آخرین اخبار پزشکی آزمونهای وزارت بهداشت

♦️اطلاعیه شماره یک مرکز سنجش پزشکی وزارت بهداشت در خصوص مراحل ثبت نام و تاریخ برگزاری سی و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی
#دستیاری #وزارت_بهداشت
🗣 http://www.sanjeshp.ir/PDF.aspx?newsid=30520&type=application/pdf

♦️ جدول ظرفیت پذیرش دانشجویان بومی با اولویت مناطق محروم سی و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی

🗣 http://www.sanjeshp.ir/PDF.aspx?newsid=30519&type=application/pdf

♦️ جدول نهایی ظرفیت رشته های فوق تخصصی جهت ۳۵ دوره آزمون پذیرش دستیاری فوق تخصصی سال ۹۶

🗣 http://www.sanjeshp.ir/PDF.aspx?newsid=30518&type=application/pdf

♦️ دفترچه سی و پنجمین دوره‌ آزمون‌ پذیرش‌ دستیار رشته‌های‌ فوق‌ تخصصی‌ بالینی‌ پزشکی‌

🗣http://www.sanjeshp.ir/PDF.aspx?newsid=30517&type=application/pdf

♦️ اصلاحیه منابع آزمون های ارتقا – گواهینامه و دانشنامه تخصصی ۱۳۹۷ رشته جراحی عمومی
http://www.sanjeshp.ir/PDF.aspx?newsid=30516&type=application/pdf