تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۶ مجموعه فوتونیک (کد ۱۲۰۵) را امروز بررسی میکنیم.

اپتیک

تعداد سؤالات این درس در آزمون سال ۹۶ همانند سال‌های گذشته ۲۰ تست بوده است. تست‌ها رویکرد مفهومی داشتند و در بین سؤالات، تستی که با مطالعه دقیق منابع نتوان به آن پاسخ داد،‌ وجود ندارد. در آزمون اخیر از هر یک از مباحث انتشار نور، پراش، قطبش و ماهیت برداری نور ۳ تست، مبحث نوشناسی هندسی و عدسی‌ها ۲ تست و هر یک از مباحث تداخل، سرعت فاز و سرعت گروه، پراش فرانهوفری و فرنلی، بردارهای جونز، همدوسی، آینه‌ها و بازتاب و شکست ۱ تست مطرح شده است.

الکترومغناطیس

تعداد سؤالات این درس در آزمون سال ۹۶ همانند سال‌های گذشته ۲۰ تست بوده است و تست‌ها رویکرد مفهومی داشتند. از مبحث خازن‌ها ۳ تست، هر یک از مباحث شدت میدان الکتریکی ساکن، پتانسیل الکتریکی، پتانسیل مغناطیسی برداری و اسکالر ۲ تست، انرژی الکتروستاتیکی، جریان الکتریکی دائم، هادی‌ها، عایق‌ها و خواص الکتریکی آن‌ها، القای الکترومغناطیسی، انرژی و نیروی مغناطیسی، شرایط مرزی در مغناطیس ساکن و میدان مغناطیسی ساکن ۱ تست طرح شده است.
با مطالعه دقیق کتاب مدرسان شریف کلیه تست‌ها قابل پاسخگویی بودند.

الکترونیک

در آزمون سال ۹۶ رشته فتونیک در درس الکترونیک بیشترین سؤالات از مباحث نیمه‌هادی و دیور و ترانزیستور BJT و تقویت‌کننده چندطبقه طرح شده است. هر کدام از این مباحث ۵ تست را به خود اختصاص داده‌اند به طوری که اکثر سؤالات این درس تنها از این سه مبحث است و این نشانگر اهمیت این مباحث است.
یک چهارم بقیه سؤالات به چهار مبحث دیگر تعلق دارد که عبارتند از: ترانزیستور میدانی ۲ سؤال، فیدبک منفی، تقویت‌کننده تفاضلی، منابع انرژی و تقویت‌کننده عملیاتی هر کدام ۱ سؤال.
با مطالعه دقیق منابع زیر می‌توان به کلیه سؤالات طرح شده در این درس پاسخ داد:
تحلیل و طراحی مدارهای الکترونیک (تقی شفیعی)، مبانی الکترونیک (میرعشقی) و مدارهای الکترونیک(عادل صدرا)

فیزیک مدرن

تعداد سؤالات این درس در آزمون سال ۹۶ همانند سال‌های گذشته ۲۰ سؤال بوده است. از مبحث رفتار ذره‌ای ۸ تست،‌ مبحث جنبه‌های موجی ذرات مادی ۵ تست، اتم هیدروژن و مفاهیم اساسی در مکانیک کوانتومی ۳ تست و هر یک از مباحث نسبیت خاص و دینامیک نسبیتی ۲ تست طرح شده است.

مکانیک کوانتوم

تعداد سؤالات این درس در آزمون سال ۹۶ همانند سال گذشته ۲۰ سؤال بوده است. از مبحث مبانی ریاضی و اصول موضوعه مکانیک کوانتومی و نمادگذاری ۵ تست، معادله شرودینگر مستقل از زمان ۴ تست،‌ بسته‌های موج، رابطه عدم قطعیت و معادله شرودینگر ۳ تست،‌ هر یک از مباحث نظریه اختلال، اسپین و جمع اندازه حرکت‌های زاویه‌ای، مکانیک کوانتومی در سه بعد ۲ تست، نوسانگر کوانتومی،‌ مباحث تکمیلی کوانتومی (حساب وردشی) ۱ تست طرح شده است.
داوطلبان با مطالعه دقیق کتاب مکانیک کوانتوم زتیلی قادر بودند به تمامی سؤالات پاسخ دهند.