منابع کارشناسی ارشد علوم تربیتی۱

منابع کارشناسی ارشد منابع کارشناسی ارشد 97-96,منابع ارشد 97-96,منابع آزمون کارشناسی ارشد 97-96,منابع آزمون ارشد 97-96,منابع کنکور کارشناسی ارشد 97-96,منابع کنکور ارشد 97-96

مهمترین منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد علوم تربیتی۱ به تفکیک درس به شرح زیر می باشند:

زبان عمومی و تخصصی

 1. English for students of Educational Administration DR.Mansur kosha – SAMT
 2. English for students of Educational Technology DR.Mansur kosha – SAMT
 3. Reading in psychology Dr.kianoosh Hashemian – SAMT

روانشناسی تربیتی

 1. سیف،‌ علی اکبر، روانشناسی پرورشی، انتشارات آگاه
 2. کدیور، پروین، روانشناسی تربیتی، انتشارات سمت
 3. مقدمه‌ای بر نظریه های یادگیری السون و هرگنهان ترجمه علی اکبر سیف، انتشارات ویرایش
 4. اختلالات رفتاری کودکان و اصلاح آن، دکتر سیف نراقی و نادری
 5. خلاصه مباحث کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دکتر جواد خلعتبری؛ شهره قربان شیرودی، نشر پردازش

روش ها و فنون تدریس

 1. شعبانی، حسن، مهارت های آموزشی و پرورشی (روش‌ها و فنون تدریس)، انتشارات سمت
 2. جویس، بروس. ویل، مارشال. کالهون، امیلی، الگوهای تدریس ۲۰۰۴، ترجمه محمدرضا بهرنگی، انتشارات کمال تربیت
 3. صفوی، امان اله، کلیات روشها و فنون تدریس، نشر معاصر

اصول و فلسفه تعلیم و تربیت

 1. شریعتمداری، علی‌، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت، انتشارات امیرکبیر
 2. شکوهی، غلامحسین، اصول تعلیم و تربیت مراحل آن
 3. نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش، دکتر نقیب زاده ، انتشارات آگاه
 4. شعاری نژاد، علی‌اکبر، فلسفه آموزش و پرورش
 5. ال گوتگ، جرالد، مکاتب فلسفی و آراء تربیتی، ترجمه محمد جعفر پاک سرشت، تهران، انتشارات سمت
 6. اسمیت، فیلیپ، جی، فلسفه آموزش و پرورش، ترجمه سعید بهشتی
 7. آشنایی با فلسفه آموزش و پرورش، ترجمه فریدون بازرگان، انتشارات سمت
 8. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، فلسفه تعلیم و تربیت (جلد اول)، انتشارات سمت
 9. ابراهیم زاده، عیسی، فلسفه تعلیم و تربیت
 10. شریعتمداری، علی، اصول تعلیم و تربیت، انتشارات دانشگاه تهران

مدیریت آموزشی

 1. خلاصه مباحث کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، مجید دارابی، پژوهشگران نشر دانشگاهی
 2. علاقه بند، علی، مدیریت آموزشی، نشر ویرایش
 3. علاقه بند، علی، مدیریت عمومی، نشر ویرایش
 4. بلانچارد، پال هرسی و کنت، مترجم: علی علاقه بند، مدیریت رفتار سازمانی، نشر امیرکبیر
 5. علاقه بند، علی، مقدمات مدیریت آموزشی، انتشارات بعثت
 6. اسکات، ریچارد، مترجم: دکتر بهرنگی، سازمانها و سیستم های حقیقی، حقوقی و باز
 7. مجموعه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه سراسری و با پاسخ تشریحی، نشر پردازش
 8. علاقه بند، علی، اصول و مبانی مدیریت آموزشی، انتشارات بعثت
 9. بهرنگی، محمدرضا، مدیریت آموزشی و آموزشگاهی
 10. دکتر میرکمالی، رهبری و مدیریت آموزشی، نشر یسطرون
 11. دکتر رضائیان، علی، مبانی سازمان و مدیریت، انتشارات سمت
 12. دکتر عباس زاده، سیدمحمد، کلیات مدیریت آموزشی
 13. شیرازی، علی، مدیریت آموزش

مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی

 1. فیوضات، یحیی، مبانی برنامه‌ریزی آموزشی، نشر ویرایش
 2. پروند، محمدحسن، مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی، نشر شیوه
 3. گروه مشاوران یونسکو، فرآیند برنامه ریزی آموزشی، ترجمه فریده مشایخ، انتشارات مدرسه
 4. لوی، الف، برنامه ریزی درسی مدارس، ترجمه فریده مشایخ، انتشارات مدرسه
 5. تقی پور ظهیر، علی، مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی و درسی،‌ انتشارات آگاه
 6. تایلر، رالف، اصول اساسی برنامه ریزی درسی و آموزشی، ترجمه دکتر علی تقی پورظهیر، نشر آگاه
 7. شریعتمداری، علی، جامعه و تعلیم و تربیت، انتشارات امیرکبیر
 8. محسن‌پور، بهرام، برنامه ریزی آموزشی، انتشارات مدرسه
 9. میلر، جی یی، نظریه های برنامه‌ درسی، ترجمه محمود مهرمحمدی، انتشارات سمت
 10. ملکی، حسن، برنامه ریزی درسی، نشر پیام اندیشه
 11. نظریه های برنامه درسی (مترجم: محمود مهرمحمدی)

تکنولوژی آموزشی

 1. احدیان، محمد، مقدمات تکنولوژی آموزشی، نشر و تبلیغ بشری
 2. فردانش، هاشم، مبانی نظری تکنولوژی آموزشی، انتشارات سمت
 3. علی‌آبادی، خدیجه، مقدمات تکنولوژی آموزشی، انتشارات پیام نور

نظارت و راهنمایی

 1. وایلز، جان و جوزف باندی، نظارت در مدیریت، ترجمه محمدرضا بهرنگی
 2. بهرنگی، محمدرضا، مدیریت آموزشی و آموزشگاهی
 3. نیکنامی، مصطفی، نظارت و راهنمایی آموزشی، انتشارات سمت
 4. ا.اچسون، کیت و مردیت رامین گال، نظارت و راهنمایی تعلیماتی، ترجمه محمدرضا بهرنگی
 5. وایلز، کیمبل، مدیریت و رهبری آموزشی، ترجمه محمدعلی طوسی، مرکز آموزش مدیریت دولتی سابق
 6. الیوا، پیتر، نظارت راهنمای آموزشی در مدارس امروز، ترجمه سعیدی و شهابی

آمار و روش های تحقیق

 1. احتمالات و آمار کاربردی دکتر علی دلاور، انتشارات رشد
 2. روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی دکتر علی دلاور، انتشارات ویرایش
 3. روش های آماری در علوم رفتاری، رمضان حسن زاده
 4. روش های آماری در علوم رفتاری، دکتر حسن پاشا شریفی و دکتر جعفر نجفی زند، انتشارات رشد
 5. روش های تحقیق در علوم رفتاری، دکتر حسن پاشا شریفی و نسترن شریفی، انتشارات سخن
 6. سرمدر، زهره ؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه؛ روشهای تحقیق در علوم رفتاری، تهران انتشارات آگاه

سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت

 1. اصول روان سنجی و روان آزمایی دکتر حسن پاشا شریفی، انتشارات رشد
 2. روش ‌های اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دکتر علی اکبر سیف، انتشارات دوران
 3. اندازه گیری های روانی و تربیتی و فن تهیه تست، دکتر حیدر علی هومن، انتشارات پارسا

تعلیم و تربیت اسلامی

 1. شریعتمداری، علی، تعلیم و تربیت اسلامی، نشر امیرکبیر
 2. تعلیم و تربیت اسلامی، دکتر علی شریعتمداری، انتشارات دانشگاه تهران
 3. باقری، خسرو، نگاهی دوباره به تعلیم و تربیت اسلامی، انتشارات مدرسه
 4. مبانی تعلیم و تربیت اسلامی، ‌دکتر سید علی اکبرحسینی، انتشارات فرهنگ اسلامی

منابع کلی و پیشنهادی برای کارشناسی ارشد علوم تربیتی ۱

 1. خلاصه مباحث کارشناسی ارشد علوم تربیتی۱ جلد اول، دکتر جواد خلعتبری، رکسانا نصیری، نشر پردازش
 2. خلاصه مباحث کارشناسی ارشد علوم تربیتی۱ جلد دوم، دکتر جواد خلعتبری؛ رکسانا نصیری، نشر پردازش
 3. مجموعه سوالات کارشناسی ارشد علوم تربیتی۱ دانشگاه آزاد جلد چهارم، محسن نظرزاده زارع، نشر پردازش
 4. مجموعه سوالات کارشناسی ارشد علوم تربیتی۱ دانشگاه آزاد جلد پنجم، محسن نظرزاده زارع، نشر پردازش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما