مراحل کلی اخذ پروژه های کسر خدمت سربازی

برای اخذ پروژه های کسر خدمت رویه های متفاوتی در ارگان های مختلف وجود دارد. اما شیوه کلی که عمدتا برای سازمان های ارائه دهنده پروژه کسری وجود دارد مشابه است. برخی سازمان ها نیز مانند دانشگاه امام حسین و یا سایت وزارت دفاع دارای پایگاه اینترنتی بوده و شخص می تواند مراحل اولیه اخذ کار خود را بصورت اینترنتی انجام دهد.

مراحل کلی اخذ پروژه های کسر خدمت سربازی
اما شیوه کلی اخذ پروژه های کسر خدمت که حاصل تجربیات شخصی افراد است به شرح زیر است :

۱ .  جستجو و یافتن ارگان هایی که مطابق با رشته فرد پروژه های کسر خدمت ارائه می نمایند

۲ . مراجعه به سازمان مربوطه و کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص واگاهی از روند اخذ پروژه

۳ .  ارائه سوابق و رزومه به سازمان و یافتن یک سرپرست یا استاد از سازمان مربوطه و تعیین موضوع از طرف وی یا فرد متقاضی

۴ .  ارائه پروپوزال و مدارک لازم جهت تائید از طرف سازمان مربوطه

۵ . در صورت تائید, پیگیری دریافت نامه شروع بکار و شروع پروژه

۶ .  ارائه گزارش های دوره ای

۷ . اتمام پروژه و تحویل و دریافت نامه اتمام کار و آمادگی جهت دفاع با توجه به نوع و میزان کسری پروژه

۸ .  در صورت تمایل انجام رویه های ذکر شده در بالا برای پروژه دوم

۹ .  با توجه به نوع و میزان کسری دفاع در مرکز یا دانشگاه ملی