سوالات آزمون EPT در تنوع مختلف و با محتوای یکسان طراحی شده است . لذا داوطلبان در بررسی و بهره برداری از سوالات و کلید مربوطه دقت نمایند.


سوالات آزمون EPT بیست و یکم مهرماه ۱۳۹۶

 دریافت سوالات مربوطه

تصویر کلید آزمون EPT بیست و یکم مهرماه ۱۳۹۶

 دریافت تصویر کلید آزمون مربوطه 

۱- واژگان شامل ۲۵ سؤال تستی
۲- دستور زبان شامل ۴۰ سؤال تستی
۳- درک مطلب در دو بخش شامل :
الف) خواندن و درک متون ۲۰ سؤال تستی
ب) درک مطلب متن با کلمات حذف شده (cloze) شامل ۱۵ سؤال تستی

۰۴ بهمن۱۳۹۴

۱- Longman Preparation for the TOEFL (The Paper – based)
۲- Barron’s Essential Words for TOEFL
۳- ۱۱۰۰ Words You Need to Know
۴- ۵۰۴ Essential Words
۵- TOEFL Reading Flash (۲۰۰۱)

 ثبت اعتراض در خصوص سوال و یا کلید آزمون EPT بیست و یکم مهرماه ۱۳۹۶