اطلاعیه تعدیل معـدل دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد متقاضیان پذیرش دکتـری بدون آزمون ۱۳۹۵ دانشگاه تبریز منتشر شد.

به اطلاع متقاضیانی که دوره کارشناسی وکارشناسی ارشد خود را در دانشگاههای تبریز، تهران، تربیت مدرس، شهید بهشتی، اصفهان، شیراز، فردوسی مشهد، صنعتی امیر کبیر، صنعتی شریف ،صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ،علامه طباطبایی ،علم و صنعت ایران و صنعتی اصفهان گذرانده اند می رساند درصورت داشتن مقالات  معتبرعلمی داخلی و jcr ،حد نصاب معدل مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به شرح ذیل تعدیل می یابد:
۱- فارغ التحصیلان ۱۳ دانشگاه یاد شده با معدل کل۷۳/۱۴ (چهارده و هفتادو سه صدم) مقطع کارشناسی مجاز به ارسال مدارک می باشند.
۲- فارغ التحصیلان ۱۳ دانشگاه مذکور با معدل کل ۶۹/۱۵ (پانزده و شصت و نه صدم) مقطع کارشناسی ارشد مجاز به ارسال مدارک می باشند.