مقاله های رد شده که به جوایز نوبل ختم شدند

اصول جامع مقاله نویسی – بخش اول: چگونگى ایجاد عادت به نوشتن

ژورنالهای معتبری مثل Nature، Sciecne ، Physical Review و … در تشخیص مقاله های بسیار عمیقی که تحول عظیمی در علم ایجاد کردند، دچار خطای بزرگی شدند.

۱-  مقاله “انریکو فرمی” در توصیف برهم کنش ضعیف در واپاشی بتا (یکی از چهار نیروی بنیادین طبیعت)، مقاله او  توسط Nature در سال ۱۹۳۳ رد شد. فرمی جایزه نوبل فیزیک ۱۹۳۸ را برای همین مقاله باارزش دریافت کرد.

۲-  مقاله ” Hans Krebs” با عنوان نقش چرخه اسید سیتریک در متابولیزم بافتهای حیوانی، که منجر به جایزه نوبل پزشکی ۱۹۵۳ گردید. توسط مجله Nature 1937  رد شده بود.

۳- مقاله فیزیکدان نابغه “موری گلمان” در طبقه بندی ذرات بنیادی و برهم کنشهای آنها توسط مجله Physical Review در ۱۹۵۳ رد شد. به طوریکه گلمان همیشه با تنفر از این ژورنال یاد میکند. گلمان جایزه نوبل ۱۹۶۹ را بابت همین مقاله دریافت کرد.

۴- مقاله “ریچارد ارنست” در توصیف طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته ای  (NMR)  که منجر به جایزه نوبل شیمی ۱۹۹۱ گردید. دو بار توسط مجله “شیمی فیزیک” رد شده بود.

۵- مقاله اصلی “پیتر هیگز”، در توصیف مکانیزم مربوط به شکست خود به خودی تقارن; موسوم به مکانیزم هیگز، توسط مجله  Physics Letter رد شده بود. نوبل ۲۰۱۳ فیزیک به پیتر هیگز اهدا شد.

موارد دیگری مثل “واکنش زنجیره پلیمراز (PCR)”، کشف شبه کریستالها و ابداع روش “رادیوایمونواسی (RIA)” که به ترتیب منجر به جوایز نوبل ۱۹۹۳شیمی، ۲۰۱۱ شیمی و ۱۹۷۷ پزشکی گردیدند، مقاله هایی بودند که توسط مجله های معتبر رد شده بودند.
منبع