منابع کارشناسی ارشد برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها

منابع کارشناسی ارشد منابع کارشناسی ارشد 97-96,منابع ارشد 97-96,منابع آزمون کارشناسی ارشد 97-96,منابع آزمون ارشد 97-96,منابع کنکور کارشناسی ارشد 97-96,منابع کنکور ارشد 97-96

 1. براون ، جان ، هارن ، جان ، شیونان ، جیمز ، ” سیستم های مدیریت تولید ” ترجمه دکتر مهدی غضنفری  ، سروش صغیری ، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ، ۱۳۷۹
 2. جانسون لینود ، مونتگمری ، داگلاس ، ” کاربرد تحقیق در عملیا ت : برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها ” ترجمه بهروز عسگری ، چاپ اول ، انتشارات پارس آئین ، ۱۳۷۳
 3. مسعود سیفی، خلاصه مباحث کارشناسی ارشد برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها، نشر پردازش، ۱۳۹۰
 4. حاج شیر محمدی ، علی ، ” اصول برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها ” ، چاپ اول ، انتشارات ارکان ، ۱۳۸۲ .
 5. صالح فتح آبادی ، حسن ، ” برنامه ریزی سیستم های تولیدی و کنترل انبار ” انتشارات آذرخش ، ۱۳۷۸ .
 6. فاطمی قمی ، محمد تقی ، ” برنامه ریزی و منترل تولید و موجودی ها ” چاپ چهارم ، انتشارات امیرکبیر ، ۱۳۷۷ .
 7. مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ، مسلسل پردازش ، انتشارات پردازشگران ، ۱۳۸۴
 8. Stephan F.Love , “ inventory control “ , international student edition , McGraw hill , 1979
 9. Vollman . T,berry .W,whybark , D.” manufacturing planning and control systems “. Homewood , IL dow jones Irwin , 1984
 10. Edward A.silver , rein Peterson , “ decision systems for inventory management and prodction planning “ second edition , john , wiley & sons , 1985
 11. Johnson , Lynwood A. , douglas C . Montgomery . “ operation research in production planning scheduling and control “ , john weily and sons , 1977
 12. Forgarty , Donald w, blackstone and hoffman , T ., “ production and inventory management “ . second edition , thempson information publishing , 2000
 13. Green james , H, “ production and inventory control hand book “ . ۳rd edition , McGraw hill , 2002
مطالب مرتبط:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *