اسامی متقاضیان و تاریخ مصاحبه واجدین شرایط بدون آزمون (استعداد درخشان)مقطع دکتری در سال تحصیلی ۹۶-۹۶ دانشگاه هرمزگان منتشر شد.

جهت آگاهی از برنامه زمانبندی شده مصاحبه که  مطابق با برنامه زمانبندی متقاضیان  با آزمون دکتری ۹۵ می باشدبر روی لینک زیر کلیک کنید.