiz, L., Zeiger, E., (2002), Plant Physiology, 3rd edition, Sinauer Associates.
 16. Coolman, J., Roehm, K. H., (2005), Color Atlas of Biochemistry, 2nd edition, Thime.
 17. Weaver, R. F., (2004), Molecular Biology, Second edition, The McGraw-Hill
 18. Larsen, P.R., et al, (2003), Williams’ text book of Endocrinology, 10th edition, SAUNDERS
 19. Belitz, H. -D., Grosch, W., (1999), Food Chemistry, 2nd edition, Springer.
 20. Heldt, H. -W., (2005), Plant Biochemistry, 3rd edition, Elsevier Academic Press.
 21. Denniston, (2003), General, Organic and Biochemistry, 4th edition, McGraw-Hill.
 22. Gur, M. I., et al, (2002), Lipid Biochemistry-An Introduction, 5th edition, Blackwell Science.
 23. Litwack, G., (2008), Human Biochemistry and Disease, Academic Press.
 24. Meyers, R., (2004), Encyclopedia of Molecular Cell Biology and Molecular Medicine, Second edition, Wiley.
 25. Goodman, H. M., (2003), Basic medical endocrinology, 3rd edition, Academic press.
 26. Bender, D. A., (2003), Nutritional Biochemistry of Vitamins, 2nd edition, Cambridge.
 27. Bug, T. D. H., (2004), Introduction to Enzyme and Coenzyme Chemistry, 2nd edition, Blackwell
 28. Stipanuk, M. H., (2000), Biochemical and Physiological Aspects of Human Nutrition, Saunders.
 29. Pawl, W. E., (2008), Fundemental of Immunology, Lippincott Williams & Wilkins
 30. Bhagavan, N. V., (2002), Medical Biochemistry, ACADEMIC PRESS
 31. West, E. S., Todd, W.R., (1961), Biochemistry, 3rd edition, the macmilan Company.
 32. Baker, R.R., Muray, R. K., (2001), PDQ Biochemistry, BC Decker Inc.
 33. Roat-Malone, R. M., (2007), Bioinorganic Chemistry, 2nd Edition, Wiley.
 34. Wexler, P., et al, (2006), Encyclopedia of Toxicology, Volume 1.
 35. Goldsby. A., et al, Kuby Immunology, 4th edition.
 36. Petsko, Proteins: structure and function
 37. Tamarin: Principles of genetic, (2001), 7th edition, The McGraw-Hill
 38. Sperelakis, N., (2001), Cell Physiology Sourcebook-A Molecular Approach, 3rd edition, ACADEMIC PRESS
 39. Burtis, C. A., et al, (2006), Tietz textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, 4th edition, Elsevier.
 40. Freifelder, D., (1982), Physical Biochemistry, Second edition, W. H. Freeman.
 41. Sumner, A. T., (2003), Chromosomes Organization and Function, Blackwell
مطالب مرتبط:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *