جزئیات نحوه پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاه شیخ بهایی برای سال تحصیلی ۹۶ – ۹۵ منتشر شد.

دکتری بدون آزمون

دانش آموختگان دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالی کشور تحت پوشش وزارت علوم،تحقیقات وفنّاوری که واجد شرایط استفاده از تسهیـلات آئیـن نامه دانشجـویان ممتـاز (موضوع بخشنامه شماره ۶۷۲۷۲/۲۱ مورخ ۱۸/۴/۹۳ و اصلاحیه شماره ۲۳۷۲۰۰/۲۱ مورخ ۱۶/۱۲/۹۳) می باشند،درصورتی که متقاضی استفاده از این سهمیه این دانشگاه برای رشته مقطع دکترای آموزش زبان انگلیسی هستند لازم است ضمن توجه به شرایط ذیل،مدارک مربوطه را حداکثر تا تاریخ     نهم تیرماه ۱۳۹۵ به صورت حضوری یا ازطریق پست سفارشی به آدرس ذیل ارسال نمایند :

اصفهان-شهر جدید بهارستان-خیابان الفت غربی – نبش خیابان بهار-مجتمع شماره۳دانشگاه شیخ بهائی- طبقه  ۷ شرقی-دفتر تحصیلات تکمیلی

بدیهی است به مدارکی که بعد از تاریخ مذکور وصول گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

(برروی پاکت حتماً درج شود:”جهت استفاده ازسهمیه تسهیلات دانشجویان ممتاز برای سال تحصیلی ۹۶-۹۵”)

شرایط پذیرش در مقطع دکتری:

– احراز شرایط مندرج در آئین نامه ۶۷۲۷۲/۲۱ مورخ ۱۸/۴/۹۳ و اصلاحیه شماره ۲۳۷۲۰۰/۲۱ مورخ ۱۶/۱۲/۹۳وزارت علوم، تحقیقات وفناوری (آئین نامه مربوطه در این فایل موجود است)

تبصره ۱) پذیرش نهائی داوطلبان دوره دکتری منوط به کسب امتیازات لازم در جلسه مصاحبه علمی که توسط گروه تخصصی مربوطه برگزار خواهد شد، می باشد.

تبصره ۲) ظرفیت پذیرش دانشجویان ممتاز مازاد بر ظرفیت رسمی پذیرش دانشجو در این دانشگاه می باشد.

تبصره ۳) پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان تنها برای کدرشته محل هایی قابل انجام است که دوره های مذکور ازطریق آزمون پذیرش با آزمون شده باشند.

مدارک لازم:

 1. درخواست کتبی داوطلب با ذکر تاریخ و قید مشخصات کامل: شناسنامه ای، کد ملی ودانشجوئی (ذکر آدرس دقیق پستی و پست الکترونیکی و شماره تلفن منزل وهمراه الزامی است) به همراه کپی از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی(پشت و رو)؛
 2. فرم شماره ۱ با تأیید دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل مقطع کارشناسی ارشد ؛
 3. فرم شماره ۲ (شرح حال علمی و پژوهشی به همراه مستندات کامل مربوطه)؛
 4. گواهی نحوه پذیرش در هر یک از مقاطع تحصیلی قبلی(دانشگاهی)، از دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل مقاطع قبلی؛
 5. ریز نمرات مقطع کارشناسی ارشد و کارشناسی، با تأیید دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل ؛
 6. کپی گواهی موقت یا دانشنامه مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ؛
 7. به همراه داشتن یک جلد کامل صحافی شده پایان نامه کارشناسی ارشد در تاریخ مصاحبه؛
 8. دو توصیه نامه علمی ؛
 9. چکیده پایان نامه.

تذکر:

– پرونده متقاضیانی که دارای نقص در هریک از مدارک ارائه شده یا عدم احراز هریک از شرایط پذیرش براساس آئین نامه مربوطه باشند مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

– به درخواستهای ارسال شده پس از تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.

– باافراد واجد شرایط اولیه، جهت شرکت درمصاحبه از طریق تلفنهای ثبت شده در درخواست تماس گرفته خواهد شد.

– درصورت احراز هرگونه مغایرت در مدارک ارسالی داوطلب در هر مرحله ای، از ادامه تحصیل وی جلوگیری بعمل خواهد آمد و مسئولیت عواقب آن بعهده داوطلب خواهد بود.

– مدارک ارسالی(بجز پایان نامه صحافی شده کارشناسی ارشد)عودت داده نمی شود.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

کارشناسی ارشد بدون آزمون

دانش آموختگان مقطع کارشناسی پیوسته دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالی کشور تحت پوشش وزارت علوم،تحقیقات وفنّاوری که واجد شرایط استفاده از تسهیلات آئین نامه دانشجویان ممتاز (موضوع آئین نامه شماره ۷۷۹۴۸/۲۱ مورخ ۵/۵/۹۳ و اصلاحیه شماره ۹۶۴۷۴/۲۱ مورخ ۲۴/۵/۹۴ وزارت علوم) می باشند درصورتی که متقاضی استفاده از این سهمیه برای یکی از رشته های مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته این دانشگاه شامل:

هستند لازم است مدارک ذیل را حداکثر تا  چهارشنبه نهم تیرماه ۱۳۹۵ به آدرس ذیل تحویل نمایند:

اصفهان-شهر جدید بهارستان-خیابان الفت غربی – نبش خیابان بهار-مجتمع شماره۳دانشگاه شیخ بهائی- طبقه  ۷  شرقی-دفتر تحصیلات تکمیلی

(برروی پاکت حتماً درج شود:”جهت استفاده ازسهمیه تسهیلات دانشجویان ممتاز برای سال تحصیلی۹۶-۹۵”)

بدیهی است به مدارکی که بعد از تاریخ مذکور وصول گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مدارک لازم:

 1. درخواست کتبی داوطلب با ذکر تاریخ وباقید مشخصات کامل: شناسنامه ای،کد ملی ودانشجوئی (ذکر آدرس دقیق پستی و پست الکترونیکی وشماره تلفن منزل وهمراه الزامی است) به همراه کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی(پشت و رو)؛
 2. تکمیل فرمهای شماره ۱ و شماره ۲ و گواهی نحوه پذیرش در مقطع تحصیلی قبلی(دانشگاهی)که به تأیید مراجع مربوطه رسیده باشد؛
 3. ریز نمرات چهارساله ، که به تأیید دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل رسیده باشد ؛
 4. شرح حال علمی به همراه سوابق مربوطه ؛
 5. دو توصیه نامه علمی از اساتید دروس تخصصی دوره کارشناسیتذکر:– پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان تنها درکدرشته محل هایی قابل انجام است که دوره های مذکور ازطریق آزمون سراسری پذیرش با آزمون داشته باشند.– پرونده متقاضیانی که دارای نقص در هریک از مدارک ارائه شده یا عدم احراز هریک از شرایط پذیرش براساس آئین نامه مربوطه باشند مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

  – به درخواستهای ارسال شده پس از تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  – باافرادواجد شرایط اولیه، جهت شرکت درمصاحبه تماس تلفنی(از طریق تلفنهای ثبت شده در درخواست)برقرار خواهد شد.

  – درصورت احراز هرگونه مغایرت در مدارک ارسالی داوطلب در هر مرحله ای، از ادامه تحصیل وی جلوگیری بعمل خواهد آمد و مسئولیت عواقب آن بعهده داوطلب خواهد بود.

  – مدارک ارسالی عودت داده نمی شود.

  – ظرفیت پذیرش دانشجویان ممتاز مازاد بر ظرفیت رسمی پذیرش دانشجو در این دانشگاه می باشد.

  جهت دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید