تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۶ مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (کد ۱۳۵۸) را برای همراهان سایت در نظر گرفته ایم.

بورسیه
فرهنگ هنر ادبیات ایران و جهان

تحلیل سؤالات امسال فرهنگ و هنر نشان می‌دهد که بیشتر سؤالات از تاریخ هنر ایران و تاریخ هنر جهان طرح شده‌اند. به تاریخ ادبیات ایران هم توجه شده، اما تاریخ ادبیات جهان مغفول گذاشته شده است. در هنر ایران و جهان مبحث معماری مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به سؤالات سال ۹۶ به نظر می‌رسد بیشتر تست‌ها از کتاب های تاریخ هنر ( هنر در گذر زمان از هلن گاردنر، خلاصه تاریخ هنر مرزبان، تاریخ هنر از جنسن، تاریخ هنر از گامبریچ و…)، حقیقت و زیبایی، دایره‌المعارف هنر از رویین پاکباز، نقاشی ایران از دیروز تا امروز از رویین پاکباز، تاریخ ادبیات در ایران و در جستجوی زبان نو از رویین پاکباز و منابع عکاسی طرح شده بود .

فن‌شناسی عکاسی

در آزمون سال ۹۶ سؤال های مباحث فیلم ها، ظهور و چاپ نسبت به سال ۹۵ تفاوت چندانی نداشته و با تعداد ۷ سؤال، روال سال قبل را در پیش گرفته است. سطح این سؤالات اندکی ساده تر از سال ۹۵ بود. تعداد سؤالات مبحث عکاسی دیجیتال نسبت به سال ۹۵ افزایش قابل توجهی داشته، از ۱ سؤال به ۵ سؤال رسیده و به شکل جدی تر و دشوارتری مطرح شده بود. در مبحث لنزها، تعداد سؤال ها از ۳ به ۱ سؤال کاهش یافته بود. به همین شکل در حرکات دوربین با کاهش ۳ سؤال به ۱ سؤال روبه‌رو هستیم. در بحث فیلترها تعداد سؤالات تغییر اندکی داشته و از ۱ به ۲ سؤال رسیده و سطح آن اندکی دشوارتر می باشد. در مبحث نور نیز تعداد سؤالات از ۵ سؤال به ۲ سؤال کاهش یافته و سؤالات اندکی ساده تر هستند.
به صورت کلی در آزمون سال ۹۵ بیشتر شاهد سؤالات مفهومی و مسئله‌های محاسباتی بودیم؛ در حالی که در آزمون سال ۹۶ تمرکز سؤالات بر مباحث حفظی و قواعد فن‌شناسی است. از لحاظ سطح دشواری آزمون، به خاطر تعداد سؤالات متفرقه و جدید مانند طرح سؤال در مورد عکاسان، تعداد سؤالات قابل پاسخ، کمتر و سطح سؤالات دشوارتر بوده است.

مبانی نظری عکاسی

تفاوت اصلی سؤال های مبانی نظری عکاسی سال ۹۶ با سال های قبل این است که در این آزمون از مبحث تاریخ عکاسی ایران یک سؤال مطرح شده بود؛ در حالی که در سال ۹۵ از این مبحث ۴ سوال آورده شده بود و به طور معمول همیشه از این مبحث تعدادی سوال طرح می شود. در آزمون ۹۶ هیچ سؤالی از مبحث عکاسی معاصر ایران وجود نداشت. تعداد سؤالات نظریه عکاسی نسبت به سال ۹۵ افزایش قابل توجهی داشته و از ۴ سؤال به ۷ سؤال رسیده است. همچنین به نظریه‌پردازان عکاسی توجه بیشتری شده است. سؤالات تاریخ عکاسی جهان نیز از ۱۱ سؤال به ۱۲ سؤال افزایش یافته و از مباحث جدیدی که قبلاً خیلی در سؤال ها دیده نمی شد، سؤال هایی آورده شده است.
به صورت کلی آزمون سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ و سال های پیشین به خاطر تمرکز بر عکاسی جهان و دور شدن از مباحث عکاسی ایران، بسیار متفاوت و تا حدودی دشوارتر بوده است.

نقد هنری و ادبی

با توجه به آزمون سال ۹۶ سؤالات تقریباً با تعداد برابر میان نقد ادبی و نقد هنری تقسیم شده‌اند. دو سؤال درباره موسیقی و دو سؤال از آیین‌های هند طرح شده‌اند و مکاتب نقد ادبی نیز مورد توجه قرار گرفته است. همچنین درصد سؤالات مفهومی بیشتر از سال گذشته شده و در مجموع می توان گفت سؤالات سال ۹۶ دشوارتر بوده است. با توجه به سؤالات سال ۹۶ به نظر می‌رسد بیشتر تست‌ها از کتاب های دایره‌المعارف هنر از رویین پاکباز، نقد ادبی از سیروس شمیسا، آشنایی با آرا متفکران در هنر، تاریخ فلسفه در جهان اسلامی از حنا الفخوری طرح شده بود

منبع 

#