تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۶ رشته زیست شناسی گیاهی (کد ۱۲۱۳) را برای همراهان سایت درنظر گرفته ایم.

بورسیه
تکوین گیاهی ( ریخت شناسی، تشریح، ریخت زائی و اندام زائی)

در سنجش میان سؤالات آزمون سال ۹۶ با سال ۹۵ در درس تکوین گیاهی، باید گفت که در سال ۹۶، با سؤالاتی واضح‌تر و اصولی‌تر روبه‌رو بودیم، به طوری که داوطلب با مطالعه‌ دقیق مباحث کتاب‌ها و جزوات مطرح دانشگاه‌ها و همچنین مطالعه‌ تست‌های کنکورهای سال‌های گذشته، به آسانی می‌توانست به همه‌ سؤالات پاسخ دهد؛ چرا که چندان موضوعی خارج از بحث‌های مطرح شده در این بخش‌ها وجود نداشت. در آزمون های ۹۵ و ۹۶ مبحث ریخت‌زایی و اندام‌زایی، تشریح گیاهی و بافت های گیاهی حوزه اصلی مطرح در سؤالات بوده است؛ همچنین در هر دو آزمون سال از مبحث اندام-های گل سؤالات کمتری طرح شده است.
در آزمون ۹۶ درصد سؤالات حفظی بیشتر و ساده تر از سال ۹۵ بوده، همچنین سؤالات مفهومی آزمون ۹۶ به مراتب سخت تر از آزمون ۹۵ بوده است. گزینه‌های آزمون ۹۵ نسبت به آزمون ۹۶ طولانی‌تر، در حالی که سؤالات آزمون ۹۶ دامنه گسترده‌تری از دانش مفهومی فرد را به چالش می‌کشد.

سیستماتیک گیاهی

سؤالات آزمون سال ۹۶ دارای سطح دشواری بالاتری بوده و نسبت به سؤالات آزمون ۹۵ تنها مباحث حفظی ساده را مورد پرسش قرار نمی‌دهد. در هر دو آزمون ۹۵ و ۹۶ طرح اصلی سؤالات از مبحث گیاه شناسی بوده است. درصد سؤالات حفظی و مفهومی هر دو آزمون ۹۵ و ۹۶ یکسان بوده است. همچنین در آزمون سال ۹۶ از مبحث گیاه‌شناسی نسبت به آزمون ۹۵ سؤالات بیشتری مطرح شده است. از مباحث قارچ – جلبک و اصول و رده بندی در هر دو آزمون ۹۵ و ۹۶ تقریبا تعداد سؤالات یکسانی مطرح شده است. گزینه‌های آزمون ۹۶ نسبت به ۹۵ طولانی‌تر و سؤالات دامنه گسترده‌تری از دانش مفهومی فرد را به چالش می‌کشد.

فیزیولوژی گیاهی

سؤالات آزمون سال ۹۶ دارای سطح دشواری بالاتری بوده و نسبت به سؤالات آزمون ۹۵ تنها مباحث حفظی ساده را مورد پرسش قرار نمی‌دهد. در آزمون ۹۶ مباحث مربوط به فتوسنتز و تنفس حوزه اصلی طرح سؤالات بوده است؛ ولی در آزمون ۹۵ طرح سؤالات بیشتر از مبحث هورمون های گیاهی بوده است. همچنین در آزمون سال ۹۶ از مبحث جذب و انتقال و متابولیسم و تغذیه گیاهی سؤالات کمتری طرح شده است. در حالی که در آزمون ۹۵ سؤالات مربوط به این مباحث بیشتر بوده است. در آزمون ۹۵ درصد سؤالات حفظی آن بیشتر از سال ۹۶ بوده، همچنین سؤالات مفهومی آزمون ۹۶ به مراتب سخت تر از آزمون ۹۵ بوده است. گزینه‌های آزمون ۹۶ نسبت به ۹۵ طولانی‌تر و سؤالات دامنه گسترده‌تری از دانش مفهومی فرد را به چالش می‌کشد.

مجموعه زیست شناسی (گیاهی، جانوری، میکروبی، سلولی و مولکولی، ژنتیک، بیوشیمی، بیوفیزیک و اکولوژی و تکامل)

سؤالات این درس در آزمون سال ۱۳۹۶ همچون آزمون سال۱۳۹۵ با۴۰ سؤال از هشت درس با همان ترتیب سال ۹۵ و پنج سؤال از هرکدام روبه رو هستیم. باید گفت سطح دشواری سؤالات در هر دو سال تقربیاً یکسان بوده است و مانند گذشته اکثر سؤالات حفظی بودندو داوطلب با مطالعه دقیق می‌توانست به اکثر سؤالات به آسانی پاسخ دهد. همچنین تعدادی سؤال مفهومی در درس‌های بیوشیمی، بیوفیزیک، ژنتیک و اکولوژی وجود داشت که می‌توانست داوطلب را چالش بکشد.
در مجموع می‌توان گفت به طور کلی سؤالات سال ۹۵ و ۹۶ در یک سطح بودند، با این تفاوت که سؤالات درس‌های بیوشیمی و جانوری آسان‌تر و سؤالات بیوفیزیک و اکولوژی دشوارتر بودند. سؤالات در دو درس ژنتیک و بیوشیمی جزئی‌تر، اما سؤالات درس جانوری کلی‌تر بود. همانند سال ۹۵ هم به سؤالات کلی و هم به سوالات جزئی به یک اندازه پرداخته شده بود و داوطلب برای کسب درصدهای بالا لازم بود تا به جزئیات نیز تسلط داشته باشد.

 

منبع

#